Syllabus

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

Каф. промислового маркетингу

Маркетинг у соціальних мережах

Силабус

1. Освітні програми, для яких дисципліна є обов’язковою:

# Рівень освіти Галузь знань Спеціальність Освітня програма Курс(и) Семестр(и)
1 бакалавр 7. Управління та адміністрування 075. Маркетинг (бакалавр) 3 5

2. Дисципліна пропонується як вибіркова для усіх рівнів вищої освіти і усіх освітніх програм.

3. Інформація про автора курсу

Прізвище, ім'я та по батькові Піняк Ірина Любомирівна
Науковий ступінь канд. екон. наук
Вчене звання доцент
Посилання на сторінку викладача(ів) на офіційній веб-сторінці університету http://library.tntu.edu.ua/personaliji/a/p/pinjak-iryna-ljubomyrivna/
Е-mail (в домені tntu.edu.ua)

4. Інформація про навчальну дисципліну

Розподіл аудиторних годин Лекції: 32
Практичні заняття: 16
Лабораторні заняття: 0

Кількість годин самостійної роботи: 42
Кількість кредитів ECTS: 3,0
Мова викладання українська
Вид підсумкового контрою залік
Посилання на електронний навчальний курс у СЕН університету ATutor https://dl.tntu.edu.ua/bounce.php?course=4956

5. Програма навчальної дисципліни

Опис навчальної дисципліни, її мета, предмет вивчання та результати навчання

Мета вивчення дисципліни “ Маркетинг у соціальних мережах” –сформувати у студентів необхідний обсяг теоретичних і практичних знань про механізми успішного просування бізнесу в соціальних мережах.
Основні завдання дисципліни “ Маркетинг у соціальних мережах” – сприяння оволодінню студентами навичками організації бізнесу в соціальних мережах; вивчення механізмів просування бізнесу в соціальних мережах; формування знань щодо оцінки ефективності роботи в соціальній мережі; вивчення принципів побудови SMM-стратегії.

Місце дисципліни в структурно-логічній схемі навчання за освітньою програмою

Перелік дисциплін, або знань та умінь, володіння якими необхідні студенту (вимоги до рівня підготовки) для успішного засвоєння дисципліни

Економічна теорія, Вступ до фаху, Маркетинг

Перелік дисциплін які базуються на результатах навчання з даної дисципліни

Інформаційний маркетинг
Інтернет-маркетинг

Зміст навчальної дисципліни

Лекційний курс (формулювання тем)

1. Соціальні мережі: сутність, види та статистика
2. Інформаційна та економічна безпека бізнесу в соціальних мережах
3. Маркетинг та соціальні мережі
4. Розробка концепції маркетингу в соцмережі
5. Залучення цільових передплатників
6. Робота з контентом
7. Робота з аудиторією спільноти
8. Конверсія

Навчальні матеріали та ресурси

1. Губанов Д. Социальные сети. Модели информационного влияния, управления и противоборства. / Губанов Д., Чхартишвили А., Новиков Д. М.: Физматлит, 2010. 228 с.
2. Данько Ю. Соціальні мережі як форма сучасної комунікації: плюси і мінуси / Ю. Данько // Сучасне суспільство. 2012. Вип. 2. С. 179-184.
3. Ермолова Н. Продвижение бизнеса в социальных сетях Facebook, Twitter, Google+ / Н. Ермолова. М. : Альпина Паблишер, 2013. 357 с.
4. Филина О. Facebook-эффект для бизнеса и самопиара. Опыт человека, который собрал более 10 миллионов лайков. Книга-тренинг. / Филина О. Эксмо, 2015. 256 с.
5. Халилов Д. Маркетинг в социальных сетях. / Халилов Д. 2-е изд. М. : Манн,. Иванов и Фербер, 2014. 240 с.

6. Політика та контроль навчальної дисципліни (освітнього компонента)

Види контролю та рейтингова система оцінювання результатів навчання

Форма підсумкового семестрового контролю – залік. Курс містить два модулі. Оцінювання: Модуль 1- теоретичний матеріал по 4 темах (тестування) 15 балів, робота на практичних заняттях - 20 балів. Модуль 2 - теоретичний матеріал по 4 темах (тестування) 20 балів, робота на практичних заняттях - 20 балів. За кожних три бали семестрової оцінки студент отримує 1 бал підсумкової семестрової оцінки автоматично. Підсумковий семестровий контроль - 25 балів. Кількість набраних балів з дисципліни - 100 балів.


Таблиця відповідності рейтингових балів оцінкам за університетською шкалою:

Шкала оцінок
ВНЗ
(100-бальна)
Національна
(4-бальна)
ECTS
90-100 Відмінно А
82-89 Добре B
75-81 C
67-74 Задовільно D
60-66 E
35-59 Незадовільно FX
1-34 F
Затверджено рішенням кафедри
(протокол №
від «
»
року).