Syllabus

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

Каф. радіотехнічних систем

Мережі зв'язку

Силабус

1. Освітні програми, для яких дисципліна є обов’язковою:

# Рівень освіти Галузь знань Спеціальність Освітня програма Курс(и) Семестр(и)
1 магістр 17. Електроніка та телекомунікації 172. Телекомунікації та радіотехніка (магістр) 1 1

2. Дисципліна пропонується як вибіркова для усіх рівнів вищої освіти і усіх освітніх програм.

3. Інформація про автора курсу

Прізвище, ім'я та по батькові Дунець Василь Любомирович
Науковий ступінь канд. техн. наук
Вчене звання доцент
Посилання на сторінку викладача(ів) на офіційній веб-сторінці університету http://library.tntu.edu.ua/personaliji/a/d/dunec-vasyl-ljubomyrovych/
Е-mail (в домені tntu.edu.ua)

4. Інформація про навчальну дисципліну

Розподіл аудиторних годин Лекції: 28
Практичні заняття: 0
Лабораторні заняття: 14

Кількість годин самостійної роботи: 78
Кількість кредитів ECTS: 4
Мова викладання українська
Вид підсумкового контрою екзамен
Посилання на електронний навчальний курс у СЕН університету ATutor https://dl.tntu.edu.ua/bounce.php?course=3004

5. Програма навчальної дисципліни

Опис навчальної дисципліни, її мета, предмет вивчання та результати навчання

1. Мета вивчення навчальної дисципліни

Викладання дисципліни «Мережі зв’язку» має за мету формування у студентів теоретичних та практичних знань та навичок, що необхідні для їх участі в проведенні аналізу і проектуванні мереж зв'язку при прийомі та передачі інформації різного роду.

2. Завдання навчальної дисципліни

Основним завданням вивчення дисципліни є вивчення принципів передачі інформації в мережах зв'язку, архітектурних принципів побудови мереж зв'язку та способів організації передавання даних.
За результатами вивчення дисципліни студент повинен продемонструвати такі результати навчання (згідно ОПП): знання принципів дослідження, проектування та оптимізації комп’ютерних мереж, особливостей традиційних і перспективних технологій локальних і глобальних мереж, способів створення складних мереж, способів керування комп’ютерними мережами та способів передачі інформації в комп’ютерних мережах (ПРН3).
Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів компетентностей (згідно ОПП):
– загальних:
ЗК1 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу
ЗК2 Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел
ЗК6 Здатність проведення досліджень на відповідному рівні
ЗК8 Здатність приймати обґрунтовані рішення
ЗК10 Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми
– фахових:
ФК1 Здатність проектувати та експлуатувати локальні і глобальні комп’ютерні мережі для розв’язання задачі передачі інформації в телекомунікаційних мережах
ФК6 Здатність застосовувати методи та засоби моделювання пристроїв, систем та процесів телекомунікаційних та радіотехнічних систем

Місце дисципліни в структурно-логічній схемі навчання за освітньою програмою

Перелік дисциплін, або знань та умінь, володіння якими необхідні студенту (вимоги до рівня підготовки) для успішного засвоєння дисципліни

Дисципліни освітнього рівня "Бакалавр" спеціальності 172 Телекомунікації та радіотехніка

Перелік дисциплін які базуються на результатах навчання з даної дисципліни

Прогнозування розвитку науки і техніки

Зміст навчальної дисципліни

Лекційний курс (формулювання тем)

Тема 1. Мережі зв'язку та їх класифікація.
Тема 2. Огляд процесу проектування. види мереж їх складові. методологія проектування.
Тема 3. Основи передачі інформації по каналам зв'язку. Еволюція мереж
Тема 4. Комутація пакетів та каналів Комутація каналів. Комутація пакетів. Порівняння мереж з комутацією пакетів і каналів. Розділення середовища.
Тема 5. Загальні принципи побудови мереж. Сумісне використання ресурсів комп’ютерів. Зв’язок комп’ютера з периферійними пристроями. Найпростіший випадок взаємодії двох комп’ютерів. Мережеві служби і програми. Фізична передача даних по лініях зв’язку. Проблеми зв’язку декількох комп’ютерів. Визначення інформаційних потоків. Маршрутизація. Передача даних. Мультиплексування і демультиплексування. Розділяюче середовище передачі даних. Типи комутації.
Тема 6. Лінії зв’язку. Класифікації ліній зв’язку. Характеристики ліній зв’язку. Типи кабелів.
Тема 7. Кодування та мультиплексування даних. Модуляція. Дискретизація аналогових сигналів. Методи кодування. Виявлення і корекція помилок. Мультиплексування і комутація.
Тема 8. Безпровідна передача даних. Безпровідне середовище передачі. Безпровідні системи. Технологія широкосмугового сигналу.
Тема 9. Мережі PDH. Мережі SONET/SDH. Мережі DWDM.
Тема 10. Технологія Enthernet. Загальна характеристика протоколів локальних мереж. Метод доступу CSMA/CD. Формат кадрів технології Ethernet. Специфікації фізичного середовища Ethernet.
Тема 11. Локальні мережі на онові роздільного середовища. Технологія Token Ring. Безпровідні локальні мережі. Персональні мережі і технологія Bluetooth. Обладнання для локальних мереж з розділеним середовищем.
Тема 12. Віддалений доступ. Схеми віддаленого доступу. Комутуючий аналоговий доступ. Комутуючий доступ через ISDN. Технології xDSL. Доступ через мережі CATV. Бездротовий доступ.

