Syllabus

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

Каф. комп'ютерно-інтегрованих технологій

Комп'ютерна графіка

Силабус

1. Освітні програми, для яких дисципліна є обов’язковою:

# Рівень освіти Галузь знань Спеціальність Освітня програма Курс(и) Семестр(и)
1 бакалавр 15. Автоматизація та приладобудування 151. Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (бакалавр) 2 3

2. Дисципліна пропонується як вибіркова для усіх рівнів вищої освіти і усіх освітніх програм.

3. Інформація про автора курсу

Прізвище, ім'я та по батькові Тотосько Олег Васильович
Науковий ступінь канд. техн. наук
Вчене звання доцент
Посилання на сторінку викладача(ів) на офіційній веб-сторінці університету http://library.tntu.edu.ua/personaliji/a/t/totosko-oleh-vasylovych/
Е-mail (в домені tntu.edu.ua) Totosko@tntu.edu.ua

4. Інформація про навчальну дисципліну

Розподіл аудиторних годин Лекції: 16
Практичні заняття: 0
Лабораторні заняття: 32

Кількість годин самостійної роботи: 42
Кількість кредитів ECTS: 3
Мова викладання українська
Вид підсумкового контрою екзамен
Посилання на електронний навчальний курс у СЕН університету ATutor https://dl.tntu.edu.ua/bounce.php?course=636

5. Програма навчальної дисципліни

Опис навчальної дисципліни, її мета, предмет вивчання та результати навчання

Метою вивчення дисципліни «Комп’ютерна графіка» є сформувати у студентів знання, вміння та практичні навички обробки інформації, представленої у графічному вигляді, а також – представлені числової, структурної та інженерної інформації у графічному вигляді.
Основним завданням вивчення дисципліни є:
- аналіз технологічних об’єктів, графічне зображення об’єктів, обробка об’єктів та моделювання складних об’єктів та систем
- проектування моделей об’єктів та моделей систем

Місце дисципліни в структурно-логічній схемі навчання за освітньою програмою

Перелік дисциплін, або знань та умінь, володіння якими необхідні студенту (вимоги до рівня підготовки) для успішного засвоєння дисципліни

Вступ до фаху, Вища математика, Інженерна графіка

Зміст навчальної дисципліни

Лекційний курс (формулювання тем)

Тема №1. Предмет комп’ютерної графіки. Основні програми, що використовуються у комп’ютерній графіці.
1. Основи векторної і растрової графіки.
2. Властивості растрової графіки.
3. Властивості векторної графіки.
Тема №2. Використання основних інструментальних засобів робочих програм.
Тема №3. Робота з об’єктами.
Тема №4. Створення і використання тексту у комп’ютерній графіці.
Тема №5. Заповнення і контури.
Тема №6. Ефекти CorelDraw 11.
Тема №7. Створення об’єктів у програмі AdobeIllustratorCS4.
Тема №8. Редагування об’єктів у програмі AdobeIllustratorCS4.
Тема №9. Створення складних об’єктів у програмі AutodeskAutosketh 10.

Лабораторний практикум (теми)

Графічний редактор CorelDraw 11. Використання основних інструментальних засобів.
Перетворення і організація об’єктів.
Взаємне розміщення і упорядкування об’єктів.
Заповнення і кольори.
Робота з текстом.
Використання ефектів.
Використання ефектів форм і лінз.

Навчальні матеріали та ресурси

1. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Комп’ютерна графіка» (для студентів спеціальності 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології) / Тотосько О.В. - Тернопіль: ТНТУ, 2016. - 38 с.
2. Комп’ютерна графіка: навчальний посібник: в 2-х книгах Книга 1. Для студентів спеціальності 151 «автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»/ Укладачі: Тотосько О.В, Микитишин А.Г., Стухляк П.Д. - Тернопіль : Тернопільський національний технічнй університет імені Івана Пулюя, 2017р, 304с.
3. Комп’ютерна графіка: навчальний посібник: в 2-х книгах Книга 2. Для студентів спеціальності 151 «автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»/ Укладачі: Тотосько О.В, Микитишин А.Г., Стухляк П.Д. - Тернопіль : Тернопільський національний технічнй університет імені Івана Пулюя, 2017р, 304с.
4. Миронов Д.Ф. Компьютерная графика в дизайне: Учеб. для студентов вузов / СПб.: БХВ-Питербург, 2008 – 538c.
5. Миронов Д.А. CorelDraw 11: Учеб.курс: СПб.: Питер. 2002. – 448 с.
6. Петров М.Н. Самоучитель CorelDraw 11. СПб.: Питер. 2003. – 623с.
7. Bain S., Wilkinson N. CorelDraw 11: the official guide. – New York: McGraw-Hill/Osborne Media, 2002. – 827c.
Затверджено рішенням кафедри
(протокол №
від «
»
року).