Силабус

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

Каф. промислового маркетингу

Інтерактивний маркетинг

Силабус

1. Освітні програми, для яких дисципліна є обов’язковою:

# Рівень освіти Галузь знань Спеціальність Освітня програма Курс(и) Семестр(и)
1 бакалавр 7. Управління та адміністрування 075. Маркетинг (бакалавр) 4 8

2. Дисципліна пропонується як вибіркова для усіх рівнів вищої освіти і усіх освітніх програм.

3. Інформація про автора курсу

Прізвище, ім'я та по батькові Шпилик Світлана Василівна
Науковий ступінь канд. екон. наук
Вчене звання доцент
Посилання на сторінку викладача(ів) на офіційній веб-сторінці університету http://library.tntu.edu.ua/personaliji/a/sh/shpylyk-svitlana-vasylivna/
Е-mail (в домені tntu.edu.ua)

4. Інформація про навчальну дисципліну

Розподіл аудиторних годин Лекції: 32
Практичні заняття: 16
Лабораторні заняття: 0

Кількість годин самостійної роботи: 72
Кількість кредитів ECTS: 120
Мова викладання українська
Вид підсумкового контрою екзамен
Посилання на електронний навчальний курс у СЕН університету ATutor https://dl.tntu.edu.ua/bounce.php?course=985

5. Програма навчальної дисципліни

Опис навчальної дисципліни, її мета, предмет вивчання та результати навчання

Завдання курсу полягає у вивченні загальних основ інтерактивного
маркетингу, основних ресурсів, інструментів та властивостей середовища Internet, класифікації та характеристик Web-серверів; концепцій маркетингу та електронного ринку в середовищі Internet, а також отриманні вмінь побудови системи маркетингу підприємства на основі Web-сервера в середовищі Internet.
Предметом дисципліни є основні положення інтерактивного маркетингу, основні ресурси та інструменти середовища Internet, концепції та принципи побудови системи маркетингу підприємства на основі Web-сервера в середовищі Internet.

Місце дисципліни в структурно-логічній схемі навчання за освітньою програмою

Перелік дисциплін, або знань та умінь, володіння якими необхідні студенту (вимоги до рівня підготовки) для успішного засвоєння дисципліни

Маркетинг
Інформаційний маркетинг - Семенюк Світлана Богданівна

Перелік дисциплін які базуються на результатах навчання з даної дисципліни

Маркетинг у соціальних мережах

Зміст навчальної дисципліни

Лекційний курс (формулювання тем)

Тема 1. Поняття інтерактивного маркетингу.
Тема 2. Інтернет, як ринкове середовище.
Тема 3. Оцінка обсягу ринку в мережі
Тема 4. Розробка комерційного web-сайту.
Тема 5. Маркетинг в електронній кореспонденції.
Тема 6. Маркетингт у сфері інтерактивного спілкування з потенційним клієнтом
Тема 7. Реклама в Інтернет.
Тема 8. PR в Інтернет.
Тема 9. Електронна комерція.
Тема 10. Мобільний маркетинг.

Практичні заняття (теми)

Поняття інтерактивного маркетингу
Робота в мережі
Інтернет, як ринкове середовище
Оцінка обсягу ринку в мережі
Поняття домену. Вибір і реєстрація
Розробка комерційного веб-сайту
Ефективна підтримка роботи веб-сайту
Маркетинг в електронній кореспонденції
Маркетинг у сфері інтерактивного спілкування з потенційним клієнтом
Маркетинг у сфері спілкування з потенційним клієнтом у режимі реального часу. Спілкування з споживачами в режимі on-line
Реклама в Інтернет
PR в Інтернет
Ціноутворення і електронна комерція в мережі Інтернет
Інтернет торгівля
Інтернет маркетинг у майбутньому

6. Політика та контроль навчальної дисципліни (освітнього компонента)

Види контролю та рейтингова система оцінювання результатів навчання

Оцінювання знань з курсу “Маркетинг” проводиться за рейтинговою системою. Загальний рейтинг з дисципліни складає 100 балів. Загальна кількість балів між видами контролю розподіляється наступним чином:

- 1-ий модуль – 30 балів
- 2-ий модуль – 30 балів ;
- Усні відповіді за темами – 15 балів (до 5 балів оцінюється усна відповідь студента за темами змістовного модуля)
- Виконання додаткових завдань із дисципліни - до 5 балів оцінюється додаткове завдання студента за темами змістовного модуля
Залік - 25 балів


Таблиця відповідності рейтингових балів оцінкам за університетською шкалою:

Шкала оцінок
ВНЗ
(100-бальна)
Національна
(4-бальна)
ECTS
90-100 Відмінно А
82-89 Добре B
75-81 C
67-74 Задовільно D
60-66 E
35-59 Незадовільно FX
1-34 F
Затверджено рішенням кафедри
(протокол №
від «
»
року).