Syllabus

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

Каф. автомобілів

Комп'ютерне моделювання елементів конструкцій автомобілів

Силабус

1. Освітні програми, для яких дисципліна є обов’язковою:

# Рівень освіти Галузь знань Спеціальність Освітня програма Курс(и) Семестр(и)
1 бакалавр 27. Транспорт 274. Автомобільний транспорт (магістр) 5 9

2. Дисципліна пропонується як вибіркова для усіх рівнів вищої освіти і усіх освітніх програм.

3. Інформація про автора курсу

Прізвище, ім'я та по батькові Пиндус Юрій Іванович
Науковий ступінь канд. техн. наук
Вчене звання доцент
Посилання на сторінку викладача(ів) на офіційній веб-сторінці університету http://library.tntu.edu.ua/personaliji/a/p/pyndus-jurij-ivanovych/
Е-mail (в домені tntu.edu.ua)

4. Інформація про навчальну дисципліну

Розподіл аудиторних годин Лекції: 28
Практичні заняття: 14
Лабораторні заняття: 0

Кількість годин самостійної роботи: 48
Кількість кредитів ECTS: 3
Мова викладання українська
Вид підсумкового контрою екзамен
Посилання на електронний навчальний курс у СЕН університету ATutor https://dl.tntu.edu.ua/bounce.php?course=3012

5. Програма навчальної дисципліни

Опис навчальної дисципліни, її мета, предмет вивчання та результати навчання

Мета вивчення дисципліни – на базі знань і вмінь бакалавра отримати спеціальну підготовку в галузі автомобільного транспорту широкого профілю з поглибленим вивченням основних методів автоматизованого розрахунку і проектування конструктивних елементів та вузлів автомобілів з використанням сучасних обчислювальних комплексів, які базуються на методі скінченних елементів МСЕ.

Місце дисципліни в структурно-логічній схемі навчання за освітньою програмою

Перелік дисциплін, або знань та умінь, володіння якими необхідні студенту (вимоги до рівня підготовки) для успішного засвоєння дисципліни

Дана дисципліна є профілюючою в підготовці магістрів і базується на знаннях дисципліни "Основи автоматизації та проектування", що вивчалась згідно робочою програмою для ОКР бакалавр, а також окремих тем дисциплін "Фізика", "Вища математика", "Опір матеріалів", "Інженерна та комп'ютерна графіка", "Основи конструкції автотранспортних засобів", "Теорія механізмів і машин".

Завданнями дисципліни є вивчення: можливостей сучасних скінченноелементних програмних комплексів, які застосовуються для автоматизації розрахунків; конструктивних елементів та вузлів автомобілів; основних розрахункових методів, використовуваних для автоматизованого проектування; сучасних скінченноелементних обчислювальних комплексів; принципів формування розрахункових схем конструкцій автомобілів; правил складання початкових даних для скінченноелементних розрахунків; правил інтерпритації результатів розрахунків.

Зміст навчальної дисципліни

Лекційний курс (формулювання тем)

Тема 1. Графічний інтерфейс і командна строка. Засоби створення геометрії моделі.
Тема 2. Засоби відображення і редагування геометричних компонент твердотільної моделі.
Тема 3. Визначення фізичних констант матеріалів і скінченноелементне розбиття твердотілної моделі.
Затверджено рішенням кафедри
(протокол №
від «
»
року).