Syllabus

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

Каф. промислового маркетингу

МАРКЕТИНГОВИЙ АНАЛІЗ

Силабус

1. Освітні програми, для яких дисципліна є обов’язковою:

# Рівень освіти Галузь знань Спеціальність Освітня програма Курс(и) Семестр(и)
1 магістр 7. Управління та адміністрування 075. Маркетинг (магістр) 5 9

2. Дисципліна пропонується як вибіркова для усіх рівнів вищої освіти і усіх освітніх програм.

3. Інформація про автора курсу

Прізвище, ім'я та по батькові Краузе Ольга Ігорівна
Науковий ступінь канд. екон. наук
Вчене звання доцент
Посилання на сторінку викладача(ів) на офіційній веб-сторінці університету http://library.tntu.edu.ua/personaliji/a/k/krauze-olha-ihorivna/
Е-mail (в домені tntu.edu.ua)

4. Інформація про навчальну дисципліну

Розподіл аудиторних годин Лекції: 28
Практичні заняття: 14
Лабораторні заняття: 0

Кількість годин самостійної роботи: 78
Кількість кредитів ECTS: 4,0
Мова викладання українська
Вид підсумкового контрою залік
Посилання на електронний навчальний курс у СЕН університету ATutor https://dl.tntu.edu.ua/bounce.php?course=4961

5. Програма навчальної дисципліни

Опис навчальної дисципліни, її мета, предмет вивчання та результати навчання

Мета - вироблення вмінь та навичок упровадження та використання інструментів маркетингового аналізу підприємства з урахуванням його особливостей.
Завдання - оволодіння знаннями щодо процесу проведення аналізу, організації праці при проведенні аналізу; засвоєння методів та процедури проведення аналізу проекту крізь призму маркетингу; оволодіння інструментами аналізу клієнтів фірми з різних поглядів; формування у студентів вміння щодо напрямів, інструментів аналізу товару, цін, збуту, комунікацій фірми та маркетингу-мікс; засвоєння принципів використання статистичних методів в проведенні аналізу.

Місце дисципліни в структурно-логічній схемі навчання за освітньою програмою

Перелік дисциплін, або знань та умінь, володіння якими необхідні студенту (вимоги до рівня підготовки) для успішного засвоєння дисципліни

1. Маркетинг
2. Маркетингова товарна політика
3. Маркетингове ціноутворення
4. Маркетингова політика розподілу
5. Маркетингові комунікації
6. Маркетингові дослідження
7. Інформаційний маркетинг
8. Маркетингове планування
9. Маркетинг промислового підприємства
10. Конкурентоспроможність підприємства

Зміст навчальної дисципліни

Лекційний курс (формулювання тем)

1. Маркетинговий аналіз: сутність і проблеми на сучасному етапі
2. Аналіз ринку
3. Аналіз товару
4. Аналіз товарної марки
5. Аналіз цін
6. Аналіз продаж
7. Аналіз клієнтів фірми
8. Аналіз сервісного обслуговування продукції
9. Аналіз системи формування попиту і стимулювання збуту
10. Аналіз реклами

Практичні заняття (теми)

1. Маркетинговий аналіз: сутність і проблеми на сучасному етапі
2. Аналіз ринку
3. Аналіз товару
4. Аналіз товарної марки
5. Аналіз цін
6. Аналіз продаж
7. Аналіз клієнтів фірми
8. Аналіз сервісного обслуговування продукції
9. Аналіз системи формування попиту і стимулювання збуту
10. Аналіз реклами

Навчальні матеріали та ресурси

1. Бишовець Н.Г. Ймовірнісне та статистичне моделювання в Exel для прийняття рішень: навчальний посібник /Н.Г. Бишовець, А.І. Кузьмович. – К.: «Вид-во ЛІРА-К», 2019. – 200 с.
2. Бойчик І.М. Економіка підприємства: підручник /І.М. Бойчик. – К.: Видавничий дім «Кондор», 2016. – 378 с.
3. Гетьман О.О. Економічна діагностика: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів /О.О. Гетьман, В.М. Шаповал.– К.: ЦУЛ, 2007.–307 с.
4. Горбаченко С.А. Аналіз та прогнозування ринкової кон’юнктури: навчальний посібник /С.А. Горбаченко, В.А. карпов, Р.І. Шевченко-Перепьолкіна. – К.: Видавничий дім «Кондор», 2019. – 320 с.
5. Кузьмович А.І. Оптимізаційні методи і моделі. Моделювання засобами MS Exel: навчальний посібник /А.І. Кузьмович – К.: «Вид-во ЛІРА-К», 2017. – 216 с.
6. Яркіна Н.М. Економіка підприємств /Н.М. Яркіна. – К.: «Вид-во ЛІРА-К», 2017. – 596 с.

6. Політика та контроль навчальної дисципліни (освітнього компонента)

Види контролю та рейтингова система оцінювання результатів навчання

Форми контролю знань студентів:
- поточний;
- модульний;
- підсумковий (залік).
Оцінювання знань студентів в університеті здійснюється за 100-бальною шкалою, яка переводиться відповідно у національну шкалу
(«відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно») та шкалу
європейської кредитно-трансферної системи (ЄКТС –А, В, С, D, E, FX, F).


Таблиця відповідності рейтингових балів оцінкам за університетською шкалою:

Шкала оцінок
ВНЗ
(100-бальна)
Національна
(4-бальна)
ECTS
90-100 Відмінно А
82-89 Добре B
75-81 C
67-74 Задовільно D
60-66 E
35-59 Незадовільно FX
1-34 F
Затверджено рішенням кафедри
(протокол №
від «
»
року).