Syllabus

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

Каф. української та іноземних мов

Іноземна мова фахового спрямування (англійська)

Силабус

1. Освітні програми, для яких дисципліна є обов’язковою:

# Рівень освіти Галузь знань Спеціальність Освітня програма Курс(и) Семестр(и)
1 магістр 13. Механічна інженерія 131. Прикладна механіка (магістр) 5 10
2 магістр 17. Електроніка та телекомунікації 172. Телекомунікації та радіотехніка (магістр) 5 10

2. Дисципліна пропонується як вибіркова для усіх рівнів вищої освіти і усіх освітніх програм.

3. Інформація про автора курсу

Прізвище, ім'я та по батькові Баб'як Жанна Володимирівна
Науковий ступінь канд. пед. наук
Вчене звання доцент
Посилання на сторінку викладача(ів) на офіційній веб-сторінці університету
Е-mail (в домені tntu.edu.ua)

4. Інформація про навчальну дисципліну

Розподіл аудиторних годин Лекції: 0
Практичні заняття: 56
Лабораторні заняття: 0

Кількість годин самостійної роботи: 64
Кількість кредитів ECTS: 4
Мова викладання українська
Вид підсумкового контрою залік
Посилання на електронний навчальний курс у СЕН університету ATutor https://dl.tntu.edu.ua/bounce.php?course=4559

5. Програма навчальної дисципліни

Опис навчальної дисципліни, її мета, предмет вивчання та результати навчання

Загальною метою курсу є формування у студентів комунікативної компетенції, необхідної для спілкування у знайомих мовленнєвих ситуаціях професійного дискурсу.
Формування у студентів здатностей:
- здатність спілкуватися іноземною мовою;
- здатність вести професійну, в тому числі науково дослідну діяльність, у міжнародному середовищі;
- здатність формувати загальні компетенції (декларативні знання, вміння та навички, компетенцію існування та вміння учитися); сприяти розвитку здібностей до самооцінювання та здатності до самостійного навчання, що дозволятиме студентам продовжувати освіту в академічному та професійному середовищі як під час навчання у ВНЗ, так і після отримання диплома про вищу освіту.

Зміст навчальної дисципліни

Лекційний курс (формулювання тем)

Лекції на курсі немає.

Практичні заняття (теми)

Практичні заняття

№ з/п Тема та короткий зміст Кількість годин

1 Тема 1. What is special about academic English?
Spoken Production. ESP Reading
What is special about academic uses. Vocabulary and academic style. p.10-11
General nouns referring to ideas. More specific nouns connected with ideas and phenomena. Nouns referring to ways of thinking, processes and activities. p. 12-13
Key verbs. Verbs for structuring academic assignments. p.13-14.
Key adjectives. p.15-18
Key adverbs. Adverbs that compare. Adverbs that relate to numbers or time. Adverbs that relate to how things are stated. Adverbs that restrict or limit. p.18-20
Grammar
The usage of Article in academic English
English. Types of Questions.
Writing
Making notes. Terms and definitions 4 год.
2 Тема 2. Phrasal verbs in academic English.
Spoken Production. ESP Reading
Phrasal verbs and one-word synonyms. Carrying out research. p.20-22
Key quantifuing expressions. p.22-24
Words with several meanings. p.24-26
Metaphors and idioms. p. 26-28
Nouns and the words they combine with. p.28-30
Adjective and noun combinations. p. 30-32
Nouns.Verbs. p. 33-39
Fixed expressions. p. 40-41
Grammar
Review of Present Tenses.
Use of Prepositions in Academic English.
Writing
Key words
Glossary. Writing a summary 4 год.
3 Тема 3. Applications and application forms.
Spoken Production. ESP Reading
Getting information. p.41
The application process p.42-43
Grammar
Word Order. Past Tenses.
Irregular verbs

