Syllabus

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

Каф. промислового маркетингу

Маркетингове моделювання

Силабус

1. Освітні програми, для яких дисципліна є обов’язковою:

# Рівень освіти Галузь знань Спеціальність Освітня програма Курс(и) Семестр(и)
1 магістр 7. Управління та адміністрування 075. Маркетинг (магістр) 1 2

2. Дисципліна пропонується як вибіркова для усіх рівнів вищої освіти і усіх освітніх програм.

3. Інформація про автора курсу

Прізвище, ім'я та по батькові Голда Надія Михайлівна
Науковий ступінь канд. екон. наук
Вчене звання доцент
Посилання на сторінку викладача(ів) на офіційній веб-сторінці університету http://library.tntu.edu.ua/personaliji/a/h/holda-nadija-myhajlivna/
Е-mail (в домені tntu.edu.ua)

4. Інформація про навчальну дисципліну

Розподіл аудиторних годин Лекції: 28
Практичні заняття: 14
Лабораторні заняття: 0

Кількість годин самостійної роботи: 78
Кількість кредитів ECTS: 4
Мова викладання українська
Вид підсумкового контрою залік
Посилання на електронний навчальний курс у СЕН університету ATutor https://dl.tntu.edu.ua/bounce.php?course=942

5. Програма навчальної дисципліни

Опис навчальної дисципліни, її мета, предмет вивчання та результати навчання

Мета: метою викладання навчальної дисципліни є надання знань щодо системи, методів та алгоритмів аналізу внутрішнього і зовнішнього бізнес-середовища підприємств, шляхів і резервів їх маркетингового розвитку; вивчення принципів маркетингового моделювання та застосування їх у практичній діяльності.
Завдання: засвоєння теоретичного матеріалу та набуття практичних навичок щодо моделювання маркетингових процесів, вивчення сучасних методів збирання, обробки і аналізу статистичних даних, з метою подальшого їх використання не тільки для економічного аналізу діяльності окремого підприємства, для узагальнення результатів у масштабі галузей народного господарства, а й взагалі, для моделювання ринкових ситуацій, що сприяють прийняттю правильних і ефективних маркетингових рішень.

Місце дисципліни в структурно-логічній схемі навчання за освітньою програмою

Перелік дисциплін, або знань та умінь, володіння якими необхідні студенту (вимоги до рівня підготовки) для успішного засвоєння дисципліни

Базовими дисциплінами для вивчення курсу "Маркетингове моделювання" наступні: "Маркетинг", "Маркетинг послуг", "Конкурентоспроможність підприємств", "Маркетингове планування", "Маркетингова товарна політика", "Рекламна діяльність"

Зміст навчальної дисципліни

Лекційний курс (формулювання тем)

ТЕМА 1. МОДЕЛЮВАННЯ ЯК ОСНОВА ПРИЙНЯТТЯ МАРКЕТИНГОВИХ РІШЕНЬ
ТЕМА 2. ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО МАРКЕТИНГОВОГО МОДЕЛЮВАННЯ
ТЕМА 3. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА МАРКЕТИНГОВИХ МОДЕЛЕЙ
ТЕМА 4. РЕАЛІЗАЦІЯ МАРКЕТИНГОВИХ МОДЕЛЕЙ
ТЕМА 5. РОЗРОБКА МОДЕЛЕЙ КОМПЛЕКСУ МАРКЕТИНГУ
ТЕМА 6. МАРКЕТИНГОВЕ МОДЕЛЮВАННЯ СТРАТЕГІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Практичні заняття (теми)

ТЕМА 1. МОДЕЛЮВАННЯ ЯК ОСНОВА ПРИЙНЯТТЯ МАРКЕТИНГОВИХ РІШЕНЬ
ТЕМА 2. ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО МАРКЕТИНГОВОГО МОДЕЛЮВАННЯ
ТЕМА 3. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА МАРКЕТИНГОВИХ МОДЕЛЕЙ
ТЕМА 4. РЕАЛІЗАЦІЯ МАРКЕТИНГОВИХ МОДЕЛЕЙ
ТЕМА 5. РОЗРОБКА МОДЕЛЕЙ КОМПЛЕКСУ МАРКЕТИНГУ
ТЕМА 6. МАРКЕТИНГОВЕ МОДЕЛЮВАННЯ СТРАТЕГІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Навчальні матеріали та ресурси

1. Гевко І.Б. Методи прийняття управлінських рішень: підручник /І.Б. Гевко. – К.: Видавничий дім «Кондор», 2018. – 187 с.
2. Горбаченко С.А. Аналіз та прогнозування ринкової кон’юнктури: навчальний посібник /С.А. Горбаченко, В.А. карпов, Р.І. Шевченко-Перепьолкіна. – К.: Видавничий дім «Кондор», 2019. – 320 с.
3. Капінос Г.І. Управління якістю: навчальний посібник /Г.І. Капінос, І.В. Грабовська. – К.: Видавничий дім «Кондор», 2016. – 278 с.
4.Кузьмович А.І. Оптимізаційні методи і моделі. Моделювання засобами MS Exel: навчальний посібник /А.І. Кузьмович – К.: «Вид-во ЛІРА-К», 2017. – 216 с.
5.Левченко Ю.Г. Економіка та організація інноваційної діяльності: навчальний посібник В5 /Ю.Г. Левченко. – К.: Видавничий дім «Кондор», 2018. – 448 с.
4. Кузьмович А.І. Планування та управління проектами. Моделювання засобами MS Exel: практикум /А.І. Кузьмович – К.: «Вид-во ЛІРА-К», 2018. – 180 с.

6. Політика та контроль навчальної дисципліни (освітнього компонента)

Види контролю та рейтингова система оцінювання результатів навчання

Оцінювання знань з курсу “Маркетингове моделювання” проводиться за рейтинговою системою. Загальний рейтинг з дисципліни складає 100 балів. Загальна кількість балів між видами контролю розподіляється наступним чином:
Сумарна максимальна рейтингова оцінка становить 100 балів. Розподіл балів проводиться наступним чином, згідно структури даної дисципліни за модульною системою: максимальна сумарна кількість балів за здачу модулів – 75 балів; успішною є здача модуля, якщо студент набрав не менше 60% балів.
Студент має право на повторну здачу модульного контролю з метою підвищення рейтингу.


Таблиця відповідності рейтингових балів оцінкам за університетською шкалою:

Шкала оцінок
ВНЗ
(100-бальна)
Національна
(4-бальна)
ECTS
90-100 Відмінно А
82-89 Добре B
75-81 C
67-74 Задовільно D
60-66 E
35-59 Незадовільно FX
1-34 F
Затверджено рішенням кафедри
(протокол №
від «
»
року).