Syllabus

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

Каф. автомобілів

Інформаційні системи і технології на транспорті

Силабус

1. Освітні програми, для яких дисципліна є обов’язковою:

# Рівень освіти Галузь знань Спеціальність Освітня програма Курс(и) Семестр(и)
1 бакалавр 27. Транспорт 275. Транспортні технології (автомобільний транспорт) (бакалавр) 3 6

2. Дисципліна пропонується як вибіркова для усіх рівнів вищої освіти і усіх освітніх програм.

3. Інформація про автора курсу

Прізвище, ім'я та по батькові Сташків Микола Ярославович
Науковий ступінь канд. техн. наук
Вчене звання доцент
Посилання на сторінку викладача(ів) на офіційній веб-сторінці університету http://library.tntu.edu.ua/personaliji/a/s/stashkiv-mykola-jaroslavovych/
Е-mail (в домені tntu.edu.ua) stashkiv@tntu.edu.ua

4. Інформація про навчальну дисципліну

Розподіл аудиторних годин Лекції: 18
Практичні заняття: 18
Лабораторні заняття: 0

Кількість годин самостійної роботи: 54
Кількість кредитів ECTS: 3
Мова викладання українська
Вид підсумкового контрою залік
Посилання на електронний навчальний курс у СЕН університету ATutor https://dl.tntu.edu.ua/bounce.php?course=3172

5. Програма навчальної дисципліни

Опис навчальної дисципліни, її мета, предмет вивчання та результати навчання

Мета вивчення дисципліни полягає у формуванні системи знань з методології та інструментарію побудови і використання різних типів інформаційних систем та технологій, що використовуються на транспорті.
Завданням вивчення дисципліни є: освоєння основних принципів та інструментарію постановки задач, побудови інформаційних систем, методів їх розв’язування та аналізу з метою використання в менеджменті. Предметом вивчення дисципліни є методологія та інструментарій побудови інформаційних систем і використання сучасних інформаційних технологій.

Місце дисципліни в структурно-логічній схемі навчання за освітньою програмою

Перелік дисциплін які базуються на результатах навчання з даної дисципліни

Транспортна телематика

Зміст навчальної дисципліни

Лекційний курс (формулювання тем)

Тема 1. Інформація як основа сучасних технологій.
Тема 2. Інформаційна технологія як система.
Тема 3. Застосування інформаційних технологій в логістиці.
Тема 4. Сучасні CALS-технології.
Тема 5. Інформаційні системи.
Тема 6. Інтегровані системи управління.
Тема 7. Системи управління інформаційними процесами.
Тема 8. Основи побудови та застосування сучасних баз даних.

Практичні заняття (теми)

1. Розрахунок характеристик інформаційних потоків та необхідної кількості пристроїв збору й передачі інформації
2. Проектування та реалізація БД «транспортні засоби» в інтерактивному режимі СКБД Access
3. Проектування та реалізація БД «АТП» в інтерактивному режимі СКБД Access
4. Визначення маршруту руху громадського транспорту
5. Визначення пасажиропотоку міського транспорту на маршруті
6. Ознайомлення з роботою системи керування та моніторингу руху громадського транспорту
7. Розробка інтерфейсу БД «АТП» засобами СКБД Access
8.Розробка системи автоматизації обробки даних в інформаційних потоках
9. Представлення інформації в всесвітній інформаційній мережі

Навчальні матеріали та ресурси

1. Павленко П. Н. Автоматизированные системы технологичес-кой подготовки расширенных производств. Методы построения и управления : монография / П. Н. Павленко. — К. : Книжное изд-во НАУ, 2005. — 280 с.
2. Сергеев В. И. Логистика: информационные системы и техно-логии : учебн. практ. пособие / В. И. Сергеев, М. Н. Григорьев, С. А. Уваров. — М. : Альфа-Пресс, 2008. — 608 с.
3. Гавриленко В. В. СУБД: технологія розв’язання техніко-економічних задач на транспорті : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / В. В. Гавриленко, Є. Г. Логачов, Л. М. Струневич. — К. : НТУ, 2007. — 99 с.
4. Гавриленко В. В. СУБД: технологія розв’язання функціональних задач на транспорті : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / В. В. Гавриленко, Є. Г. Логачов, Л. М. Струневич. — К. : НТУ, 2007. — 168 с.
5. Фабричев В. А. Інформаційні системи і технології підприємства : навч. посіб. / В. А. Фабричев, В. М. Боровик. — К. : НАУ, 2008. — 100 с.
6. Косарєв О. Й. Інформаційні системи на транспорті : консп. лекцій / О. Й. Косарєв, А. М. Мержвинська. — К. : НАУ, 2001. — 112 с.

6. Політика та контроль навчальної дисципліни (освітнього компонента)

Види контролю та рейтингова система оцінювання результатів навчання

Поточний контроль складається з двох модулів, де теоретична частина становить 15-20 балів, практична частина - 20 балів.
Форма підсумкового контролю - залік.


Таблиця відповідності рейтингових балів оцінкам за університетською шкалою:

Шкала оцінок
ВНЗ
(100-бальна)
Національна
(4-бальна)
ECTS
90-100 Відмінно А
82-89 Добре B
75-81 C
67-74 Задовільно D
60-66 E
35-59 Незадовільно FX
1-34 F
Затверджено рішенням кафедри
(протокол №
від «
»
року).