Syllabus

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

Каф. промислового маркетингу

Логістичне обслуговування

Силабус

1. Освітні програми, для яких дисципліна є обов’язковою:

# Рівень освіти Галузь знань Спеціальність Освітня програма Курс(и) Семестр(и)
1 магістр 7. Управління та адміністрування 075. Маркетинг (магістр) 5 10

2. Дисципліна пропонується як вибіркова для усіх рівнів вищої освіти і усіх освітніх програм.

3. Інформація про автора курсу

Прізвище, ім'я та по батькові Якимишин Лілія Ярославівна
Науковий ступінь д-р екон. наук
Вчене звання професор
Посилання на сторінку викладача(ів) на офіційній веб-сторінці університету http://library.tntu.edu.ua/personaliji/a/ja/jakymyshyn-lilija-jaroslavivna/
Е-mail (в домені tntu.edu.ua)

4. Інформація про навчальну дисципліну

Розподіл аудиторних годин Лекції: 28
Практичні заняття: 14
Лабораторні заняття: 0

Кількість годин самостійної роботи: 78
Кількість кредитів ECTS: 4
Мова викладання українська
Вид підсумкового контрою екзамен
Посилання на електронний навчальний курс у СЕН університету ATutor https://dl.tntu.edu.ua/bounce.php?course=4480

5. Програма навчальної дисципліни

Опис навчальної дисципліни, її мета, предмет вивчання та результати навчання

Мета: формування знань і навичок організації та технології логістичного обслуговування споживачів, оцінки його якості та розробки оптимальної стратегії обслуговування клієнтів компанії в умовах швидко змінного ринкового середовища.
Завдання навчальної дисципліни полягає у формуванні в студентів глибоких теоретичних знань та практичних навичок щодо забезпечення організації логістичного обслуговування споживачів на підприємстві; планування та контролю процесу обслуговування споживачів; взаємозв’язку маркетингу та логістики в процесі обслуговування споживачів; визначення критеріїв ї оцінки якості логістичного обслуговування; знаходження оптимального рівня обслуговування споживачів; вибору концепцій логістичного обслуговування; розробки оптимальної стратегії роботи з клієнтами компанії.

Місце дисципліни в структурно-логічній схемі навчання за освітньою програмою

Перелік дисциплін, або знань та умінь, володіння якими необхідні студенту (вимоги до рівня підготовки) для успішного засвоєння дисципліни

«Інфраструктура товарного ринку», «Логістика», «Маркетингова політика розподілу», «Інтернет аналітика».

Зміст навчальної дисципліни

Лекційний курс (формулювання тем)

1. Роль і місце логістики в системі обслуговування споживача
2. Сутність логістичного обслуговування клієнта
3. Принципи формування процесу логістичного обслуговування клієнта
4. Організація логістичного обслуговування споживачів
5. Стандарти логістичного обслуговування споживачів
6. Концепції логістичного обслуговування споживачів
7. Оптимізація рівня логістичного обслуговування споживачів
8. Стратегічні аспекти логістичного обслуговування

Практичні заняття (теми)

1. Роль і місце логістики в системі обслуговування споживача
2. Сутність логістичного обслуговування клієнта
3. Принципи формування процесу логістичного обслуговування клієнта
4. Організація логістичного обслуговування споживачів
5. Стандарти логістичного обслуговування споживачів
6. Концепції логістичного обслуговування споживачів
7. Оптимізація рівня логістичного обслуговування споживачів
8. Стратегічні аспекти логістичного обслуговування

Навчальні матеріали та ресурси

1. Григорак М.Ю. Логістичне обслуговування: Навчальний посібник / М.Ю. Григорак, О.В. Карпунь. – К.: Вид-во Нац.авіац.ун-ту «НАУ-друк», 2010. – 150 с.
2. Крикавський Є. Логістичне управління. Підручник. – Львів: Видавництво НУ «Львівська політехніка», 2005. – 684 с.
3. Крикавський Є.В. Логістика. Основи теорії: Підручник – Львів: Інтелект–Захід, 2006–456 с.
4. Крикавський Є.В., Чухрай Н.І., Чорнописька Н.В. Логістика: компендіум і практикум. Навчальний посібник. – К., Кондор, 2006 р. -340 с.
5. Кристофер М. Маркетинговая логистика. / М. Кристофер, Х. Пэк. – М.: Издательский дом «Технология», 2005. – 200 с.
6. Окландер М.А. Логістика:Навчальний посібник .-К.:ЦУЛ,2008 .-346 с.
7. Чухрай Н. Логістичне обслуговування: Підручник. / Н. Чухрай. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2006. – 292 с.

6. Політика та контроль навчальної дисципліни (освітнього компонента)

Види контролю та рейтингова система оцінювання результатів навчання

1. Крикавський Є. Логістичне управління. Підручник. – Львів: Видавництво НУ «Львівська політехніка», 2005. – 684 с.
2. Крикавський Є.В. Логістика. Основи теорії: Підручник – Львів: Інтелект–Захід, 2006–456 с.
3. Крикавський Є.В., Чухрай Н.І., Чорнописька Н.В. Логістика: компендіум і практикум. Навчальний посібник. – К., Кондор, 2006 р. -340 с.
4. Кристофер М. Маркетинговая логистика. / М. Кристофер, Х. Пэк. – М.: Издательский дом «Технология», 2005. – 200 с.
5. Окландер М.А. Логістика:Навчальний посібник .-К.:ЦУЛ,2008 .-346 с.


Таблиця відповідності рейтингових балів оцінкам за університетською шкалою:

Шкала оцінок
ВНЗ
(100-бальна)
Національна
(4-бальна)
ECTS
90-100 Відмінно А
82-89 Добре B
75-81 C
67-74 Задовільно D
60-66 E
35-59 Незадовільно FX
1-34 F
Затверджено рішенням кафедри
(протокол №
від «
»
року).