Syllabus

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

Каф. менеджменту та адміністрування

Менеджмент

Силабус

1. Освітні програми, для яких дисципліна є обов’язковою:

# Рівень освіти Галузь знань Спеціальність Освітня програма Курс(и) Семестр(и)
1 бакалавр 5. Соціальні та поведінкові науки 051. Економіка (бакалавр) 2 4
2 бакалавр 7. Управління та адміністрування 071. Облік і оподаткування (бакалавр) 2 4
3 бакалавр 7. Управління та адміністрування 072. Фінанси, банківська справа та страхування (бакалавр) 2 4
4 бакалавр 7. Управління та адміністрування 075. Маркетинг (бакалавр) 2 4
5 бакалавр 7. Управління та адміністрування 076. Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (бакалавр) 2 4

2. Дисципліна пропонується як вибіркова для усіх рівнів вищої освіти і усіх освітніх програм.

3. Інформація про автора курсу

Прізвище, ім'я та по батькові Кужда Тетяна Іванівна
Науковий ступінь канд. екон. наук
Вчене звання доцент
Посилання на сторінку викладача(ів) на офіційній веб-сторінці університету http://library.tntu.edu.ua/personaliji/a/k/kuzhda-tetjana-ivanivna/
Е-mail (в домені tntu.edu.ua)

4. Інформація про навчальну дисципліну

Розподіл аудиторних годин Лекції: 36
Практичні заняття: 36
Лабораторні заняття: 0

Кількість годин самостійної роботи: 63
Кількість кредитів ECTS: 4
Мова викладання українська
Вид підсумкового контрою екзамен
Посилання на електронний навчальний курс у СЕН університету ATutor https://dl.tntu.edu.ua/bounce.php?course=911

5. Програма навчальної дисципліни

Опис навчальної дисципліни, її мета, предмет вивчання та результати навчання

Метою та завдання навчальної дисципліни “Менеджмент” - набуття студентами системи фундаментальних знань з менеджменту, способів, механізмів та інструментарію системного управління організацією.

Місце дисципліни в структурно-логічній схемі навчання за освітньою програмою

Перелік дисциплін які базуються на результатах навчання з даної дисципліни

Рекламний менеджмент
Самоменеджмент
Історія управління
Сучасні концепції менеджменту
Організація праці менеджера

Зміст навчальної дисципліни

Лекційний курс (формулювання тем)

Тема 1. Поняття і сутність менеджменту
Тема 2. Організації як об’єкти управління
Тема 3. Планування як загальна функція менеджменту
Тема 4. Організація взаємодії як загальна функція менеджменту
Тема 5. Мотивація як загальна функція менеджменту
Тема 6. Контроль як загальна функція менеджменту
Тема 7. Методи менеджменту
Тема 8. Комунікації в менеджменті
Тема 9. Управлінські рішення в менеджменті
Тема 10. Управління конфліктами, стресами та перемінами в організації
Тема 11. Керівництво та лідерство в організації
Тема 12. Забезпечення ефективної діяльності організації

Практичні заняття (теми)

Тема 1. Поняття і сутність менеджменту
Тема 2. Організації як об’єкти управління
Тема 3. Планування як загальна функція менеджменту
Тема 4. Організація взаємодії як загальна функція менеджменту
Тема 5. Мотивація як загальна функція менеджменту
Тема 6. Контроль як загальна функція менеджменту
Тема 7. Методи менеджменту
Тема 8. Комунікації в менеджменті
Тема 9. Управлінські рішення в менеджменті
Тема 10. Управління конфліктами, стресами та перемінами в організації
Тема 11. Керівництво та лідерство в організації
Тема 12. Забезпечення ефективної діяльності організації

Навчальні матеріали та ресурси

1. Основи менеджменту. Теорія і практика: Навч. посіб. / Г.Є. Мошек, І.П. Миколайчук, Ю.І. Палеха, Ю.В. Поканєвич, А.С. Соломко, О.В. Коваленко, Н.В. Коваленко, В.С. Ціпуринда, Г.П. Сиваненко, О.І. Бєлова; за заг. ред. проф. Мошека Г.Є. – Київ : Видавництво Ліра-К, 2017. – 528 с.
2. Федоренко В.Г. Менеджмент : підручник.: Алерта. – 2015. – 492 с.
3. Мазаракі А.А. Основи менеджменту: підручник для студентів вищих навчальних закладів / А.А.
4. Мазаракі, О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник та ін.; за ред. А.А. Мазаракі. – Харків: Фоліо, 2014. – 846 с.
5. Кузьмін О.Є. Менеджмент: навч. посіб. / О.Є. Кузьмін, Н.Т. Мала, О.Г. Мельник, О.Р. Саніна. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. – 240 с.
6. Кузьмін О.Є. Менеджмент: навч. посіб. для самостійної роботи студента / О.Є.Кузьмін, О.Г. Мельник, Н.Я. Петришин. – К.: Академвидав, 2012. – 296 с.
7. Кузьмін О.Є. Менеджмент: графічна і таблична візуалізація: навч. посіб. / О.Є. Кузьмін, О.Г.
8. Мельник, І.С. Процик, С.Б. Романишин, Р.З. Дарміць. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. – 196 с.

6. Політика та контроль навчальної дисципліни (освітнього компонента)

Види контролю та рейтингова система оцінювання результатів навчання

Протягом семестру студент має пройти тестові завдання, сформовані в Модуль 1 та Модуль 2. Максимально можлива оцінка – 15 балів за модуль.
Решту (30 балів) студент може набрати при виконанні практичних завдань та за результатами роботи над ситуаційними завданнями (10 балів) на практичних заняттях.
При необхідності за бажанням студента він може підвищити свою оцінку шляхом виконання презентації. Тему презентації студент вибирає самостійно згідно робочої програми курсу та погоджує її з викладачем. Презентація представляється перед групою на одному з практичних занять, тема якого наближена до теми презентації. Максимальна оцінка за презентацію – 10 балів
Форма підсумкового семестрового контролю для оцінки теоретичного матеріалу та практичних вмінь студентів – екзамен. Екзамен проводиться шляхом тестування у системі Atutor. Підсумковий контроль “Екзамен_Менеджмент” містить 25 тестових запитань.


Таблиця відповідності рейтингових балів оцінкам за університетською шкалою:

Шкала оцінок
ВНЗ
(100-бальна)
Національна
(4-бальна)
ECTS
90-100 Відмінно А
82-89 Добре B
75-81 C
67-74 Задовільно D
60-66 E
35-59 Незадовільно FX
1-34 F
Затверджено рішенням кафедри
(протокол №
від «
»
року).