Syllabus

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

Каф. економіки та фінансів

Конкурентоспроможність підприємства

Силабус

1. Освітні програми, для яких дисципліна є обов’язковою:

# Рівень освіти Галузь знань Спеціальність Освітня програма Курс(и) Семестр(и)
1 бакалавр 7. Управління та адміністрування 076. Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (бакалавр) 3 5

2. Дисципліна пропонується як вибіркова для усіх рівнів вищої освіти і усіх освітніх програм.

3. Інформація про автора курсу

Прізвище, ім'я та по батькові Артеменко Людмила Борисівна
Науковий ступінь канд. екон. наук
Вчене звання доцент
Посилання на сторінку викладача(ів) на офіційній веб-сторінці університету http://library.tntu.edu.ua/personaliji/a/a/artemenko-ljudmyla-borysivna/
Е-mail (в домені tntu.edu.ua) lartemen@tntu.edu.ua

4. Інформація про навчальну дисципліну

Розподіл аудиторних годин Лекції: 16
Практичні заняття: 48
Лабораторні заняття: 0

Кількість годин самостійної роботи: 116
Кількість кредитів ECTS: 5
Мова викладання українська
Вид підсумкового контрою залік
Посилання на електронний навчальний курс у СЕН університету ATutor https://dl.tntu.edu.ua/bounce.php?course=3022

5. Програма навчальної дисципліни

Опис навчальної дисципліни, її мета, предмет вивчання та результати навчання

Формування у студентів теоретичних знань та практичних навичок щодо управління конкурентоспроможністю підприємства в сучасних умовах господарювання, формування умінь оцінювати їх позицію та розвивати конкурентні переваги. Завданнями даної дисципліни є:
 засвоєння студентами термінологічного апарату у сфері конкуренції;
 вивчення ключових проблем конкуренції та конкурентоспроможності товарів, підприємств, галузей національної економіки;
 набуття вмінь визначати й оцінювати показники і фактори конкурентоспроможності підприємств різних типів;
 опанування методики аналізу форм і методів конкуренції в трансформаційний період.

Місце дисципліни в структурно-логічній схемі навчання за освітньою програмою

Перелік дисциплін, або знань та умінь, володіння якими необхідні студенту (вимоги до рівня підготовки) для успішного засвоєння дисципліни

Базовими дисциплінами є : "Мікроекономіка", "Економіка підприємства", "Маркетинг".

Перелік дисциплін які базуються на результатах навчання з даної дисципліни

Фінанси (для спеціальності 6.030509 «Облік і аудит», 6.030502 «Економічна кібернетика», 6.030507 «Маркетинг»)
Зовнішньоекономічна діяльність підприємства

Зміст навчальної дисципліни

Лекційний курс (формулювання тем)

Тема 1. Теоретико-методологічні основи конкуренції.
Тема 2. Конкурентноспроможність як характеристика фірми, що функціонує в умовах ринку.
Тема 3. Конкурентне середовище фірми.
Тема 4. Конкурентна перевага й конкурентні ходи.
Тема 5. Стратегії конкуренції підприємств.
Тема 6: Методологічні підходи щодо розробки та оцінки ефективності стратегій конкурентоспроможності.
Тема 7. Основи управління якістю продукції. сутність якості продукції, фактори, що впливають на якість продукції.
Тема 8. Конкурентоспроможність товару.
Тема 9. Конкурентоспроможність підприємства: сутність і методи оцінки.

Практичні заняття (теми)

1. Теоретико- методологічні основи конкуренції: предмет, об’єкт дослідження, функції. Види та методи конкуренції.
2. Моделі ринкової економіки. Державне регулювання конкурентоспроможності підприємства.
3. Поняття конкурентоспроможності підприємства, продукції, галузі, країни.
4. Фактори, що впливають на конкурентоспроможність підприємства.
5. Класифікація конкурентного середовища. Модель п'яти сил конкуренції М. Портера.
6.Етапи діагностики конкурентного середовища.6. Явище «лідера ринку» та типи конкурентної поведінки фірми. 7.Класифікація і типові фактори конкурентних переваг різних об'єктів.
8.Сутність та класифікація конкурентних ходів: наступальні, захисні, загрозливі.
9.Конкурентні стратегії підприємств у різних галузях: у фрагментованих, у новоутворених, у занепадаючих, в глобальних.
10.Сутність етапів проведення SWOT- аналізу (сильних та слабких сторін підприємства) .
11. Методи оцінки конкурентоспроможності: SPACE- аналізGAP – аналіз.
12. Прикладні моделі оцінки конкурентоспроможності потенціалу підприємства.
13. Метод експертних оцінок, функціонально-вартісний аналіз.
14.Сутність якості продукції. Фактори, що впливають на якість продукції. Концепція загального управління якістю.
15. Показники якості товару. Сутність управління та способи забезпечення якості.
16. Стандартизація і сертифікація продукції і підприємства.
17. Організація контролю якості продукції. Інструменти підвищення якості продукції.
18. Сутність конкурентоспроможності продукції. Основні етапи оцінки конкурентоспроможності.
19. Методичні аспекти оцінки конкурентоспроможності товару.
20. Методи оцінки конкурентоспроможності продукції.
21. Аналіз показників оцінки конкурентоспроможності товару.
22.Методичні підходи щодо оцінки конкурентних позицій фірми. Проблемні моменти стратегій українських підприємств.

Навчальні матеріали та ресурси

1. Конкурентоспроможність підприємства: підручник. За заг. ред. д-ра екон. наук, професора, академіка НААН України А.С. Даниленка. К.: Центр учбової літератури, 2020. –320 с.
2. Управління конкурентоспроможністю підприємств: підручник / П’ятницька Г.Т., П’ятницька Н.О., Шумська С.С., Федорченко Н.В., Гелич А.О., П’ятницький Д.В. За заг. ред. д-р. екон. наук., проф. Г.Т. П’ятницької. — К.: Видавничий дім «Кондор», 2017. — 700 с.
3. УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ У СУЧАСНИХ УМОВАХ: колективна монографія / за заг. ред. д.е.н., проф. Шарко М.В. - Херсон: ПП Вишемирський В.С., 2016. - 177 с.
4. Кузьмін О.Є. Конкурентоспроможність підприємства: планування та діагностика: /Монографія/ О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник, О.П. Романко; за заг. ред. д.е.н., проф. Кузьміна О.Є. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2011. – 180 с.
5. Конкурентоспроможність підприємств – основа конкурентоспроможності економіки країни: монографія/ за наук. редк.е.н. Н.О. Лисенко. – К.:2012. – 118с.

6. Політика та контроль навчальної дисципліни (освітнього компонента)

Види контролю та рейтингова система оцінювання результатів навчання

Модуль 1 Модуль 2
Теоретичний курс (тестування) / Практична робота Теоретичний курс (тестування) / Практична робота
15 20 20 20
Підсумковий контроль Разом з дисципліни

25 100


Таблиця відповідності рейтингових балів оцінкам за університетською шкалою:

Шкала оцінок
ВНЗ
(100-бальна)
Національна
(4-бальна)
ECTS
90-100 Відмінно А
82-89 Добре B
75-81 C
67-74 Задовільно D
60-66 E
35-59 Незадовільно FX
1-34 F
Затверджено рішенням кафедри
(протокол №
від «
»
року).