Syllabus

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

Каф. бухгалтерського обліку та аудиту

Історія бухгалтерського обліку

Силабус

1. Освітні програми, для яких дисципліна є обов’язковою:

# Рівень освіти Галузь знань Спеціальність Освітня програма Курс(и) Семестр(и)
1 бакалавр 7. Управління та адміністрування 071. Облік і оподаткування (бакалавр) 2 1

2. Дисципліна пропонується як вибіркова для усіх рівнів вищої освіти і усіх освітніх програм.

3. Інформація про автора курсу

Прізвище, ім'я та по батькові Хомин Петро Якимович
Науковий ступінь д-р екон. наук
Вчене звання професор
Посилання на сторінку викладача(ів) на офіційній веб-сторінці університету http://library.tntu.edu.ua/personaliji/a/h-2/homyn-petro-jakymovych/
Е-mail (в домені tntu.edu.ua)

4. Інформація про навчальну дисципліну

Розподіл аудиторних годин Лекції: 32
Практичні заняття: 32
Лабораторні заняття: 0

Кількість годин самостійної роботи: 116
Кількість кредитів ECTS: 6,0
Мова викладання українська
Вид підсумкового контрою залік
Посилання на електронний навчальний курс у СЕН університету ATutor https://dl.tntu.edu.ua/bounce.php?course=3002

5. Програма навчальної дисципліни

Опис навчальної дисципліни, її мета, предмет вивчання та результати навчання

Мета вивчення навчальної дисципліни “Історія бухгалтерського обліку” – засвоєння студентами знань з історії бухгалтерського обліку, ознайомлення з досвідом минулого бухгалтерського обліку, що сприятиме формуванню базових теоретичних знань, необхідних для сучасного ведення бухгалтерії.
Завдання навчальної дисципліни: розуміння загальних методологічних підходів до вивчення історії бухгалтерського обліку; ознайомлення з обліковими системами стародавнього світу та середньовіччя; оволодіння знаннями з формування бухгалтерської науки в країнах Європи; вивчення історії становлення та розвитку бухгалтерського обліку в Україні.

Місце дисципліни в структурно-логічній схемі навчання за освітньою програмою

Перелік дисциплін, або знань та умінь, володіння якими необхідні студенту (вимоги до рівня підготовки) для успішного засвоєння дисципліни

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати проблеми становлення системи бухгалтерського обліку в світі й Україні, критично осмислювати літературу, в якій викладаються точки зору вчених на специфіку її формування в ринковій і директивній економіці; й дилеми вибору методу відображення доходів, витрат та проблем пов’язаних із цим парадоксів, економічних меж і релятивізму, процедур, термінології, дефініцій, лексичної ясності формулювань, амбівалентності предмета, принципів, елементів методу, функцій, балансового узагальнення, концепції розвитку й реформування системи бухгалтерського обліку, вміти виокремлювати раціональні методи й способи методики ведення бухгалтерського обліку із наукового доробку вчених, які висвітлювали його історичний розвиток у своїх працях і використовувати їх у своїй майбутній практичній роботі в підприємствах чи установах.

Перелік дисциплін які базуються на результатах навчання з даної дисципліни

Облік у бюджетних установах

Зміст навчальної дисципліни

Лекційний курс (формулювання тем)

1 Зародження бухгалтерського обліку в країнах Стародавнього світу
2 Бухгалтерський облік в Європі Х-ХVІІ ст
3 Зародження бухгалтерської науки: Італія ХІХ ст.
4 Англомовний світ і Японія
5 Камеральна бухгалтерія
6 Облік в Росії до реформ Петра I (862—1700 рр.)
7 Розвиток бухгалтерського обліку в Україні в Х-ХІХ ст.
8 Розвиток бухгалтерського обліку в Україні в ХХ-ХХІ ст.

