Syllabus

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

Каф. економіки та фінансів

ІСТОРІЯ ЕКОНОМІКИ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

Силабус

1. Освітні програми, для яких дисципліна є обов’язковою:

# Рівень освіти Галузь знань Спеціальність Освітня програма Курс(и) Семестр(и)
1 бакалавр 5. Соціальні та поведінкові науки 051. Економіка (бакалавр) 1 1

2. Дисципліна пропонується як вибіркова для усіх рівнів вищої освіти і усіх освітніх програм.

3. Інформація про автора курсу

Прізвище, ім'я та по батькові Левицький Віталій Орестович
Науковий ступінь д-р іст. наук
Вчене звання доцент
Посилання на сторінку викладача(ів) на офіційній веб-сторінці університету http://library.tntu.edu.ua/personaliji/a/l/levyckyj-vitalij-orestovych/
Е-mail (в домені tntu.edu.ua)

4. Інформація про навчальну дисципліну

Розподіл аудиторних годин Лекції: 32
Практичні заняття: 16
Лабораторні заняття: 0

Кількість годин самостійної роботи: 60
Кількість кредитів ECTS: 3
Мова викладання українська
Вид підсумкового контрою залік
Посилання на електронний навчальний курс у СЕН університету ATutor https://dl.tntu.edu.ua/bounce.php?course=990

5. Програма навчальної дисципліни

Опис навчальної дисципліни, її мета, предмет вивчання та результати навчання

Мета навчальної дисципліни забезпечити системне вивчення питань світового економічного процесу на різних етапах історії та ознайомлення з концепціями визнаних економістів світу.
Завдання вивчення розвитку економіки різних країн світу, з’ясування закономірностей, етапів трансформації економічних змін та їхній вплив на історичний процес людської цивілізації; розвиток системного, логічного, історичного та економічного мислення.

Місце дисципліни в структурно-логічній схемі навчання за освітньою програмою

Перелік дисциплін, або знань та умінь, володіння якими необхідні студенту (вимоги до рівня підготовки) для успішного засвоєння дисципліни

Основи економічної теорії

Перелік дисциплін які базуються на результатах навчання з даної дисципліни

Маркетинг
Економічна теорія
Міжнародна економічна інтеграція

Зміст навчальної дисципліни

Лекційний курс (формулювання тем)

Тема 1. Предмет, методологія і завдання історії економіки та економічної думки
Тема 2. Господарство первісного суспільства та його еволюція на етапі ранніх цивілізацій
Тема 3. Особливості господарського розвитку та економічної думки періоду формування світових цивілізацій (VIII ст. до н.е.–V ст. н.е.)
Тема 4. Господарство та економічна думка Середньовіччя
Тема 5. Формування передумов ринкової економіки в Європі (XVI – І пол. XVII ст.)
Тема 6. Розвиток ринкового господарства в період становлення національних держав (ІІ пол. XVII – І пол. ХІХ ст.)
Тема 7. Ринкове господарство країн Європейської цивілізації в період монополістичної конкуренції (ІІ пол. ХІХ – поч. ХХ ст.)
Тема 8. Особливості розвитку ринкового господарства та основні напрями економічної думки в Україні (ІІ пол. ХІХ – поч. ХХ ст.)
Тема 9. Господарство та економічна думка в період державно-монополі-стичного розвитку Європейської цивілізації (І пол. ХХ ст.)
Тема 10. Розвиток національних економік країн Європейської цивілізації в системі світового гос-подарства під впливом НТР (ІІ пол. ХХ ст.)
Тема 11. Світове господарство та основні напрями економічної думки на етапі ІТР (кін. ХХ – поч. ХХІ ст.)
Тема 12. Економічний розвиток України в умовах радянської економічної системи та його трактування в економічній думці
Тема 13. Формування засад рин-кового господарства в Україні (90-ті рр. ХХ ст.)

Практичні заняття (теми)

Тема 1. Предмет, методологія і завдання історії економіки та економічної думки
Тема 2. Господарство первісного суспільства та його еволюція на етапі ранніх цивілізацій
Тема 3. Особливості господарського розвитку та економічної думки періоду формування світових цивілізацій (VIII ст. до н.е.–V ст. н.е.)
Тема 4. Господарство та економічна думка Середньовіччя
Тема 5. Формування передумов ринкової економіки в Європі (XVI – І пол. XVII ст.)
Тема 6. Розвиток ринкового господарства в період становлення національних держав (ІІ пол. XVII – І пол. ХІХ ст.)
Тема 7. Ринкове господарство країн Європейської цивілізації в період монополістичної конкуренції (ІІ пол. ХІХ – поч. ХХ ст.)
Тема 8. Особливості розвитку ринкового господарства та основні напрями економічної думки в Україні (ІІ пол. ХІХ – поч. ХХ ст.)
Тема 9. Господарство та економічна думка в період державно-монополі-стичного розвитку Європейської цивілізації (І пол. ХХ ст.)
Тема 10. Розвиток національних економік країн Європейської цивілізації в системі світового гос-подарства під впливом НТР (ІІ пол. ХХ ст.)
Тема 11. Світове господарство та основні напрями економічної думки на етапі ІТР (кін. ХХ – поч. ХХІ ст.)
Тема 12. Економічний розвиток України в умовах радянської економічної системи та його трактування в економічній думці
Тема 13. Формування засад рин-кового господарства в Україні (90-ті рр. ХХ ст.)

Навчальні матеріали та ресурси

Рекомендована література
1. Бобович И.М. Истоия экономики: Уч. пособие. – М.: Проспект, 2002.
2. Болотіна Є. Економічна історія. – К.: Центр навчальної літератури, 2006.
3. Борисенко В. Курс української історії. З найдавніших часів до ХХ ст. – К., 1996.
4. Голобуцький В. Економічна історія Української РСР. – К.: Вища школа, 1970.
5. Грицак Я. Нарис історії України. – К., 1996.
6. Деревянків Т. Промисловий переворот на Україні. Питання теорії та історії. – К., 1975.
7. Економічна історія України і світу: Підручник / Б. Лановик, М. Лазарович. – К., 2004.
8. Экономическая история. Проблемы, исследования, дискуссии. – М., 1993.

6. Політика та контроль навчальної дисципліни (освітнього компонента)

Види контролю та рейтингова система оцінювання результатів навчання

Сумарна максимальна рейтингова оцінка становить 100 балів. Розподіл балів проводиться згідно структури даної дисципліни за модульною системою:
- максимальна сумарна кількість балів за здачу модулів – 75 балів,
- за перший модуль максимальна кількість балів – 45;
- успішною є здача модуля, якщо студент набрав не менше 60% балів (27 балів);
- за другий модуль максимальна сумарна кількість балів – 30, модуль зараховується якщо набрано не менше 18 балів;
- студент має право на повторну здачу модуля, яка проводиться в перший тиждень після відповідного модульного контролю;
- максимальна сумарна кількість балів за здачу екзамена – 25 балів;
- до заліку допускаються студенти, які набрали не менше 45 балів;
- студенти, які за модулі набрали 70 – 75 балів, залік не складають, а отримують додатково 25 балів.


Таблиця відповідності рейтингових балів оцінкам за університетською шкалою:

Шкала оцінок
ВНЗ
(100-бальна)
Національна
(4-бальна)
ECTS
90-100 Відмінно А
82-89 Добре B
75-81 C
67-74 Задовільно D
60-66 E
35-59 Незадовільно FX
1-34 F
Затверджено рішенням кафедри
(протокол №
від «
»
року).