Лабораторний практикум (теми)

1. Мережеві пристрої і засоби комунікацій
2. Вивчення конфігурації мереж зв'язку
3. Діагностичні мережеві утиліти і їх використання
4. Механізм адресації в IP-мережах
5. Симуляція роботи комп’ютерної мережі в Cisco Packet Tracer
6. Налаштування мережевих сервісів

Навчальні матеріали та ресурси

Основна

1. Телекомунікаційні та інформаційні мережі : Підруч. для стд. ВНЗ / П. П. Воробієнко ; Л. А. Нікітюк, П. І. Резніченко. – К. : Самміт-книга, 2010. – 640 c.
2. Буров Є.В. Комп'ютерні мережі:Підручник // Є.В. Буров. – Львів:Магнолія 2006, 2010 . – 262 с.
3. Столингс Вильям. Беспроводные линии связи и сети. -М.: Издательский дом "Вильямс", 2003.-640 с.
4. Хвостівська Л.В. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни “Мережі зв’язку” для студентів за спеціальністю 172 «Радіотехніка та телекомунікації» // Хвостівська Л.В., Хвостівський М.О. – Тернопіль: ТНТУ імені Івана Пулюя, 2016. – 126 с.

Допоміжна

1. Калита Д.М. Комп'ютерні мережі. Апаратні засоби та протоколи передачі даних:Навчальний посібник. За ред. О.В.Третяка. К.:ВПЦ "Київський університет",2003 .-327 с
2. Сети и системы телекоммуникаций/ Под ред. М.В.Захарченко. - Киев, "Техніка" 2000. - 304 с.
3. Технології мереж мобільного зв'язку : Навч. посіб. для студ. спец. "Телекомунікації" / М. М. Климаш ; В. О. Пелішок, П. М. Михайленич. – К. : Освіта України, 2010. – 624 c.
4. Олифер В.Г. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы: Учебник для вузов. 3-е изд. // В.Г.Олифер, Н.А.Олифер. – СПБ.: Питер, 2006. – 958 с.
5. Бертсекас Д.,Галлагер. Сети передачи данных. - М.: Мир, 1989.- 544 с.
6. Скляр, Бернард. Цифровая связь. Теоретические основы и практическое применение. -М.: Издательский дом "Вильямс", 2003.-1104 с.
7. Блэк Ю. Под ред.канд.техн.наук Василькова В.В. Сети ЭВМ: Протоколы, стандарты, интерфейсы. М.:Мир,1990 .-506 с.
8. Буров Є. Комп'ютерні мережі; За ред.проф. В.Пасічника. Львів:БаК,1999 .-468 с
9. Назаров А.Н., Симонов М.В. АТМ: Технология высокоскоростных сетей.- М.: Эко-Тредс, 1988.- 234 с.

Інформаційні ресурси

1. Сучасні інформаційні технології - Сучасні інформаційні технології - електронний посібник у форматі .pdf.
URL: sit.fizmat.tnpu.edu.ua/teor_mat/Comp_mereg.pdf
2. Курс лекцій з курсу «Комп’ютерні мережі».
URL: http://programming.in.ua/other-files/other/60-curs-comp-merezi.html

6. Політика та контроль навчальної дисципліни (освітнього компонента)

Види контролю та рейтингова система оцінювання результатів навчання

Лабораторні роботи, усього = 45 балів:
- №3,4,6 - по 10 балів;
- №1-2,5 - по 5 балів;
Тести:
- Тест 1 - 15 балів
- Тест 2 - 15 балів
Екзамен - 25 балів (буде проведено із застосуванням електронного навчання)
Модуль 1 = л/р №1-3 + Тест1=35
Модуль 2 = л/р№4-6 + Тест 2=40
Всього=Модуль 1(35)+Модуль 2(40)+Екзамен (25)=100 балів


Таблиця відповідності рейтингових балів оцінкам за університетською шкалою:

Шкала оцінок
ВНЗ
(100-бальна)
Національна
(4-бальна)
ECTS
90-100 Відмінно А
82-89 Добре B
75-81 C
67-74 Задовільно D
60-66 E
35-59 Незадовільно FX
1-34 F
Затверджено рішенням кафедри
(протокол №
від «
»
року).