Syllabus

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

Каф. української та іноземних мов

Іноземна мова професійного спрямування (англійська)

Силабус

1. Освітні програми, для яких дисципліна є обов’язковою:

# Рівень освіти Галузь знань Спеціальність Освітня програма Курс(и) Семестр(и)
1 бакалавр 15. Автоматизація та приладобудування 151. Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (бакалавр) 1 1-2

2. Дисципліна пропонується як вибіркова для усіх рівнів вищої освіти і усіх освітніх програм.

3. Інформація про автора курсу

Прізвище, ім'я та по батькові Денисюк Надія Романівна
Науковий ступінь канд. філол. наук
Вчене звання доцент
Посилання на сторінку викладача(ів) на офіційній веб-сторінці університету http://library.tntu.edu.ua/personaliji/a/d/denysjuk-nadija-romanivna/
Е-mail (в домені tntu.edu.ua) nadia_denysiuk@tntu.edu.ua

4. Інформація про навчальну дисципліну

Розподіл аудиторних годин Лекції: 0
Практичні заняття: 68
Лабораторні заняття: 0

Кількість годин самостійної роботи: 80
Кількість кредитів ECTS: 1
Мова викладання українська
Вид підсумкового контрою залік
Посилання на електронний навчальний курс у СЕН університету ATutor https://dl.tntu.edu.ua/bounce.php?course=327
Затверджено рішенням кафедри
(протокол №
від «
»
року).