Syllabus

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

Каф. комп'ютерних наук

Інтернет-маркетинг / Internet marketing

Силабус

1. Освітні програми, для яких дисципліна є обов’язковою:

# Рівень освіти Галузь знань Спеціальність Освітня програма Курс(и) Семестр(и)
1 бакалавр 12. Інформаційні технології 122. Комп’ютерні науки та інформаційні технології (бакалавр) 1 2

2. Дисципліна пропонується як вибіркова для усіх рівнів вищої освіти і усіх освітніх програм.

3. Інформація про автора курсу

Прізвище, ім'я та по батькові Струтинська Ірина Володимирівна
Науковий ступінь канд. екон. наук
Вчене звання доцент
Посилання на сторінку викладача(ів) на офіційній веб-сторінці університету http://library.tntu.edu.ua/personaliji/a/s/strutynska-iryna-volodymyrivna/
Е-mail (в домені tntu.edu.ua)

4. Інформація про навчальну дисципліну

Розподіл аудиторних годин Лекції: 18
Практичні заняття: 0
Лабораторні заняття: 18

Кількість годин самостійної роботи: 69
Кількість кредитів ECTS: 3,5
Мова викладання українська
Вид підсумкового контрою залік
Посилання на електронний навчальний курс у СЕН університету ATutor https://dl.tntu.edu.ua/bounce.php?course=4411

5. Програма навчальної дисципліни

Опис навчальної дисципліни, її мета, предмет вивчання та результати навчання

Мета дисципліни «Інтернет-маркетинг» полягає у формуванні знань та практичних навиків у студентів з основ інтернет-маркетингу. При цьому велика увага приділяється практичній роботі студентів на персональних комп’ютерах із застосуванням різноманітних цифрових платформ та інструментів.
Завданням дисципліни є надання студентам знань основних теоретичних положень та практичних методів просування інформаційних продуктів, які необхідні для фахівців з інформаційних технологій, навчити студентів розуміти специфіку бізнес-процесів та бізнес-моделей ІТ продуктів; виробити в студентів спроможність самостійно проаналізувавши продукт, правильно обрати технології та інструменти просування продукту (послуги) на ринок.

Зміст навчальної дисципліни

Лекційний курс (формулювання тем)

Тема 1. Інтернет-маркетинг: суть, дефініції, історія та тенденції розвитку, особливості професії інтернет-маркетолога
Тема 2. Портрет клієнта. Формування та управління воронкою продаж для підвищення ефективності бізнесу.
Тема 3. Інтеграція офлайн та онлайн маркетингу. Стратегічне планування інтернет-маркетингу.
Тема 4. Аналітичний маркетинг (Веб-аналітика)
Тема 5. Пошуковий маркетинг (Search engine marketing (SEM). Просування в пошукових системах (SEO-оптимізація). Internet-реклама (контекстна, банерна, медійна та ін.).
Тема 6. Маркетинг соціальних зв’язків (Social media marketing (SMM).
Тема 7. Основи мобільного маркетингу. E-mail-маркетинг. Управління репутацією та Інтернет брендування. Аналіз ефективності застосування інструментів інтернет-маркетингу.

Лабораторний практикум (теми)

Тема 1. Інтернет-маркетинг: суть, дефініції, історія та тенденції розвитку, особливості професії інтернет-маркетолога.
Лабораторна робота № 1. Інструментарії інтернет-маркетингу.
Тема 2. Портрет клієнта. Формування та управління воронкою продаж для підвищення ефективності бізнесу.
Лабораторна робота № 2. Формування воронки продаж. Портрет клієнта.
Тема 3. Інтеграція офлайн та онлайн маркетингу. Стратегічне планування інтернет-маркетингу.
Лабораторна робота № 3. Стратегія інтернет-маркетингу. Інтеграція офлайн та онлайн маркетингу.
Тема 4. Аналітичний маркетинг (Веб-аналітика)
Лабораторна робота № 4. SWOT-аналіз – інструментарій інформаційного менеджменту. Google Analytics.
Тема 5. Пошуковий маркетинг (Search engine marketing, search engine optimization (SEM, SEO). Лабораторна робота № 5. Бізнес-модель Canvas. SEO
Тема 6. Маркетинг соціальних зв’язків (Social media marketing (SMM).
Лабораторна робота № 6. SMM. Google AdWords
Тема 7. Основи мобільного маркетингу. E-mail-маркетинг. Лабораторна робота № 7. E-mail-маркетинг.

Навчальні матеріали та ресурси

1. Веб-дизайн: книга Стива Круга или «не заставляйте меня думать!», 2-е издание. –Пер. с англ. – СПб: Символ Плюс, 2008. – 224 с.: цв. ил.
2. Бабаєв А., Евдокимов Н., Иванов А. Контекстная реклама. Учебник. Издательство Питер, 2011. 304 с.
3. А. Петроченков, Е. Новиков. Идеальный Landing Page. Создаем продающие веб-страницы. Издательство Питер, 2015 - Режим доступу: https://www.ozon.ru/context/detail/id/33180770/
4. Аудитория Рунета 2004-2008: замедляющийся рост [Електронний ресурс] - 2008 год - Режим доступу:
http://rumetrika.rambler.ru/publ/article_show.html?article=3614
5. Балабанов И.Т. Электронная коммерция: Учеб. пособие для вузов / И.Т. Балабанов. - СПб.: Питер, 2001. - 335 с.: ил., табл. - (Сер. «Учеб. для вузов»).
6. Бизнес-анализ в Интернет-маркетинге. [Електронний ресурс] / Михеева Ю. — Программа: видео и доклады конференции «Деловой Интернет» 15–16.10.2009 - Режим доступу: http:// di.by/programm/
7. Блайд Дж. Маркетинговые коммуникации. Что? Как? И почему? /Пер.с англ. - Днепропетровск: Баланс-Клуб, 2004. - 368 с.
8. Веб-аналитика. Обзор важнейших концепций. [Електронний ресурс] / М. Хасслер. - Режим доступу:
http://www.i-mark.ru/ articles/marketing/2007/10/19/webanalytics-tools.html

6. Політика та контроль навчальної дисципліни (освітнього компонента)

Види контролю та рейтингова система оцінювання результатів навчання

До підсумкового семестрового контролю (складання семестрового заліку) допускаються студенти, які протягом семестру виконали всі види навчальної роботи, успішно пройшли проміжні (модульні) контролі і набрали не менше 45 балів семестрової бальної оцінки та за умови отримання не менше 60% (15) балів за результатами кожного проміжного (модульного) контролю рівня знань.
Підсумкова оцінка записується за 100-бальною шкалою із подальшим переведенням її у шкалу Європейської кредитно-трансферної системи (ECTS) відповідно A, B, C, D, E, F, FX при цьому чотирибальна шкала оцінок (з записом семестрової оцінки «відмінно» - А, «добре» - B,C, «задовільно» - D, E відповідають підсумковому результату «зараховано», «незадовільно» - F, FX відповідає підсумковому результату «незараховано»).


Таблиця відповідності рейтингових балів оцінкам за університетською шкалою:

Шкала оцінок
ВНЗ
(100-бальна)
Національна
(4-бальна)
ECTS
90-100 Відмінно А
82-89 Добре B
75-81 C
67-74 Задовільно D
60-66 E
35-59 Незадовільно FX
1-34 F
Затверджено рішенням кафедри
(протокол №
від «
»
року).