Syllabus

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

Каф. української та іноземних мов

Іноземна мова професійно-ділового спрямування (англійська)

Силабус

1. Освітні програми, для яких дисципліна є обов’язковою:

# Рівень освіти Галузь знань Спеціальність Освітня програма Курс(и) Семестр(и)
1 бакалавр 13. Механічна інженерія 131. Прикладна механіка (бакалавр) 2 4-8
2 бакалавр 13. Механічна інженерія 133. Галузеве машинобудування (бакалавр) 2 4-8
3 бакалавр 19. Архітектура та будівництво 192. Будівництво та цивільна інженерія (бакалавр) 2 4-8
4 бакалавр 27. Транспорт 274. Автомобільний транспорт (бакалавр) 2 4-8
5 бакалавр 27. Транспорт 275. Транспортні технології (автомобільний транспорт) (бакалавр) 2 4-8

2. Дисципліна пропонується як вибіркова для усіх рівнів вищої освіти і усіх освітніх програм.

3. Інформація про автора курсу

Прізвище, ім'я та по батькові Петришина Людмила Йосипівна
Науковий ступінь немає
Вчене звання немає
Посилання на сторінку викладача(ів) на офіційній веб-сторінці університету http://library.tntu.edu.ua/personaliji/a/p/petryshyna-ljudmyla-josypivna/
Е-mail (в домені tntu.edu.ua)

4. Інформація про навчальну дисципліну

Розподіл аудиторних годин Лекції: 0
Практичні заняття: 168
Лабораторні заняття: 0

Кількість годин самостійної роботи: 0
Кількість кредитів ECTS: 10
Мова викладання українська
Вид підсумкового контрою екзамен
Посилання на електронний навчальний курс у СЕН університету ATutor https://dl.tntu.edu.ua/bounce.php?course=3143
Затверджено рішенням кафедри
(протокол №
від «
»
року).