Syllabus

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

Каф. економіки та фінансів

Макро- та мікроекономіка

Силабус

1. Освітні програми, для яких дисципліна є обов’язковою:

# Рівень освіти Галузь знань Спеціальність Освітня програма Курс(и) Семестр(и)
1 бакалавр 5. Соціальні та поведінкові науки 051. Економіка (бакалавр) 1 1
2 бакалавр 7. Управління та адміністрування 071. Облік і оподаткування (бакалавр) 1 1
3 бакалавр 7. Управління та адміністрування 072. Фінанси, банківська справа та страхування (бакалавр) 1 1
4 бакалавр 7. Управління та адміністрування 073. Менеджмент (бакалавр) 1 1
5 бакалавр 28. Публічне управління та адміністрування 281. Публічне управління та адміністрування (бакалавр) 1 1
6 бакалавр 7. Управління та адміністрування 075. Маркетинг (бакалавр) 1 1
7 бакалавр 7. Управління та адміністрування 076. Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (бакалавр) 1 1

2. Дисципліна пропонується як вибіркова для усіх рівнів вищої освіти і усіх освітніх програм.

3. Інформація про автора курсу

Прізвище, ім'я та по батькові Мариненко Наталія Юріївна
Науковий ступінь д-р екон. наук
Вчене звання професор
Посилання на сторінку викладача(ів) на офіційній веб-сторінці університету http://library.tntu.edu.ua/personaliji/a/m/marynenko-natalija-jurijivna/
Е-mail (в домені tntu.edu.ua)

4. Інформація про навчальну дисципліну

Розподіл аудиторних годин Лекції: 32
Практичні заняття: 16
Лабораторні заняття: 0

Кількість годин самостійної роботи: 72
Кількість кредитів ECTS: 4
Мова викладання українська
Вид підсумкового контрою екзамен
Посилання на електронний навчальний курс у СЕН університету ATutor https://dl.tntu.edu.ua/bounce.php?course=3248

5. Програма навчальної дисципліни

Опис навчальної дисципліни, її мета, предмет вивчання та результати навчання

Метою навчальної дисципліни «Макро- та мікроекономіка» є розкриття механізму функціонування національної економіки на основі теорій, концепцій, моделей, обґрунтованих світовою та вітчизняною наукою й апробованих економічною практикою, а також формування у студентів ринково орієнтованого економічного світогляду і знань щодо методів прийняття оптимальних господарських рішень за наявних обмежених ресурсів та альтернативних можливостей їх використання.
Основні завдання дисципліни:
– вивчення ключових положень базових макроекономічних теорій, ринкових механізмів та механізмів макроекономічної політики щодо регулювання економіки;
– набуття вмінь аналізувати результати функціонування національної економіки, визначати чинників і наслідки макроекономічного розвитку господарських систем та оцінювати ефективність економічної політики держави;
– набуття належних навичок щодо використання інструментарію мікроекономічного аналізу та раціональної економічної поведінки, виходячи з концептуальних основ ринкової економіки;
– розуміння особливостей функціонування сучасних ринків та утворення цін на послуги праці, капіталу, природних ресурсів відповідно до типу ринкової структури.

В результаті вивчення дисципліни «Макро- та мікроекономіка» студент повинен
знати:
– основні категорії і поняття макро- та мікроекономіки;
– систему національних рахунків та її основні макроекономічні показники;
– індикатори макроекономічної нестабільності;
– основні моделі й концепції макроекономічної рівноваги;
– роль держави як суб’єкта макроекономічного регулювання;
– основні концепції та механізм фіскальної та грошової політики держави;
– механізм зовнішньої політики;
– основні проблеми ринку праці та соціальної політики;
– основні моделі економічного зростання;
– тенденції та перспективи розвитку України в умовах глобалізації господарської діяльності;
– закони та закономірності економічної поведінки споживача;
– основні економічні цілі фірми в ринковій економічній системі та способи їх досягнення;
– значення витрат в діяльності фірми, їх види, динаміку формування, а також значення витрат для визначення величини прибутку;
– особливості економічної поведінки фірм в умовах досконалої та недосконалої конкуренції;
– основи ціноутворення на ринку факторів виробництва;
– значення державної політики в коректуванні ринкового механізму;
вміти:
– володіти категоріальним апаратом та методологією дослідження;
– здійснювати аналіз значень основних макроекономічних показників;
– користуватися теоретичними положеннями для вирішення практичних завдань щодо аналізу макроекономічної ситуації будь-якої країни;
– визначати можливість і подальші перспективи розвитку національної економіки; здійснювати оцінювання ключових проблем функціонування основних ринків національної економіки;
– досліджувати теоретичні та методологічні проблеми сучасного ринку праці;
– використовувати чинники товарного ринку під час аналізу особливостей функціонування національної економіки;
– характеризувати ключові проблеми розвитку грошового ринку в національній економіці;
– здійснювати аналіз розвитку інфляційних процесів на сучасному етапі розвитку національної економіки; характеризувати доходи і споживання домогосподарств у сучасному економічному кругообігу;
– визначати функціональну роль інвестицій у сучасній економіці;
– визначати рівноважний ВВП в умовах різного рівня зайнятості;
– аналізувати роль держави в економіці та основні функції держави, здійснювати оцінювання ролі держави у формуванні основних інструментів ефективного функціонування національної економіки;
– визначати джерела економічного зростання; аналізувати хід процесів у ринковій економіці, пов’язаних з виробництвом та споживанням товарів та послуг;
– створювати й аналізувати економічні моделі поведінки споживача та виробника в залежності від дії різноманітних цінових і нецінових факторів;
– визначати негативні та позитивні наслідки впливу різноманітних факторів на ринкову ситуацію, в тому числі державного регулювання;
– вибирати найбільші ефективні напрямки економічної діяльності фірми.

