Syllabus

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

Каф. психології

Конфліктологія

Силабус

1. Освітні програми, для яких дисципліна є обов’язковою:

# Рівень освіти Галузь знань Спеціальність Освітня програма Курс(и) Семестр(и)
1 бакалавр 5. Соціальні та поведінкові науки 053. Психологія (бакалавр) 4 7

2. Дисципліна пропонується як вибіркова для усіх рівнів вищої освіти і усіх освітніх програм.

3. Інформація про автора курсу

Прізвище, ім'я та по батькові Сівчук Петро Іванович
Науковий ступінь немає
Вчене звання немає
Посилання на сторінку викладача(ів) на офіційній веб-сторінці університету http://library.tntu.edu.ua/personaliji/a/s/sivchuk-petro-ivanovych/
Е-mail (в домені tntu.edu.ua)

4. Інформація про навчальну дисципліну

Розподіл аудиторних годин Лекції: 16
Практичні заняття: 16
Лабораторні заняття: 0

Кількість годин самостійної роботи: 58
Кількість кредитів ECTS: 3
Мова викладання українська
Вид підсумкового контрою залік
Посилання на електронний навчальний курс у СЕН університету ATutor https://dl.tntu.edu.ua/bounce.php?course=3300

5. Програма навчальної дисципліни

Опис навчальної дисципліни, її мета, предмет вивчання та результати навчання

Мета вивчення дисципліни ознайомити студентів з психологічними, соціально-політичними, економічними і духовними причинами конфліктів, механізмами їх запобігання, перебігу і розв'язання. Конфліктологія належить до наукових дисциплін і базується на знаннях про загальні закономірності, особливості і механізми, конфліктів як соціально-психологічних явищ.
Завдання курсу “Конфліктологія” - ознайомити студентів з методами і прийомами психокорекції, основними напрямками в зарубіжній психокорекційній практиці, особливостями складання психокорекційних програм, структурою корекційних занять, основними блоками психокорекційного комплексу, груповими методами психокорекційної роботи, особливостями застосування сучасних методів практичної корекції при вирішенні конфліктних ситуацій.

Місце дисципліни в структурно-логічній схемі навчання за освітньою програмою

Перелік дисциплін, або знань та умінь, володіння якими необхідні студенту (вимоги до рівня підготовки) для успішного засвоєння дисципліни

Філософія, соціологія, психологія, культорологія, історія України

Зміст навчальної дисципліни

Лекційний курс (формулювання тем)

1. Конфліктологія як галузь наукового знання
2. Суть конфлікту та його структура
3. Типи, види і форми конфліктів
4. Динаміка конфлікту
5. Суспільні конфлікти та сфери їх розгортання
6. Процес управління конфліктами
7. Посередництво у вирішенні конфліктів
8. Переговорний процес та його роль у вирішенні конфліктів

Практичні заняття (теми)

1. Конфліктологія як галузь наукового знання
2. Суть конфлікту та його структура
3. Типи, види і форми конфліктів
4. Динаміка конфлікту
5. Суспільні конфлікти та сфери їх розгортання
6. Процес управління конфліктами
7. Посередництво у вирішенні конфліктів
8. Переговорний процес та його роль у вирішенні конфліктів

Лабораторний практикум (теми)

-

Навчальні матеріали та ресурси

1. Гірник А.М. Основи конфліктології. – Вид. дім «Києво Могилянська академія», 2010. – 222 с.
2. Нагаєв В.М. Конфліктологія: курс лекцій (модульний варіант): Навчальний посібник. – К. 2004. – 198 с.
3. Пірен М.І. Конфліктологія: Підручник. – К.: МАУП, 2003. – 360 с.
4. Русинка І.І. Конфліктологія, Психотехнології запобігання і управління конфліктами, Навчальний посібник. – К.,2007. – 332
5. Цюрупа М.В. Основи конфліктології та теорії переговорів: Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2004. – 172 с.

6. Політика та контроль навчальної дисципліни (освітнього компонента)

Види контролю та рейтингова система оцінювання результатів навчання

Після проходження навчального курсу “Конфліктологія” студент повинен:
Знати:
· суть взаємовідносин духовного і тілесного, біологічного і соціального начал в людині; відношення людини до протиріч, що з’явились в сучасну епоху технічного розвитку;
· умови формування особистості, її свободи, відповідальності за збереження життя, природи, культури, розуміти роль насилля та ненасилля в історії та людській поведінці, моральних обов’язків людини по відношенню до інших і до самого себе;
· інформацію про проблеми конфліктів, їх функції, види та місце в житті особистості, а також особливості їх виникнення та вирішення;
· психологічні аспекти аналізу та діагностики конфліктів, прогнозування і профілактику, психологічні техніки та технології врегулювання і вирішення конфліктів;
· психологічні наслідки конфлікту на особистість, групу, суспільство;
· психосоматичний ракурс проблеми переживання внутрішніх конфліктів, життєвих криз, як праці над собою, що є підгрунттям розвитку новоутворень.
Вміти:
· попереджувати виникнення конфліктних ситуацій, ступінь і частоту виникнення конфліктів, проблеми впливу конфліктів на становлення особистості та її розвитку, психологічних наслідків конфліктів для особистості, групи, суспільства;
· аналізувати конфліктну ситуацію та конфлікт;
· складати карту конфлікту;
· визначати причини конфлікту;
· користуватися методиками для визначення конфліктності та агресивності особистості, наявності внутрішнього конфлікту, схільності до певних стилів поведінки в конфлікті, вмінь та рис, потрібних людині для здійснення процедур примирення;
· готувати і проводити переговори та інші процедури примирення;
· проводити тренінги (психокорекційні, навчальні);
· проводити психокорекцію неадекватної, нерезультативної поведінки в конфлікті, конфліктних, агресивних рис особистості, внутрішнього конфлікту.


Таблиця відповідності рейтингових балів оцінкам за університетською шкалою:

Шкала оцінок
ВНЗ
(100-бальна)
Національна
(4-бальна)
ECTS
90-100 Відмінно А
82-89 Добре B
75-81 C
67-74 Задовільно D
60-66 E
35-59 Незадовільно FX
1-34 F
Затверджено рішенням кафедри
(протокол №
від «
»
року).