Syllabus

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

Каф. психології

Історія психології

Силабус

1. Освітні програми, для яких дисципліна є обов’язковою:

# Рівень освіти Галузь знань Спеціальність Освітня програма Курс(и) Семестр(и)
1 бакалавр 5. Соціальні та поведінкові науки 053. Психологія (бакалавр) 3 5

2. Дисципліна пропонується як вибіркова для усіх рівнів вищої освіти і усіх освітніх програм.

3. Інформація про автора курсу

Прізвище, ім'я та по батькові Стоцький Ярослав Васильович
Науковий ступінь д-р іст. наук
Вчене звання професор
Посилання на сторінку викладача(ів) на офіційній веб-сторінці університету http://library.tntu.edu.ua/personaliji/a/s/stockyj-jaroslav-vasylovych/
Е-mail (в домені tntu.edu.ua) stotsky@tntu.edu.ua

4. Інформація про навчальну дисципліну

Розподіл аудиторних годин Лекції: 32
Практичні заняття: 32
Лабораторні заняття: 0

Кількість годин самостійної роботи: 116
Кількість кредитів ECTS: 6
Мова викладання українська
Вид підсумкового контрою екзамен
Посилання на електронний навчальний курс у СЕН університету ATutor https://dl.tntu.edu.ua/bounce.php?course=4907

5. Програма навчальної дисципліни

Опис навчальної дисципліни, її мета, предмет вивчання та результати навчання

Мета-знати:
- основні підходи вчених до предмета історії психології;
- основні етапи розвитку психологічної науки в онтогенезі та соціогенезі;
- виникнення, розвиток психології від найдавніших часів до наших днів;
- про розвиток наукових психологічних знань за кордоном та в Україні.

завдання - засвоїти:
- предмет історії психології, її завдання та принципи;
- основні етапи становлення та розвитку психологічних знань;
- методи та основні підходи до засвоєння психологічного знання.

Місце дисципліни в структурно-логічній схемі навчання за освітньою програмою

Перелік дисциплін, або знань та умінь, володіння якими необхідні студенту (вимоги до рівня підготовки) для успішного засвоєння дисципліни

Викладання історії психології здійснюється в тісному взаємозв’язку з практичною, порівняльною, віковою, педагогічною психологією, конфліктологією, психологією релігії, політичною психологією, соціологією, педагогікою та іншими дисциплінами, які повинні стати надійним підґрунтям у становленні фахівців.

Зміст навчальної дисципліни

Лекційний курс (формулювання тем)

Тема 1. Історія психології, її предмет і задачі

Тема 2. Антична психологія, її особливості та відмінності

Тема 3. Розвиток психологічних знань у феодальному суспільстві (раннє середньовіччя та епоха Відродження)

Тема 4. Становлення психологічної думки Нового Часу

Тема 5. Психологічні ідеї епохи Просвітництва

Тема 6. Зародження і розвиток психології як науки про свідомість (перша половина XIX ст)

Тема 7. Становлення психології як самостійної науки та розвиток її галузей(друга половина XIX ст.)

Тема 8. Зарубіжна психологія відкритої кризи

Тема 9. Наслідки кризи в психології та еволюція основних психологічних шкіл і напрямків

Тема 10. Розвиток психології в Росії у другій половині XIX – на початку XX століть

Тема 11. Історія психологічної думки Західної України останньої чверті ХІХ – першої половини ХХ ст.

Тема 12. Етнопсихологія та психологія творчості в дослідженнях західноукраїнських вчених у першій половині ХХ століття. Психологічний зміст феномену мазохізму

Тема 13. Розвиток психологічних знань за радянських часів (20 - 90-і роки ХХ ст.)

Тема 14. Психологія в Україні та її розвиток у власних межах

Практичні заняття (теми)

Тема 1 ( 2 год): Історія психології, її предмет і задачі

Тема 2 ( 6 год): Антична психологія, ії особливості та відмінності
Заняття 1 (2 год.)
Тема: Уявлення про природу психічного: від анімістичного «псюхе» до розумності людини
Заняття 2 (2 год.)
Тема: Пізнання душі у дослідженнях Сократа, Платона і Аристотеля
Заняття 3 (2 год.)
Тема: Психологічні погляди в епоху еллінізму

Тема 3 ( 2 год): Розвиток психологічних знань у феодальному суспільстві (раннє середньовіччя та епоха Відродження.

