Syllabus

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

Каф. комп'ютерних систем та мереж

Комп'ютерні мережі

Силабус

1. Освітні програми, для яких дисципліна є обов’язковою:

# Рівень освіти Галузь знань Спеціальність Освітня програма Курс(и) Семестр(и)
1 бакалавр 12. Інформаційні технології 123. Комп’ютерна інженерія (бакалавр) 4 7-8

2. Дисципліна пропонується як вибіркова для усіх рівнів вищої освіти і усіх освітніх програм.

3. Інформація про автора курсу

Прізвище, ім'я та по батькові Лобур Тарас Богданович
Науковий ступінь немає
Вчене звання немає
Посилання на сторінку викладача(ів) на офіційній веб-сторінці університету http://library.tntu.edu.ua/personaliji/a/l/lobur-taras-bohdanovych/
Е-mail (в домені tntu.edu.ua) taras.lobur@tntu.edu.ua

4. Інформація про навчальну дисципліну

Розподіл аудиторних годин Лекції: 68
Практичні заняття: 0
Лабораторні заняття: 84

Кількість годин самостійної роботи: 148
Кількість кредитів ECTS: 10,0
Мова викладання українська
Вид підсумкового контрою екзамен
Посилання на електронний навчальний курс у СЕН університету ATutor https://dl.tntu.edu.ua/bounce.php?course=581

5. Програма навчальної дисципліни

Опис навчальної дисципліни, її мета, предмет вивчання та результати навчання

Мета вивчення навчальної дисципліни - формування теоретичних знань та практичних навичок розробки сучасних комп’ютерних систем, розуміння ефективності застосування комп’ютерних мереж, принципів їх побудови та методів передавання даних, організацію мережевої взаємодії з використанням різних протоколів.
Завдання навчальної дисципліни – надати структуру, зміст і обсяг навчальної інформації використання комп’ютерної мережі, як елемента комп’ютерної системи, принципів побудови, структури комп’ютерних мереж та їх основних елементів, моделей, методів і засобів взаємодії абонентських систем, напрямків розвитку технічних і програмних засобів комп’ютерних мереж, сучасних технологій, що використовуються для передавання даних засвоєння якої забезпечує здатність виконувати завдання та обов’язки в галузі інформатика та обчислювальна техніка.

Місце дисципліни в структурно-логічній схемі навчання за освітньою програмою

Перелік дисциплін, або знань та умінь, володіння якими необхідні студенту (вимоги до рівня підготовки) для успішного засвоєння дисципліни

Вступ до спеціальності

Перелік дисциплін які базуються на результатах навчання з даної дисципліни

Захист інформації у комп'ютерних системах
Дослідження і проєктування комп'ютерних систем та мереж
Основи інтернету речей

Зміст навчальної дисципліни

Лекційний курс (формулювання тем)

Тема 1. Основи мережевих технологій.
Тема 2. Мережеві протоколи і комунікації.
Тема 3. Мережевий доступ.
Тема 4. Технологія Ethernet.
Тема 5. Мережевий рівень.
Тема 6. Транспортний рівень.
Тема 7. ІР-адресація.
Тема 8. Рівень прикладних додатків.

Лабораторний практикум (теми)

Лабораторна робота 1. Основи мережевих технологій
1.1 Робота з операційною системою IOS
1.2 Налаштування базових параметрів комутатора
1.3 Створення базового підключення
Лабораторна робота 2. Мережеві протоколи і комунікації
2.1 Огляд мережевих моделей TCP/IP і OSI
2.2 Вивчення роботи мережі
Лабораторна робота 3. Мережевий доступ
3.1 Підключення проводової і безпроводової мережі
Лабораторна робота 4. Технологія Ethernet
4.1 Визначення MAC- і IP-адреси
4.2 Аналіз таблиці АRP
4.3 Налаштування комутаторів рівня 3
Лабораторна робота 5. Мережевий рівень
5.1 Вивчення міжмережевих пристроїв
5.2 Налаштування базових параметрів маршрутизатора
5.3 Підключення маршрутизатора до локальної мережі
5.4 Усунення несправностей з шлюзом за замовчуванням
Лабораторна робота 6. Транспортний рівень
6.1 Вивчення функціональних можливостей протоколів TCP і UDP
Лабораторна робота 7. ІР-адресація
7.1 Аналіз трафіку різних типів комунікацій
7.2 Налаштування адресації IPv6
7.3 Перевірка адресації IPv4 і IPv6
7.4 Надсилання ехо-запитів і виконання трасування для перевірки шляху
7.5 Пошук і усунення проблем з адресацією IPv4 і IPv6
Лабораторна робота 8. Рівень прикладних додатків
8.1 Служби веб і електронної пошти
8.2 Служби DHCP і DNS
8.3 Служби FTP

Навчальні матеріали та ресурси

1. Олифер Н.Г., Олифер Н.А. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы: Учебник для вузов. 4-е изд. – СПб.: Питер, 2010 – 944 с.
2. Пескова С.А. Сети и телекоммуникации: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / С.А. Пескова, А.Н. Волков – 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр "Академия", 2007. – 352 с.
3. Кулаков Ю. О. Комп’ютерні мережі: підручник. / Ю. О. Кулаков, Г. М. Луцький. / за ред. Ю. С. Ковтанюка. – К. : Видавництво „Юніор”, 2005. – 400 с.
4. Таненбаум Э. Компьютерные сети. [4-е изд.] : [пер. с англ.] / Таненбаум Э. - СПб. : Питер, 2003. – 992 с.
5. Столлингс В. Компьютерные системы передачи данных. [7-е изд.] : [пер. с англ.] / Столлингс В. – М. : изд. дом “Вильямс”, 2003. – 720 с.

6. Політика та контроль навчальної дисципліни (освітнього компонента)

Види контролю та рейтингова система оцінювання результатів навчання

Оцінка "відмінно" - ставиться за повні та міцні знання матеріалу в заданому обсязі, вміння вільно виконувати практичні завдання, передбачені навчальною програмою; за знання основної та додаткової літератури; за вияв творчості у розумінні і використанні набутих знань та умінь.
Оцінка "добре" - ставиться за вияв студентом повних, систематичних знань із дисципліни, успішне виконання практичних завдань, засвоєння основної та додаткової літератури, здатність до самостійного поповнення та оновлення знань. Але у відповіді студента наявні незначні помилки.
Оцінка "задовільно" - ставиться за вияв знання основного навчального матеріалу в обсязі, достатньому для подальшого навчання і майбутньої фахової діяльності, поверхневу обізнаність з основною і додатковою літературою, передбаченою навчальною програмою; можливі суттєві помилки у виконанні практичних завдань, але студент спроможний усунути їх із допомогою викладача.
Оцінка "незадовільно" - виставляється студентові, відповідь якого під час відтворення основного програмового матеріалу поверхнева, фрагментарна, що зумовлюється початковими уявленнями про предмет вивчення. Таким чином, оцінка "незадовільно" ставиться студентові, який неспроможний до навчання чи виконання фахової діяльності після закінчення ВНЗ без повторного навчання за програмою відповідної дисципліни.


Таблиця відповідності рейтингових балів оцінкам за університетською шкалою:

Шкала оцінок
ВНЗ
(100-бальна)
Національна
(4-бальна)
ECTS
90-100 Відмінно А
82-89 Добре B
75-81 C
67-74 Задовільно D
60-66 E
35-59 Незадовільно FX
1-34 F
Затверджено рішенням кафедри
(протокол №
від «
»
року).