Syllabus

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

Каф. комп'ютерних наук

Математичні методи дослідження операцій

Силабус

1. Освітні програми, для яких дисципліна є обов’язковою:

# Рівень освіти Галузь знань Спеціальність Освітня програма Курс(и) Семестр(и)
1 бакалавр 12. Інформаційні технології 122. Комп’ютерні науки та інформаційні технології (бакалавр) 3 6
2 бакалавр 12. Інформаційні технології 126. Інформаційні системи та технології (бакалавр) 3 6

2. Дисципліна пропонується як вибіркова для усіх рівнів вищої освіти і усіх освітніх програм.

3. Інформація про автора курсу

Прізвище, ім'я та по батькові Козбур Галина Володимирівна
Науковий ступінь канд. техн. наук
Вчене звання доцент
Посилання на сторінку викладача(ів) на офіційній веб-сторінці університету http://library.tntu.edu.ua/personaliji/a/k/kozbur-halyna-volodymyrivna/
Е-mail (в домені tntu.edu.ua)

4. Інформація про навчальну дисципліну

Розподіл аудиторних годин Лекції: 18
Практичні заняття: 0
Лабораторні заняття: 36

Кількість годин самостійної роботи: 66
Кількість кредитів ECTS: 4
Мова викладання українська
Вид підсумкового контрою екзамен
Посилання на електронний навчальний курс у СЕН університету ATutor https://dl.tntu.edu.ua/bounce.php?course=4900

5. Програма навчальної дисципліни

Опис навчальної дисципліни, її мета, предмет вивчання та результати навчання

Мета вивчення – формування у студентів теоретичних знань і практичних навичок формалізації екстремальних виробничих задач та їх розв’язування спеціалізованими оптимізаційними методами із застосуванням програмного забезпечення.

Місце дисципліни в структурно-логічній схемі навчання за освітньою програмою

Перелік дисциплін, або знань та умінь, володіння якими необхідні студенту (вимоги до рівня підготовки) для успішного засвоєння дисципліни

вища математика, програмування

Зміст навчальної дисципліни

Лекційний курс (формулювання тем)

1. Вступ до дисципліни. Приклади задач ДО. Побудова математичних моделей задач математичного програмування.
2. Задачі лінійного програмування, різні форми запису. Допустимий та оптимальний плани задачі ЛП.
3. Геометрична інтерпретація задач ЛП. Графічний метод розв’язування задач ЛП.
4. Симплекс-метод розв’язування задач ЛП. Теоретичні основи методу. Основні властивості розв’язків задачі ЛП. Критерій оптимальності.
5. Метод штучного базису розв’язування задачі ЛП.
6. Двоїстість у лінійному програмуванні. Економічна інтерпретація двоїстих задач.
7. Цілочисельне програмування. Методи розв’язування задач ЦЛП.
8. Математична постановка транспортної задачі. Методи складання початкових планів. Критерій оптимальності плану ТЗ. Метод потенціалів.
9. Поняття про нелінійні оптимізаційні моделі. Поняття про динамічне та стохастичне програмування. Багатокритеріальні задачі.

Лабораторний практикум (теми)

1. Побудова математичної моделі задачі планування виробництва. Приведення задачі до симетричної чи канонічної форми.
2. Розв’язування задачі ЛП графічним методом.
3. Розв’язування задачі ЛП в середовищах Excel та Matlab.
4. Розв’язування задачі ЛП методом штучного базису. Побудова та розв’язування двоїстої задачі.
5. Розв’язування задачі ЦЛП в середовищі Excel.
6. Складання початкових планів ТЗ. Розв’язування ТЗ в середовищі Excel.

Навчальні матеріали та ресурси

1. Електронний курс «Математичні методи дослідження операцій» в системі електронного навчання Atutor (ID: 4900, Козбур Г.В., Дмитроца Л.П.)
2. Вітлінський В. В., Наконечний С. І., Терещенко Т. О. Математичне програмування. - К.: КНЕУ, 2001.
3. Зайченко Ю.П. Дослідження операцій. – Київ: ЗАТ “ВІПОЛ”, 2000. – 688 с.
4. Кутковецький В.Я. Дослідження операцій: Навчальний посібник. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. П. Могили, 2003. – 260 с.
5. Самойленко М.I. Курс лекцiй з математичного програмування.– Харкiв: ХДАМГ, 1997. – 103 с.

6. Політика та контроль навчальної дисципліни (освітнього компонента)

Види контролю та рейтингова система оцінювання результатів навчання

Форма підсумкового семестрового контролю – екзамен.
Підсумкова семестрова оцінка заліку складається з суми балів, отриманих студентом при захисті лабораторних робіт, двох тестувань (за перший та другий модулі) та отриманих балів за екзамен.
За виконання 6-ти лабораторних робіт студент отримує максимально 60 балів (10*6).
За успішне проходження тестів студент отримує 15 балів.
Форма підсумкового семестрового контролю – екзамен у формі підсумкового тестування або письмового іспиту (максимум – 25 балів).


Таблиця відповідності рейтингових балів оцінкам за університетською шкалою:

Шкала оцінок
ВНЗ
(100-бальна)
Національна
(4-бальна)
ECTS
90-100 Відмінно А
82-89 Добре B
75-81 C
67-74 Задовільно D
60-66 E
35-59 Незадовільно FX
1-34 F
Затверджено рішенням кафедри
(протокол №
від «
»
року).