Syllabus

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

Каф. приладів і контрольно-вимірювальних систем

Компоненти мікро- і нанотехніки

Силабус

1. Освітні програми, для яких дисципліна є обов’язковою:

# Рівень освіти Галузь знань Спеціальність Освітня програма Курс(и) Семестр(и)
1 бакалавр 15. Автоматизація та приладобудування 153. Мікро- та наносистемна техніка (бакалавр) 3 5

2. Дисципліна пропонується як вибіркова для усіх рівнів вищої освіти і усіх освітніх програм.

3. Інформація про автора курсу

Прізвище, ім'я та по батькові Стрембіцький Михайло Олексійович
Науковий ступінь канд. техн. наук
Вчене звання немає
Посилання на сторінку викладача(ів) на офіційній веб-сторінці університету http://library.tntu.edu.ua/personaliji/a/s/strembickyj-myhajlo-oleksijovych/
Е-mail (в домені tntu.edu.ua)

4. Інформація про навчальну дисципліну

Розподіл аудиторних годин Лекції: 32
Практичні заняття: 16
Лабораторні заняття: 0

Кількість годин самостійної роботи: 42
Кількість кредитів ECTS: 3
Мова викладання українська
Вид підсумкового контрою залік
Посилання на електронний навчальний курс у СЕН університету ATutor https://dl.tntu.edu.ua/bounce.php?course=5091

5. Програма навчальної дисципліни

Опис навчальної дисципліни, її мета, предмет вивчання та результати навчання

Метою вивчення дисципліни є ознайомлення студентiв з структурами та характеристиками приладів та пристроїв нанотехніки, принципами побудови компонентів мікро- та нанотехніки, розрахунком і аналізом напівпровідникових інтегральних схем, плівкових та гібридних інтегральних мікросхем, сучасним напрямком розвитку мікро- та нанотехнологій.
Завдання навчальної дисципліни: формування у студента навичок та розумінь методів побудови напівпровідникових приладів спеціального призначення, уміти працювати з різними пристроями мікро- та нанотехніки, освоєння iнтерфейсiв обмiну даними між мікропристроями, сучасну елементну базу напівпровідникових елементів та інтегральних мікросхем i обробки вимiрювальної інформації.

Зміст навчальної дисципліни

Лекційний курс (формулювання тем)

Основи мікроелектроніки.
Фізичні основи мікроелектроніки.
Напівпровідникові ІМС.
Плівкові та гібридні інтегральні мікросхеми.
Великі інтегральні мікросхеми (ВІС).
Сучасні напрями розвитку електроніки.
Напівпровідникові прилади спеціального функціонального призначення.
Структура і фізико-механічні властивості твердих тіл.
Елементи квантової механіки і фізичної статистики.
Теплові властивості твердих тіл.
Контактні і поверхневі явища.
Оптичні і фотоелектричні явища в напівпровідниках.
Технологічні основи напівпровідникової мікроелектроніки.

Практичні заняття (теми)

Сполучення мікроконтролерів з індикатором
Робота мікроконтролера із зовнішньою пам’яттю даних
Модуль центрального процесора
Пристрої введення-виведення
Система переривань
Пристрій управління
Інтерфейс сполучення мікроконтролера з клавіатурою
Регістр адреси і регістри даних

Навчальні матеріали та ресурси

1. Прищепа М.М., Погребняк В.П. Мікроелектроніка. Частина І. Елементи електроніки. – Київ: Вища школа, 2004. – 431 с.
2. Закалик Л.У., Ткачук Р.А. Основи мікроелектроніки. - Тернопіль, 1998. - 380 с.
3. Хоружний В.А., Письмецький В.О. Функціональна мікроелектроніка, опто- та акустоелектроніка. - Харків, 1995. - 186 с.
4. Сенько В.І., Панасенко М.В., Сенько Є.В. Електроніка і мікросхемотехніка. - Т.1. Елементна база електронних пристроїв. - Київ: Обереги, 2000. - 300 с.
5. Стахів П.Г., Коруд В.І., Гамола О.Є. Основи електроніки: функціональні елементи та їх застосування. - Львів: Новий світ-2000, 2003. - 128 с.
6. Ефимов И.Е., Козырь И.Я., Горбунов Ю.И. Микроэлектроника. Физические и технологические основы, надежность. - Москва: Высшая школа, 1986. -464 с.
7. Аваев Н.А., Наумов Ю.Е., Фролкин В.Т. Основы микроэлектроники. – Москва: Радио и связь, 1991. – 288 с.
8. Тилл У., Лаксон Дж. Интегральные схемы: Материалы, приборы, изготовление/ Под ред. М.В.Гальперина. – москва: Мир, 1985. – 504 с.

6. Політика та контроль навчальної дисципліни (освітнього компонента)

Види контролю та рейтингова система оцінювання результатів навчання

Проведення оцінювання теоретичного знання шляхом виконання тестових завдань, перевірка знаннь при виконанні прктичних робіт. Форма підсумкового семестрового контролю – залік.


Таблиця відповідності рейтингових балів оцінкам за університетською шкалою:

Шкала оцінок
ВНЗ
(100-бальна)
Національна
(4-бальна)
ECTS
90-100 Відмінно А
82-89 Добре B
75-81 C
67-74 Задовільно D
60-66 E
35-59 Незадовільно FX
1-34 F
Затверджено рішенням кафедри
(протокол №
від «
»
року).