Тема 4 ( 4 год): Становлення психологічної думки нового часу
Заняття 1 (2 год.)
Тема: Психологічні вчення Рене Декарта і Бенедикта Спінози
Заняття 2 (2 год.)
Тема: Психологічні концепції Готфріда-Вільгельма Лейбніца, Томаса Гоббса і Джона Локка

Тема 5 ( 2 год): Психологічні ідеї епохи Просвітництва

Тема 6. ( 2 год) Зародження та розвиток психології як науки про свідомість у першій половині XIX ст.
Тема 7. ( 2 год) Становлення психології як самостійної науки та розвиток її галузей у другій половині XIX ст.

Тема 8 (2 год): Зарубіжна психологія відкритої кризи

Тема 9. ( 2 год) Наслідки кризи в психології та еволюція основних психологічних шкіл і напрямів

Тема 10. ( 2 год) Розвиток психології в Росії у другій половині XIX - на початку XX століть

Тема 11 ( 2 год). Історія психологічної думки Західної України останньої чверті XIX – першої половини XX ст.

Тема 12. ( 2 год) Етнопсихологія та психологія творчості у дослідженнях західноукраїнських вчених у
першій половині XX століття. Психологічний зміст феномену мазохізму.

Тема 13. ( 2 год) Розвиток психологічних знань за радянських часів (20-90-і роки XXст.)

Тема 14. ( 2 год) Психологія в Україні та її розвиток у власних межах

Навчальні матеріали та ресурси

1. Данилюк І.В. Історія психології в Україні: Західні регіони (остання чверть XIX-перша половина XXстоліття / І.В.Данилюк. – К.: Либідь, 2002. – 152 с.
2. Ждан А.Н. История психологии: От Античности до наших дней: Учебн. для вузов / А.Н.Ждан. – М.: Академический Проект, Трикста, 2008. – 576 с.
3. Корольчук М.С., Криворучко П.П. Історія психології: Навч. посібн. для студентів вищ. навч. закл. / М.С.Корольчук, П.П.Криворучко. – К.: Ельга, Ніка-Центр, 2004. – 248 с.
4. Кралюк П.М. Історія філософії України: навч. посібник / П.М.Кралюк. – Острог: Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2013. – 652 с.
5. Нариси з історії вітчизняної психології XX ст. / За ред. Г.С. Костюка. – К.: Вища школа, 1955. – 314 с.
6. Психологічна енциклопедія / Автор-упорядник О.М.Степанов. – К.: Академвидав, 2006. – 424 с.
7. Релігієзнавчий словник / За ред. професорів А.Колодного і Б.Лобовика. – К.: Четверта хвиля, 1996. – 392 с.
8. Роменець В.А., Маноха І.П. Історія психології XX століття: Навч. посібник / В.А.Роменець, І.П.Маноха. – К.: Либідь, 1998. – 992 с.
9. Роменець В.А. Історія психології: XVII століття. Епоха Просвітництва: Навч. посібник / В.А.Роменець. – К.: Либідь, 2006. – 1000 с.

6. Політика та контроль навчальної дисципліни (освітнього компонента)

Види контролю та рейтингова система оцінювання результатів навчання

Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних занять і має на меті перевірку рівня підготовленості студента до виконання конкретної роботи.
Підсумковий контроль проводиться по закінченні семестру у з метою оцінювання результатів вивчання навчального курсу на завершальному етапі та передбачає екзаменаційний контроль.

4 модульні контролі + екзамен


Таблиця відповідності рейтингових балів оцінкам за університетською шкалою:

Шкала оцінок
ВНЗ
(100-бальна)
Національна
(4-бальна)
ECTS
90-100 Відмінно А
82-89 Добре B
75-81 C
67-74 Задовільно D
60-66 E
35-59 Незадовільно FX
1-34 F
Затверджено рішенням кафедри
(протокол №
від «
»
року).