Практичні заняття (теми)

Зародження бухгалтерського обліку в країнах Стародавнього світу
2 Бухгалтерський облік в Європі Х-ХVІІ ст
3 Зародження бухгалтерської науки: Італія ХІХ ст.
4 Англомовний світ і Японія
5 Камеральна бухгалтерія
6 Облік в Росії до реформ Петра I (862—1700 рр.)
7 Розвиток бухгалтерського обліку в Україні в Х-ХІХ ст.
8 Розвиток бухгалтерського обліку в Україні в ХХ-ХХІ ст.

Навчальні матеріали та ресурси

1. Бутинець Ф. Ф. Історія бухгалтерського обліку: навч. посіб. : у 2- х ч. – 2-е вид., доп. і перероб. / Ф. Ф. Бутинець. – Житомир : Рута, 2001. – Ч. 1. – 512 с.
2. Бутинець, Ф. Ф. Історія бухгалтерського обліку: навч. посіб.: у 2-х ч. – 2-е вид., доп. і перероб. – 2-е вид., доп. і перероб. / Ф. Ф. Бутинець. – Житомир : Рута, 2001. – Ч. 2. – 512 с.
3. Бухгалтерский учёт: прошлое, настоящее, будущее (з доповіді Михайла Ісааковича Кутера “Современный этап изучения истории бухгалтерского учёта” / Бухгалтерський облік і аудит, 2010. – № 5. – С . 54-56.
4. Вольф А. Счетоводство, 1893. – №3.
5. Гальперин, Я. М. Курс истории бухгалтерського учета / Я. М. Гальперин, Н. А. Кипарисов, Н. А. Леонтьев. – М. : Госпланиздат, 1945. – 225 с.
6. Кенэ Ф. Предисловие к І тому “Записок королевской хирургической академии” (1743) / Ф. Кенэ // Вопросы экономики, 2008. – №12. – С.99-111.
7. Маздоров В. А. История развития бухгалтерского учета в СССР / В. А. Маздоров. – М. : Финансы, 1975.
8. Малькова Т. Н. Древняя бухгалтерия: какой она была? / Т. Н. Малькова. – М. : Финансы и статистика, 1995. – 304 с..

6. Політика та контроль навчальної дисципліни (освітнього компонента)

Види контролю та рейтингова система оцінювання результатів навчання

Модуль 1 Модуль 2 Підсумковий контроль Разом
Аудиторна й самостійна робота Аудиторна й самостійна робота
Теоретичний курс (тестування) Практична робота Теоретичний курс (тестування) Практична робота
10 10 10 10 10 50
№ лекцій Вид робіт Бал № лекцій Вид робіт Бал Теоретичний курс 10
Лекція 1 Усна відповідь, розв’язу-
вання задач, презентація доповіді 4 Лекція 5 Усна відповідь, розв’язу-
вання задач, презентація доповіді 4 Практичне завдання 15
Лекція 2 Лекція 6
Лекція 3 4 Лекція 7 4
Лекція 4 Лекція 8
Модуль 3 Модуль 4 Підсумковий контроль Разом
Аудиторна й самостійна робота Аудиторна й самостійна робота
Теоретичний курс (тестування) Практична робота Теоретичний курс (тестування) Практична робота

10 10 10 10 10 50
№ лекцій Вид робіт Бал № лекцій Вид робіт Бал Теоретичний курс 10
Лекція 9 Усна відповідь, розв’язу-
вання задач, презентація доповіді 4 Лекція 13 Усна відповідь, розв’язу-
вання задач, презентація доповіді 4 Практичне завдання 15
Лекція 10 4 Лекція 14 4
Лекція 11 4 Лекція 15 4
Лекція 12 4 Лекція 16 4


Таблиця відповідності рейтингових балів оцінкам за університетською шкалою:

Шкала оцінок
ВНЗ
(100-бальна)
Національна
(4-бальна)
ECTS
90-100 Відмінно А
82-89 Добре B
75-81 C
67-74 Задовільно D
60-66 E
35-59 Незадовільно FX
1-34 F
Затверджено рішенням кафедри
(протокол №
від «
»
року).