Syllabus

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

Каф. комп'ютерних систем та мереж

Комплексна безпека інформаційних мережевих систем

Силабус

1. Освітні програми, для яких дисципліна є обов’язковою:

# Рівень освіти Галузь знань Спеціальність Освітня програма Курс(и) Семестр(и)
1 магістр 12. Інформаційні технології 123. Комп’ютерна інженерія (магістр) 5 1

2. Дисципліна пропонується як вибіркова для усіх рівнів вищої освіти і усіх освітніх програм.

3. Інформація про автора курсу

Прізвище, ім'я та по батькові Луцків Андрій Мирославович
Науковий ступінь канд. техн. наук
Вчене звання доцент
Посилання на сторінку викладача(ів) на офіційній веб-сторінці університету http://library.tntu.edu.ua/personaliji/a/l/luckiv-andrij-myroslavovych/
Е-mail (в домені tntu.edu.ua) andriy_l@tntu.edu.ua

4. Інформація про навчальну дисципліну

Розподіл аудиторних годин Лекції: 28
Практичні заняття: 0
Лабораторні заняття: 14

Кількість годин самостійної роботи: 120
Кількість кредитів ECTS: 4
Мова викладання українська
Вид підсумкового контрою залік
Посилання на електронний навчальний курс у СЕН університету ATutor https://dl.tntu.edu.ua/bounce.php?course=672

5. Програма навчальної дисципліни

Опис навчальної дисципліни, її мета, предмет вивчання та результати навчання

Метою викладання дисципліни є ознайомлення студентів зі способами захисту інформації у комп'ютерних системах. У курсі розглядаються основні підходи до розробки системи інформаційної безпеки комп'ютерних систем. Основний акцент у курсі зроблено на комплексному забезпеченні мережеорієнтованих комп’ютерних систем.

Місце дисципліни в структурно-логічній схемі навчання за освітньою програмою

Перелік дисциплін, або знань та умінь, володіння якими необхідні студенту (вимоги до рівня підготовки) для успішного засвоєння дисципліни

Захист інформації, Системне програмне забезпечення

Перелік дисциплін які базуються на результатах навчання з даної дисципліни

Вступний іспит

Зміст навчальної дисципліни

Лекційний курс (формулювання тем)

Змістовий модуль 1 Загрози інформаційній безпеці та математичні моделі інформаційної безпеки
Тема 1. Загрози безпеки сучасних комп’ютерних мережевих систем. Атаки на комп’ютерні системи та мережі.
Тема 2. Захист безпровідних мереж передачі даних.
Тема 3. Математичні моделі безпеки комп’ютерних мережевих систем.
Тема 4. Стандарти і специфікації в галузі інформаційної безпеки.
Тема 5. Законодавчий рівень інформаційної безпеки.
Тема 6. Засоби проведення аудиту інформаційної безпеки комп'ютерних мережевих систем. Мережеві сканери. Засоби виявлення вторгнень.
Тема 7. Ідентифікація і аутентифікація користувачів, керування доступом. Засоби для реалізації моделей доступу в операційних системах.
Змістовий модуль 2. Сучасні симетричні та асиметричні криптосистеми, протоколи і їх криптоаналіз
Тема 8. Сучасні симетричні криптосистеми. Режими їх роботи. Реалізація.
Тема 9. Блокові та потокові алгоритми шифрування.
Тема 10. Сучасні асиметричні криптосистеми. Режими їх роботи. Реалізація.
Тема 11. Криптографічні протоколи.
Тема 12. Криптографічні засоби захисту в комп'ютерних системах. Криптографічні засоби захисту мереж передачі даних.
Тема 13. Класичні та сучасні методи криптоаналізу симетричних криптосистем.
Тема 14. Класичні та сучасні методи криптоаналізу aсиметричних криптосистем.

Лабораторний практикум (теми)

Лаб.роб.№1. Мережеві атаки, способи їх виявлення і захист від них.
Дослідження захищеності безпровідних мереж передачі даних.
Лаб.роб.№2. Моделі інформаційної безпеки інформаційних систем. Стандарти і специфікації в області інформаційної безпеки.
Лаб.роб.№3. Засоби проведення аудиту інформаційної безпеки комп'ютерних мережевих систем. Мережеві сканери та аналізаторами мережевих пакетів.
Лаб.роб.№4. Засоби для реалізації моделей доступу в операційних системах.
Лаб.роб.№5. Сучасні симетричні та асиметричні криптосистеми.
Лаб.роб.№6. Криптографічні засоби захисту мереж передачі даних.
Лаб.роб.№7. Класичні та сучасні методи криптоаналізу.

Навчальні матеріали та ресурси

1. Лупенко С. А. Конспект лекцій з дисципліни “Комплексне забезпечення інформаційної комп’ютерної безпеки” для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 7.05010201 “Комп’ютерні системи та мережі”/ С. А. Лупенко, А. М. Луцків, Н. В. Загородна, Н. Р. Дем’янчук. — Тернопіль : ТНТУ, 2011. — 181 с.
2. Лупенко С. А. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Комплексне забезпечення інформаційної комп’ютерної безпеки” для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 7.05010201 “Комп’ютерні системи та мережі”/ С. А. Лупенко, А. М. Луцків, Н. В. Загородна, Н. Р. Дем’янчук. — Тернопіль : ТНТУ, 2011. — 104 с.
he Open Web Application Security Project [Електронний ресурс] Режим достуступу: URL: https://www.owasp.org/index.php/Main_Page
3. Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України [Електронний ресурс] Режим достуступу: URL: http://www.dsszzi.gov.ua/dsszzi/control/uk/index
4. Архитектура приложений с открытым исходным кодом [Електронний документ] Режим доступу: URL: http://rus-linux.net/MyLDP/BOOKS/Architecture-Open-Source-Applications/index.html
5. Методы защиты информации в системах телекоммуникаций и методы их криптоанализа / Горбенко И.Д., Долгов В.И., Рублинецкий В.И., Коровкин К.В. // Радиотехника: Всеукр. межвед. науч.-техн. сб. – Х., 1997. – Вып. 104. – С. 138-150.

6. Політика та контроль навчальної дисципліни (освітнього компонента)

Види контролю та рейтингова система оцінювання результатів навчання

Змістовий модуль 1
Теор.матеріал - 20 балів
Лаб.роб.№1. - 5 балів
Лаб.роб.№2. - 5 балів
Лаб.роб.№3. - 5 балів
Лаб.роб.№4. - 5 балів
Змістовий модуль 2
Теор.матеріал - 20 балів
Лаб.роб.№5. - 5 балів
Лаб.роб.№6. - 5 балів
Лаб.роб.№7. - 5 балів


Таблиця відповідності рейтингових балів оцінкам за університетською шкалою:

Шкала оцінок
ВНЗ
(100-бальна)
Національна
(4-бальна)
ECTS
90-100 Відмінно А
82-89 Добре B
75-81 C
67-74 Задовільно D
60-66 E
35-59 Незадовільно FX
1-34 F
Затверджено рішенням кафедри
(протокол №
від «
»
року).