Syllabus

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

Каф. промислового маркетингу

Маркетингове планування

Силабус

1. Освітні програми, для яких дисципліна є обов’язковою:

# Рівень освіти Галузь знань Спеціальність Освітня програма Курс(и) Семестр(и)
1 бакалавр 7. Управління та адміністрування 075. Маркетинг (бакалавр) 4 8

2. Дисципліна пропонується як вибіркова для усіх рівнів вищої освіти і усіх освітніх програм.

3. Інформація про автора курсу

Прізвище, ім'я та по батькові Семенюк Світлана Богданівна
Науковий ступінь канд. екон. наук
Вчене звання доцент
Посилання на сторінку викладача(ів) на офіційній веб-сторінці університету http://library.tntu.edu.ua/personaliji/a/s/semenjuk-svitlana-bohdanivna/
Е-mail (в домені tntu.edu.ua)

4. Інформація про навчальну дисципліну

Розподіл аудиторних годин Лекції: 28
Практичні заняття: 14
Лабораторні заняття: 0

Кількість годин самостійної роботи: 48
Кількість кредитів ECTS: 3
Мова викладання українська
Вид підсумкового контрою залік
Посилання на електронний навчальний курс у СЕН університету ATutor https://dl.tntu.edu.ua/bounce.php?course=856

5. Програма навчальної дисципліни

Опис навчальної дисципліни, її мета, предмет вивчання та результати навчання

Мета: надання знань про зміст планування маркетингу як важливої його функції, що забезпечує ефективність виробничо-господарської діяльності підприємства.
Головними завданнями вивчення дисципліни є:
 формування у студентів правильного підходу до розуміння необхідності і цілей планування маркетингу, його ролі в ефективному використані маркетингових ресурсів компанії;
 оволодіння знаннями та методами планування маркетингу, сфери їх застосування;
 оволодіння прийомами планування маркетингу в розрізі його елементів (товару, ціни, дистрибуції, просування);
 уміти використовувати плани маркетингу для досягнення корпоративних цілей компанії тощо.

Місце дисципліни в структурно-логічній схемі навчання за освітньою програмою

Перелік дисциплін, або знань та умінь, володіння якими необхідні студенту (вимоги до рівня підготовки) для успішного засвоєння дисципліни

Дисципліна «Маркетингове планування» дозволяє сформувати у студентів необхідні теоретичні і практичні знання з методики планування маркетингової діяльності підприємства для прийняття оптимальних маркетингових рішень.

Зміст навчальної дисципліни

Лекційний курс (формулювання тем)

Тема 1. Планування діяльності підприємства. Зв'язок планування та прогнозування в маркетинговій діяльності.
Тема 2. Сутність маркетингового плану та процес його розробки
Тема 3. Ситуаційний аналіз навколишнього середовища підприємства
Тема 4. Визначення місії та постановка маркетингових цілей
Тема 5. Розробка стратегій та стратегічне планування
Тема 6. Тактичне маркетингове планування та створення програми маркетингу
Тема 7. Планування товарної політики
Тема 8. Цінова політика компанії і її планування
Тема 9. Планування розподільчої політики фірми і її особливості
Тема 10. Планування комунікативної політики маркетингу
Тема 11. Формування бюджету маркетингу
Тема 12. Письмове складання маркетингового плану. Контролінг і аудит маркетингових рішень

Практичні заняття (теми)

1. Планування діяльності підприємства. Зв'язок планування та прогнозування в маркетинговій діяльності
2. Сутність маркетингового плану та процес його розробки
3. Ситуаційний аналіз навколишнього середовища підприємства
4. Визначення місії та постановка маркетингових цілей
5. Розробка стратегій та стратегічне планування
6. Тактичне маркетингове планування та створення програми маркетингу
7. Планування товарної політики
8. Цінова політика компанії і її планування
9. Планування розподільчої політики фірми і її особливості
10. Планування комунікативної політики маркетингу
11. Формування бюджету маркетингу
12. Письмове складання маркетингового плану. Контролінг і аудит маркетингових рішень

Навчальні матеріали та ресурси

1. Завгородняя А.А., Ямпольска Д.О. Маркетинговое планирование. / А.А. Завгородняя, Д.О. Ямпольска.– Санкт-Петербург, Москва, Харьков, Минск: Питер, 2000.- 308с.
2. Мак-Дональд М. Почему ваш маркетинговый план не работает? / М. Мак-Дональд.- М.: ФАИР-ПРЕСС, 2003. -192с.
3. Мак–Дональд М. Стратегическое планирование маркетинга / М. Мак–Дональд. – С.Пб., 2000.– 267с.
4. Маркетинг / за ред.. В.Руделіус. – К.:Навч-метод. центр «Консорціум з удосконалення менеджмент-освіти в Україні», 2008.- 658c.
5. Овечкина Е.А. Маркетинговое планирование./ Є.А. Овечкина. – Киев: МАУП, 2002. – 340с.
6. Планування маркетингу. 2-ге вид. перероб та доп. [текст] навч. посіб./ О.А. Овечкіна, Д.В. Солоха, К.В. Іванова, В.В. Морєва, О.В. Бєлякова, О.Б. Балакай. – К.: «Центр учбової літератури», 2013. – 352с.

6. Політика та контроль навчальної дисципліни (освітнього компонента)

Види контролю та рейтингова система оцінювання результатів навчання

Оцінювання знань з курсу «Маркетингове планування» проводиться за рейтинговою системою. Загальний рейтинг з дисципліни складає 100 балів. Загальна кількість балів між видами контролю розподіляється наступним чином:
Сумарна максимальна рейтингова оцінка становить 100 балів. Розподіл балів проводиться наступним чином, згідно структури даної дисципліни за модульною системою:
 максимальна сумарна кількість балів за здачу модулів – 75 балів;
 за перший модуль максимальна кількість балів– 35;
 успішною є здача модуля, якщо студент набрав не менше 60% балів, тобто не менше 21 бал за перший модуль (до 20 балів оцінюється поточна робота студента по засвоєнню навчального модуля, до 15 балів оцінюються результати тестування по засвоєнню модуля в системі ATUTOR);
 за другий модуль максимальна кількість балів– 40;
 успішною є здача модуля, якщо студент набрав не менше 60% балів, тобто не менше 24 бали за другий модуль (до 25 балів оцінюється поточна робота студента по засвоєнню навчального модуля, до 15 балів оцінюються результати тестування по засвоєнню модуля в системі ATUTOR)


Таблиця відповідності рейтингових балів оцінкам за університетською шкалою:

Шкала оцінок
ВНЗ
(100-бальна)
Національна
(4-бальна)
ECTS
90-100 Відмінно А
82-89 Добре B
75-81 C
67-74 Задовільно D
60-66 E
35-59 Незадовільно FX
1-34 F
Затверджено рішенням кафедри
(протокол №
від «
»
року).