Syllabus

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

Каф. промислового маркетингу

МАРКЕТИНГОВА ПОЛІТИКА РОЗПОДІЛУ

Силабус

1. Освітні програми, для яких дисципліна є обов’язковою:

# Рівень освіти Галузь знань Спеціальність Освітня програма Курс(и) Семестр(и)
1 бакалавр 7. Управління та адміністрування 075. Маркетинг (бакалавр) 4 7

2. Дисципліна пропонується як вибіркова для усіх рівнів вищої освіти і усіх освітніх програм.

3. Інформація про автора курсу

Прізвище, ім'я та по батькові Піняк Ірина Любомирівна
Науковий ступінь канд. екон. наук
Вчене звання доцент
Посилання на сторінку викладача(ів) на офіційній веб-сторінці університету http://library.tntu.edu.ua/personaliji/a/p/pinjak-iryna-ljubomyrivna/
Е-mail (в домені tntu.edu.ua)

4. Інформація про навчальну дисципліну

Розподіл аудиторних годин Лекції: 32
Практичні заняття: 16
Лабораторні заняття: 0

Кількість годин самостійної роботи: 72
Кількість кредитів ECTS: 4,0
Мова викладання українська
Вид підсумкового контрою екзамен
Посилання на електронний навчальний курс у СЕН університету ATutor https://dl.tntu.edu.ua/bounce.php?course=3148

5. Програма навчальної дисципліни

Опис навчальної дисципліни, її мета, предмет вивчання та результати навчання

Мета вивчення дисципліни –сформувати у студентів необхідний обсяг теоретичних і практичних знань по організації та управлінню системного розподілення товарів та послуг.
Завдання навчальної дисципліни
За результатами вивчення дисципліни студент повинен продемонструвати такі результати навчання:
1) навички організації розподільчої системи збуту товарів та послуг;
2) розуміння механізмів управління збутовою мережею;
3) здійснювати керування особистим збутовим апаратом;
4) розуміння принципів побудови стратегії збуту та розподілу

Місце дисципліни в структурно-логічній схемі навчання за освітньою програмою

Перелік дисциплін, або знань та умінь, володіння якими необхідні студенту (вимоги до рівня підготовки) для успішного засвоєння дисципліни

Маркетинг, Вступ до фаху, Інфраструктура товарного ринку

Перелік дисциплін які базуються на результатах навчання з даної дисципліни

Стратегічний маркетинг

Зміст навчальної дисципліни

Лекційний курс (формулювання тем)

1. Суть і значення МПР
2. Товарний рух і механізми використання каналів розподілу
3. Розподіл на промисловому підприємстві
4. Гуртова та роздрібна торгівля в каналах розподілу
5. Договори з посередниками
6. Вибір оптимального каналу розподілу
7. Конкуренція в каналах розподілу
8. Система мотивації в каналах розподілу
9. Управління товарорухом
10. Розподіл і маркетингова логістика

Навчальні матеріали та ресурси

1. Біловодська O.A. Маркетингова політика розподілу: Навч. посібник / O.A. Біловодська. — К. : Знання, 2011. — 495 с.
2. Крикавський Є. В. Логістика. Основи теорії: Підручник. — Львів: Національний університет "Львівська політехніка«(Інформаційно-видавничий центр «ІНТЕЛЕКТ+» Інституту післядипломної освіти), «Інтелект-Захід», 2006. — 456 с.
3. Крикавський Є.В. Маркетингова політика розподілу: Навч. посібник / Є.В. Крикавський, Н.С. Косар, А. Чубала. — 2-ге вид., зі змінами. — Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. — 260 с. — (серія «Світ маркетингу і логістики». — Вип. 1)
4. Маркетинговий менеджмент: Підручник / Ф. Котлер, К.Л. Келлер, А.Ф. Павленко та ін. — К.: Видавництво «Хімджест», 2008. — 720 с.
5. Лорві І.Ф. Маркетингова політика розподілу [Текст]: конспект лекцій для здобувачів першого (бакалаврського) рівня освітньо-професійної програми «Маркетинг» галузь знань 07 Управління та адміністрування спеціальності 075 Маркетинг денної та заочної форм навчання / І Ф. Лорві. – Луцьк : Луцький НТУ, 2018. – 92 с.

6. Політика та контроль навчальної дисципліни (освітнього компонента)

Види контролю та рейтингова система оцінювання результатів навчання

Форма підсумкового семестрового контролю – іспит. Курс містить два модулі. Оцінювання: Модуль 1- теоретичний матеріал по 5 темах (тестування) 15 балів, робота на практичних заняттях - 20 балів. Модуль 2 - теоретичний матеріал по 5 темах (тестування) 20 балів, робота на практичних заняттях - 20 балів. За кожних три бали семестрової оцінки студент отримує 1 бал підсумкової семестрової оцінки автоматично. Підсумковий семестровий контроль - 25 балів. Кількість набраних балів з дисципліни - 100 балів.


Таблиця відповідності рейтингових балів оцінкам за університетською шкалою:

Шкала оцінок
ВНЗ
(100-бальна)
Національна
(4-бальна)
ECTS
90-100 Відмінно А
82-89 Добре B
75-81 C
67-74 Задовільно D
60-66 E
35-59 Незадовільно FX
1-34 F
Затверджено рішенням кафедри
(протокол №
від «
»
року).