Syllabus

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

Каф. управління інноваційною діяльністю та сферою послуг

Креативний менеджмент

Силабус

1. Освітні програми, для яких дисципліна є обов’язковою:

# Рівень освіти Галузь знань Спеціальність Освітня програма Курс(и) Семестр(и)
1 магістр 7. Управління та адміністрування 073. Менеджмент (магістр) 5 1
2 магістр 24. Сфера обслуговування 241. Готельно-ресторанна справа 5 1

2. Дисципліна пропонується як вибіркова для усіх рівнів вищої освіти і усіх освітніх програм.

3. Інформація про автора курсу

Прізвище, ім'я та по батькові Островська Галина Йосипівна
Науковий ступінь канд. екон. наук
Вчене звання доцент
Посилання на сторінку викладача(ів) на офіційній веб-сторінці університету https://library.tntu.edu.ua/personaliji/a/o/ostrovska-halyna-josypivna/
Е-mail (в домені tntu.edu.ua)

4. Інформація про навчальну дисципліну

Розподіл аудиторних годин Лекції: 28
Практичні заняття: 14
Лабораторні заняття: 0

Кількість годин самостійної роботи: 66
Кількість кредитів ECTS: 3
Мова викладання українська
Вид підсумкового контрою залік
Посилання на електронний навчальний курс у СЕН університету ATutor https://dl.tntu.edu.ua/bounce.php?course=4814

5. Програма навчальної дисципліни

Опис навчальної дисципліни, її мета, предмет вивчання та результати навчання

Формування інноваційного мислення, оволодіння інструментарієм творчого підходу до вирішення інноваційних задач, набуття знань і навичок у сфері розвитку креативного середовища, використання новітніх форм і засобів менеджменту знань в інноваційній сфері в процесі формування ефективної та гнучкої системи управління інноваційними процесами, створення креативної організації.

Місце дисципліни в структурно-логічній схемі навчання за освітньою програмою

Перелік дисциплін, або знань та умінь, володіння якими необхідні студенту (вимоги до рівня підготовки) для успішного засвоєння дисципліни

«Креативний менеджмент» базується на таких дисциплінах, як: філософія, психологія, правознавство, менеджмент, інноваційний менеджмент, самоменеджмент, маркетинг та управління персоналом.

Перелік дисциплін які базуються на результатах навчання з даної дисципліни

Лідерство і організаційна поведінка
ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОМУ ГОСПОДАРСТВІ

Зміст навчальної дисципліни

Лекційний курс (формулювання тем)

Тема 1. Теоретичні основи креативного менеджменту.
2. Місце мислення в дослідницькій та управлінській діяльності.
Тема 3. Мислення і творчий потенціал особистості.
Тема 4. Латеральне мислення і свідома творчість у бізнесі.
Тема 5. Формування креативного середовища в організації. Розвиток системи креативного менеджменту на підприємстві. Тема 6. Створення творчого потенціалу в організаціях.
Тема 7. Креативні ролі в професійній діяльності менеджера.
Тема 8. Управління креативністю.
Тема 9. Мотивування творчості

Практичні заняття (теми)

1. Сутність креативності в бізнесі. Місце мислення в дослідницькій та управлінській діяльності.
2. Мислення і творчий потенціал особистості. Латеральне мислення і свідома творчість в бізнесі.
3. Формування креативного середовища в організації.
4. Створення творчого потенціалу в організаціях.
5. Креативні ролі в професійній діяльності менеджера.
6. Управління креативністю.
7. Мотивування творчої активності персоналу підприємства.

Навчальні матеріали та ресурси

1. Божидарнік Т. В., Василик Н. М. Креативний менеджмент. Електрон. навч. посіб. Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2014. 498 с. URL: http://repo.lntu.edu.ua/1217/.
2. Брич В. Я., Корман М. М. Креативний менеджмент: підруч. Тернопіль. ТНЕУ, 2018. 220 с.
3. Окорський В. П., Валюх А. М. Креативний менеджмент: підруч. Рівне : НУВГП, 2017. 344 с.
4. Островська Г. Й. Особливості розвитку готельно-ресторанної справи: навч. посіб. Тернопіль : Підручники і посібники, 2018. 268 с.
5. Островська Г.Й. Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Креативний менеджмент» для студентів спеціальностей 073 «Менеджмент» та 241 «Готельно-ресторанна справа» освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр». Тернопіль : ТНТУ ім. Івана Пулюя. 2019. 150 с.

6. Політика та контроль навчальної дисципліни (освітнього компонента)

Види контролю та рейтингова система оцінювання результатів навчання

Методи контролю: усний (виступи на практичних/семінарських заняттях, усне опитування, «мозковий штурм»), письмовий (завдання), тестовий.
Форми підсумкового контролю: залік.
Засоби діагностики успішності навчання: індивідуальні завдання, вправи, перелік питань, комплекти тестових завдань для тематичного та підсумкового контролів.


Таблиця відповідності рейтингових балів оцінкам за університетською шкалою:

Шкала оцінок
ВНЗ
(100-бальна)
Національна
(4-бальна)
ECTS
90-100 Відмінно А
82-89 Добре B
75-81 C
67-74 Задовільно D
60-66 E
35-59 Незадовільно FX
1-34 F
Затверджено рішенням кафедри
(протокол №
від «
»
року).