Writing
Key words. Making up a plan 4 4 год.
4 Тема 4. Facts, evidence and data. Statistics. Graphs and diagrams.
Spoken Production. ESP Reading
Countable and uncountable nouns. p.56
Words often used with facts, evidence and data p.56
Giving examples p.56
Numbers. p. 56-60
Basic statistical terms. A probability problem. Other useful nouns for talking about statistics. p. 60-62
Types of diagrams. A graph. p. 62-64
Grammar
Modal verbs
Can May Must
Writing
Writing a memo 4 год.
5 Тема 5. Time. Cause and effect. Analysis of results. Research and study aims.
Spoken Production. ESP Reading
Periods of time. Adjectives relating to time. How times change. p.66-68
Verbs relating to cause and effect. Nouns relating to cause and effect p.68-70
Analysis of academic texts. Weighing up results. Sentences relating to analyses. p. 71-78
Language Knowledge
Review of Future Tenses
Writing
Writing a report
4 год.
6 Тема. Opinions and ideas. Taking about ideas. Reporting what others say.
Spoken Production.
Postmodernism. Some useful nouns relating to ideas. p.70-72
Reporting verbs. Reporting nouns. p.72-74
Writing grammar test
ESP Reading 4 год.
7 Тема. Taking about points of view. Degrees of certainty.
Spoken Production. ESP Reading
Commenting on other’s views. Word combinations relating to points of view. p.79-82
Being tentative. It is true or almost certainly true. The writer is unsure p.82-84
Grammar
Word Formation
Writing
Terms and definition 4 год.
8. Тема 8. Presenting an argument.
Spoken Production. ESP Reading
Developing an argument: what it is about. Adding points to an argument. Qualifying: limiting and specifying an argument p.84-86
Grammar
Linking words and constructions
Writing
Writing a report 4 год.
9. Тема 9. Making a presentation.
Spoken Production. ESP Reading
Introducing the presenter. Getting started. During the presentation – and closing p.88-90
Grammar
Infinitive Complexes
Writing
Writing an abstract 4 год.
10. Тема 10. Describing research methods.
Spoken Production. ESP Reading
Useful word combinations. Types of research method. p. 90- 92
Grammar
Translation of infinitive constructions
Writing
Key words
Glossary
Terminology 4 год.
11. Тема 11. Making connections.
Spoken Production. ESP Reading
Connecting data and evidence. Expressing links and connections between people and things. p.94-96
Grammar
Conditional 1
Conditional 2
Conditional 3
Writing
Summary 4 год.
12. Тема 12. Describing problems.
Spoken Production. Reading
Introducing a problem. Responding to a problem. Solving a problem. p.98-99
Grammar
Review Sequence of Tenses
Writing
Writing a summary 4 год.
13. Тема 13. Formal and informal academic words and expressions. Numbers, units of measurement and common symbols.
Spoken Production. Reading.
Formal and informal academic words and expressions. p.116 Numbers, units of measurement and common symbols. p.120-121
Grammar
Review of Tenses ( Active and Passive)
Writing
Writing a summary 4 год.
14. Тема 14. The World Wide Web. The human brain.
Spoken Production. Reading
Reading and vocabulary
The World Wide Web. P. 112
The human brain. P. 113
Grammar
Participle I
Participle II
Writing
Writing a summary 4 год.
Разом 56 год.

Навчальні матеріали та ресурси

Навчально-методичне забезпечення
1. Boeckner, K., Brown, P.Ch. Oxford English for Computing (2002). Oxford: Oxford University Press. – 212 p.
2. Chapman. R. English for Emails. Oxford: Oxford University Press. – 61 p.
3. Comfort, J. (1996) Effective Telephoning. Oxford: Oxford University Press. – 126 p.
4. Esteras, S. R. (2010) Infotech. English for Computer Users. Cambridge: Cambridge University Press. – 168 p.
5. Esteras, S. R. & Fabre, E. M. (2010) Professional English in Use for Computers and the Internet. Cambridge: Cambridge University Press. – 118 p.
6. Esteras, S. R. (2010) Infotech. English for computer users. Cambridge: Cambridge University Press. – 168 p.
7. Glendinning, E.H. & McEwan, J. (2011) Oxford English for Information Technology. Oxford: Oxford University Press. – 222 p.
8. Grussendorf, M. (2000) English for Presentation: Oxford University Press. – 80 p.
9. Hill, D. (2012) English for Information Technology 2. Harlow: Pearson Education. – 79 p.
10. Olejniczak, M. (2011) English for Information Technology 1. Harlow: Pearson Education. – 79 p.
11. Smith, D.G. English for Telephoning. Oxford: Oxford University Press. – 66 p

6. Політика та контроль навчальної дисципліни (освітнього компонента)

Види контролю та рейтингова система оцінювання результатів навчання

Реалізація основних завдань контролю знань здобувачів вищої освіти
досягається системними підходами до оцінювання та комплексністю
застосування різних видів контролю. Згідно з діючою в університеті
системою комплексної діагностики знань студентів, з метою стимулювання
планомірної та систематичної навчальної роботи, оцінка знань студентів
здійснюється за 100-баловою системою.
Форми контролю знань студентів:
- поточний;
- підсумковий модульний;
- семестровий підсумковий (залік, екзамен).
Оцінювання знань студентів в університеті здійснюється за 100-
баловою шкалою, яка переводиться відповідно у національну шкалу
(«відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно») та шкалу
європейської кредитно-трансферної системи (ЄКТС –А, В, С, D, E, FX, F).


Таблиця відповідності рейтингових балів оцінкам за університетською шкалою:

Шкала оцінок
ВНЗ
(100-бальна)
Національна
(4-бальна)
ECTS
90-100 Відмінно А
82-89 Добре B
75-81 C
67-74 Задовільно D
60-66 E
35-59 Незадовільно FX
1-34 F
Затверджено рішенням кафедри
(протокол №
від «
»
року).