Syllabus

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

Каф. промислового маркетингу

Маркетингова товарна політика

Силабус

1. Освітні програми, для яких дисципліна є обов’язковою:

# Рівень освіти Галузь знань Спеціальність Освітня програма Курс(и) Семестр(и)
1 бакалавр 7. Управління та адміністрування 075. Маркетинг (бакалавр) 3 6

2. Дисципліна пропонується як вибіркова для усіх рівнів вищої освіти і усіх освітніх програм.

3. Інформація про автора курсу

Прізвище, ім'я та по батькові Оксентюк Богдана Андріївна
Науковий ступінь канд. екон. наук
Вчене звання доцент
Посилання на сторінку викладача(ів) на офіційній веб-сторінці університету http://library.tntu.edu.ua/personaliji/a/o/oksentjuk-bohdana-andrijivna/
Е-mail (в домені tntu.edu.ua)

4. Інформація про навчальну дисципліну

Розподіл аудиторних годин Лекції: 36
Практичні заняття: 36
Лабораторні заняття: 0

Кількість годин самостійної роботи: 93
Кількість кредитів ECTS: 5
Мова викладання українська
Вид підсумкового контрою екзамен
Посилання на електронний навчальний курс у СЕН університету ATutor https://dl.tntu.edu.ua/bounce.php?course=877

5. Програма навчальної дисципліни

Опис навчальної дисципліни, її мета, предмет вивчання та результати навчання

Мета дисципліни – формування системи знань про методи і процеси планування продукту в маркетинговій діяльності, головні методологічні та організаційно-економічні принципи оптимізації товарної політики, розроблення товарів та послуг ринкової новизни.
Завдання – вивчення класифікаційних ознак товарів та послуг споживчого та виробничо-технічного призначення, методів визначення конкурентоспроможності та місця продукту на ринку; методів планування та розроблення продукту, упаковки, товарної марки.

Місце дисципліни в структурно-логічній схемі навчання за освітньою програмою

Перелік дисциплін, або знань та умінь, володіння якими необхідні студенту (вимоги до рівня підготовки) для успішного засвоєння дисципліни

"Введення в спеціальність", "Маркетинг", "Інфраструктура товарного ринку", "Товарознавство", "Екомаркетинг"

Перелік дисциплін які базуються на результатах навчання з даної дисципліни

Євромаркетинг
Товарознавство
Товарознавство продовольчих товарів

Зміст навчальної дисципліни

Лекційний курс (формулювання тем)

1. Сутність і значення маркетингу в сучасній економіці
2. Товари та послуги в маркетинговій діяльності
3. Ціна в системі ринкових характеристик товару
4. Якість продукції та методи її оцінювання
5. Конкурентоспроможність товару та її показники
6. Ринок товарів і послуг
7. Формування попиту на ринку окремого товару
8. Цільовий ринок товару та методика його вибору
9. Товарна політика підприємств
10. Життєвий цикл товару
11. Планування нової продукції і розроблення товару
12. Товарні марки та упаковка

Навчальні матеріали та ресурси

1. Балабанова Л. В., Бриндіна О. А. Маркетингова товарна політика в системі менеджменту підприємств: навч. посіб. –К.: ВД «Професіонал», 2006. – 336 с.
2. Гаркавенко С. С. Маркетинг. – К.: Лібра, 2002. – 712 с.
3. Ілляшенко С.М. Маркетингова товарна політика: підручник. - Суми: Університетська книга, 2005. - 234 с.: іл.
4. Ілляшенко С.М., Пересадько Г.О. Маркетингова товарна політика промислового підприємства: управління стратегіями диверсифікації: монографія / За заг. ред. д.е.н., проф. С.М. Ілляшенка. – Суми: Університетська книга, 2009. – 328 с.
5. Кардаш В. Я. Маркетингова товарна політика.—К.: КНЕУ, 1997. – 156 с.
6. Кардаш В. Я. Маркетингова товарна політика.—К.: КНЕУ, 2001. – 240 с.
7. Кардаш В. Я. Маркетингова товарна політика: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. – К.: КНЕУ, 2000. – 124 с.
8. Кардаш В. Я. Товарна інноваційна політика. — К.: КНЕУ, 2002. – 266 с.
9. Кардаш В. Я. Товарна інноваційна політика: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. – К.: КНЕУ, 2001. – 182 с.
10. Котлер Ф. Маркетинг. Менеджмент. Анализ, планирование, внедрение, контроль. – СПб; М.; Харьков; Минск: Питер, 1998.
11. Котлер Ф. Основы маркетинга. — М.: Прогресс, 1990.
12. Котлер Ф., Амстронг Г., Сондерс Д., Вонг. В. Основы маркетинга. — М.; СПб; К.: Вильямс, 1998.
13. Маркетинг / Под ред. А. П. Романова. — М.: Банки и биржи, 1995.
14. Маркетинг: Учебн. Для вузов. – 2-е изд., перераб. и доп. / Под ред. Н. П. Ващекина. – М., 2003. – 312 с.
15. Мостенська Т.Л. Основи маркетингу:Навчальний посібник .-К.:Кондор, 2006. – 240 с.
16. Шканова О. М. Маркетингова товарна політика: Навч. посібник. – К.: МАУП, 2003. – 160 с.

6. Політика та контроль навчальної дисципліни (освітнього компонента)

Види контролю та рейтингова система оцінювання результатів навчання

Оцінювання навчальних досягнень студента здійснюється за взаємоузгодженими 4-х бальною («відмінно», «добре»,
«задовільно», «незадовільно») і вербальною («зараховано», «не зараховано») системами, шкалою навчального закладу (від 0 до 100 балів), національною шкалою ECTS (A, B, C, D, E. FX, F).


Таблиця відповідності рейтингових балів оцінкам за університетською шкалою:

Шкала оцінок
ВНЗ
(100-бальна)
Національна
(4-бальна)
ECTS
90-100 Відмінно А
82-89 Добре B
75-81 C
67-74 Задовільно D
60-66 E
35-59 Незадовільно FX
1-34 F
Затверджено рішенням кафедри
(протокол №
від «
»
року).