Місце дисципліни в структурно-логічній схемі навчання за освітньою програмою

Перелік дисциплін, або знань та умінь, володіння якими необхідні студенту (вимоги до рівня підготовки) для успішного засвоєння дисципліни

Немає

Перелік дисциплін які базуються на результатах навчання з даної дисципліни

Інформаційний бізнес
Міжнародний менеджмент
Економічний аналіз

Зміст навчальної дисципліни

Лекційний курс (формулювання тем)

МАКРОЕКОНОМІКА
Тема 1. Предмет, метод та функції макроекономіки
Тема 2. Макроекономічні показники в системі національних рахунків
Тема 3. Модель сукупного попиту та сукупної пропозиції
Тема 4. Споживання, заощадження та інвестиції
Тема 5. Моделі макроекономічної рівноваги
Тема 6. Фіскальна політика держави
Тема 7. Монетарна політика
Тема 8. Циклічні коливання та економічне зростання
Тема 9. Макроекономічна політика у відкритій економіці

МІКРОЕКОНОМІКА
Тема 1. Предмет і метод мікроекономіки
Тема 2. Теорія граничної корисності та поведінки споживача
Тема 3. Ординалістська теорія поведінки споживача
Тема 4. Аналіз поведінки споживача
Тема 5. Попит і пропозиція, їх взаємовідносини
Тема 6. Мікроекономічна модель підприємства
Тема 7. Варіації факторів виробництва та оптимум товаровиробника.
Тема 8. Витрати виробництва
Тема 9. Ринок досконалої конкуренції
Тема 10. Монопольний ринок
Тема 11. Олігополія та монополістична конкуренція
Тема 12. Ринок факторів виробництва
Тема 13. Загальна ринкова рівновага та економіка добробуту
Тема 14. Інституціональні аспекти ринкового господарства

Практичні заняття (теми)

МАКРОЕКОНОМІКА
Тема 1. Предмет, метод та функції макроекономіки
Тема 2. Макроекономічні показники в системі національних рахунків
Тема 3. Модель сукупного попиту та сукупної пропозиції
Тема 4. Споживання, заощадження та інвестиції
Тема 5. Моделі макроекономічної рівноваги
Тема 6. Фіскальна політика держави
Тема 7. Монетарна політика
Тема 8. Циклічні коливання та економічне зростання
Тема 9. Макроекономічна політика у відкритій економіці

МІКРОЕКОНОМІКА
Тема 1. Предмет і метод мікроекономіки
Тема 2. Теорія граничної корисності та поведінки споживача
Тема 3. Ординалістська теорія поведінки споживача
Тема 4. Аналіз поведінки споживача
Тема 5. Попит і пропозиція, їх взаємовідносини
Тема 6. Мікроекономічна модель підприємства
Тема 7. Варіації факторів виробництва та оптимум товаровиробника.
Тема 8. Витрати виробництва
Тема 9. Ринок досконалої конкуренції
Тема 10. Монопольний ринок
Тема 11. Олігополія та монополістична конкуренція
Тема 12. Ринок факторів виробництва
Тема 13. Загальна ринкова рівновага та економіка добробуту
Тема 14. Інституціональні аспекти ринкового господарства

Навчальні матеріали та ресурси

1. Навчальний посібник з дисципліни «Макро- і мікроекономіка» для студентів економічних спеціальностей усіх форм навчання / Укладачі: д.е.н., проф. Панухник О.В., к.е.н., доц. С.Є. Хрупович, к.е.н., доц. Н.Ю. Мариненко. Тернопіль : ПМП „Тайп”, 2016. 134 с.

6. Політика та контроль навчальної дисципліни (освітнього компонента)

Види контролю та рейтингова система оцінювання результатів навчання

Оцінювання успішності навчання здобувачів вищої освіти в університеті здійснюється за 100-бальною (рейтинговою) системою. Відповідність результатів, оцінених за 100-бальною шкалою національній шкалі («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно») та шкалі ECTS («А», «B», «C», «D», «E», «FХ», «F»), регламентується Положенням «Про оцінювання здобувачів вищої освіти в Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя»


Таблиця відповідності рейтингових балів оцінкам за університетською шкалою:

Шкала оцінок
ВНЗ
(100-бальна)
Національна
(4-бальна)
ECTS
90-100 Відмінно А
82-89 Добре B
75-81 C
67-74 Задовільно D
60-66 E
35-59 Незадовільно FX
1-34 F
Затверджено рішенням кафедри
(протокол №
від «
»
року).