Syllabus

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

Каф. української та іноземних мов

Іноземна мова фахового спрямування (німецька)

Силабус

1. Освітні програми, для яких дисципліна є обов’язковою:

# Рівень освіти Галузь знань Спеціальність Освітня програма Курс(и) Семестр(и)
1 магістр 13. Механічна інженерія 131. Прикладна механіка (магістр) 5 10
2 магістр 13. Механічна інженерія 133. Галузеве машинобудування (магістр) 5 10
3 магістр 18. Виробництво та технології 181. Харчові технології (магістр) 5 10
4 магістр 19. Архітектура та будівництво 192. Будівництво та цивільна інженерія (магістр) 5 10
5 магістр 27. Транспорт 274. Автомобільний транспорт (магістр) 5 10
6 магістр 27. Транспорт 275. Транспортні технології (автомобільний транспорт) (магістр) 5 10
7 магістр 14. Електрична інженерія 141. Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (магістр) 5 10
8 магістр 15. Автоматизація та приладобудування 151. Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (магістр) 5 10
9 магістр 15. Автоматизація та приладобудування 152. Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (магістр) 5 10
10 магістр 16. Хімічна та біоінженерія 163. Біомедична інженерія (магістр) 5 10
11 магістр 17. Електроніка та телекомунікації 172. Телекомунікації та радіотехніка (магістр) 5 10
12 магістр 12. Інформаційні технології 121. Інженерія програмного забезпечення (магістр) 5 10
13 магістр 12. Інформаційні технології 122. Комп’ютерні науки та інформаційні технології (магістр) 5 10
14 магістр 12. Інформаційні технології 123. Комп’ютерна інженерія (магістр) 5 10
15 магістр 12. Інформаційні технології 124. Системний аналіз (магістр) 5 10
16 магістр 12. Інформаційні технології 125. Кібербезпека (магістр) 5 10
17 магістр 12. Інформаційні технології 126. Інформаційні системи та технології (магістр) 5 10

2. Дисципліна пропонується як вибіркова для усіх рівнів вищої освіти і усіх освітніх програм.

3. Інформація про автора курсу

Прізвище, ім'я та по батькові Паласюк Михайло Іванович
Науковий ступінь канд. філос. наук
Вчене звання доцент
Посилання на сторінку викладача(ів) на офіційній веб-сторінці університету http://library.tntu.edu.ua/personaliji/a/p/palasjuk-myhajlo-ivanovych/
Е-mail (в домені tntu.edu.ua) palasiuk@tntu.edu.ua

4. Інформація про навчальну дисципліну

Розподіл аудиторних годин Лекції: 0
Практичні заняття: 48
Лабораторні заняття: 0

Кількість годин самостійної роботи: 12
Кількість кредитів ECTS: 2
Мова викладання українська
Вид підсумкового контрою залік
Посилання на електронний навчальний курс у СЕН університету ATutor https://dl.tntu.edu.ua/bounce.php?course=4648

5. Програма навчальної дисципліни

Опис навчальної дисципліни, її мета, предмет вивчання та результати навчання

Мета курсу " Іноземна мова фахового спрямування" передбачає досягнення такого рівня знань, вмінь та навичок, який забезпечував би необхідну для фахівця комунікативну спроможність у сферах професійного та ситуативного спілкування в усній та письмовій формах. Після завершення курсу студент повинен вміти:
- читати зі словником літературу зі спеціальності;
- оформити у вигляді перекладу, анотації і реферувати рідною мовою отриману з іноземних джерел інформацію;
- вести бесіду в межах тематики, що передбачена програмою.

Місце дисципліни в структурно-логічній схемі навчання за освітньою програмою

Перелік дисциплін, або знань та умінь, володіння якими необхідні студенту (вимоги до рівня підготовки) для успішного засвоєння дисципліни

ІНОЗЕМНА МОВА (професійного спрямування)
ІНОЗЕМНА МОВА (професійного-ділового спрямування)

Зміст навчальної дисципліни

Лекційний курс (формулювання тем)

немає

Практичні заняття (теми)

Змістовний модуль 1
Тема 1. Особливості академічної німецької мови.
Тема 2. Читання, переклад, анотування та реферування німецької науково-технічної літератури.
Тема 3. Структура абзацу. Види абзаців і їх композиція.
Тема 4. Умовні позначення, символи, скорочення і терміни.
Тема 5. Анотація, тези, наукова стаття, наукова доповідь.
Тема 6. Композиції видів наукових текстів.
Тема 7. Усний та писемний опис життєвого досвіду.
Тема 8. Загальне робоче оточення і повсякденна робота.
Тема 9. Оформлення іномовної кореспонденції для працевлаштування.
Тема 10. Text 1. Mechanik.
Тема 11. Text 2. Festigkeitslehre.
Тема 12. Text 3.Elektrische Maschine.

Змістовний модуль 2
Тема 13. Text 4. Automatisierung.
Тема 14. Text 5. Elektronische Datenverarbeitungsanlage.
Тема 15. Text6. Umweltpolitik im 21. Jahrhundert.
Тема 16. Text7. Computer.
Тема 17. Text8. Internet: Globale Verbindung.
Тема 18. Науково-ділова комунікація. Професійні усні та письмові доповіді.
Тема 19. Участь у міжнародних конференціях.
Тема 20. Електронна кореспонденція.
Тема 21. Телефонна розмова.
Тема 22. Підготовка та проведення презентацій.
Тема 23. Презентація промислового підприємства.
Тема 24. Залік

Лабораторний практикум (теми)

немає

Навчальні матеріали та ресурси

1. Рамкова Програма з німецької мови для професійного спілкування для вищих навчальних закладів України. Колектив авторів: Амеліна С.М. та інш. – К.: Ленвіт, 2006. – 90 с.
2. Навчально-методичнй посібник з німецької мови для магістрів усіх спеціальностей Укладачі: доц. Паласюк М. І., Дутка М.В.– Тернопіль, ТНТУ, 2016. – 212 с.
3. BrockhausimTextundBild. Digitalversion. – Mannheim: BibliographischesInstitut& F.A. Brockhaus, 2002.
4. Jatel G.P., Gilenko I.O., Marynenko L.J., Myronenko T.S. FortgeschrittenesDeutsch. Ein Lehrbuch für Studenten der technischen Hochschulen. – К.: Вища школа. – 2002.
5. www.goethe.de
6. www.dialang.org
7. www. linguanet-europa.org
8. http://www.deutsch-perfekt.com/

6. Політика та контроль навчальної дисципліни (освітнього компонента)

Види контролю та рейтингова система оцінювання результатів навчання

Модуль 1, 2 (10 семестр) Форма підсумкового семестрового контролю – залік

Практична робота
75 25 100
Вид робіт Бал
Аудіювання 10
Читання 15
Говоріння 10
Письмо 10
Модульна контрольна робота 30


Таблиця відповідності рейтингових балів оцінкам за університетською шкалою:

Шкала оцінок
ВНЗ
(100-бальна)
Національна
(4-бальна)
ECTS
90-100 Відмінно А
82-89 Добре B
75-81 C
67-74 Задовільно D
60-66 E
35-59 Незадовільно FX
1-34 F
Затверджено рішенням кафедри
(протокол №
від «
»
року).