Syllabus

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

Каф. вищої математики

Математичні методи наукових досліджень

Силабус

1. Освітні програми, для яких дисципліна є обов’язковою:

# Рівень освіти Галузь знань Спеціальність Освітня програма Курс(и) Семестр(и)
1 бакалавр 15. Автоматизація та приладобудування 151. Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (магістр) 5 11

2. Дисципліна пропонується як вибіркова для усіх рівнів вищої освіти і усіх освітніх програм.

3. Інформація про автора курсу

Прізвище, ім'я та по батькові Габрусєв Григорій Валерійович
Науковий ступінь канд. фіз.-мат. наук
Вчене звання доцент
Посилання на сторінку викладача(ів) на офіційній веб-сторінці університету http://library.tntu.edu.ua/personaliji/a/h/habrusjev-hryhorij-valerijovych/
Е-mail (в домені tntu.edu.ua) habrusiev@tntu.edu.ua

4. Інформація про навчальну дисципліну

Розподіл аудиторних годин Лекції: 28
Практичні заняття: 28
Лабораторні заняття: 0

Кількість годин самостійної роботи: 64
Кількість кредитів ECTS: 4
Мова викладання українська
Вид підсумкового контрою залік
Посилання на електронний навчальний курс у СЕН університету ATutor https://dl.tntu.edu.ua/bounce.php?course=4889
Затверджено рішенням кафедри
(протокол №
від «
»
року).