Syllabus

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

Каф. автомобілів

Логістика

Силабус

1. Освітні програми, для яких дисципліна є обов’язковою:

# Рівень освіти Галузь знань Спеціальність Освітня програма Курс(и) Семестр(и)
1 бакалавр 27. Транспорт 275. Транспортні технології (автомобільний транспорт) (бакалавр) Транспортні технології (на автомобільному транспорті) 4 7

2. Дисципліна пропонується як вибіркова для усіх рівнів вищої освіти і усіх освітніх програм.

3. Інформація про автора курсу

Прізвище, ім'я та по батькові Кучвара Іван Миколайович
Науковий ступінь канд. техн. наук
Вчене звання немає
Посилання на сторінку викладача(ів) на офіційній веб-сторінці університету https://library.tntu.edu.ua/personaliji/a/k/kuchvara-ivan-mykolajovych/
Е-mail (в домені tntu.edu.ua) kuchvara@tntu.edu.ua

4. Інформація про навчальну дисципліну

Розподіл аудиторних годин Лекції: 32
Практичні заняття: 32
Лабораторні заняття: 0

Кількість годин самостійної роботи: 86
Кількість кредитів ECTS: 5
Мова викладання українська
Вид підсумкового контрою екзамен
Посилання на електронний навчальний курс у СЕН університету ATutor https://dl.tntu.edu.ua/bounce.php?course=2890

5. Програма навчальної дисципліни

Опис навчальної дисципліни, її мета, предмет вивчання та результати навчання

Метою дисципліни є формування системних знань і розуміння концептуальних основ управління матеріальними потоками і потоками, що супроводжують матеріальні (інформаційні, фінансові, сервісні), набуття навичок самостійної роботи з навчальним матеріалом стосовно сучасних вимог до виконання логістичних операцій і функцій, придбання вмінь щодо організації логістичних систем. Предметом дисціплини є процеси, що пов’язані з матеріальним потоком в межах логістичних систем.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:
- формування у студентів теоретичних знань з питань управління матеріальними потоками на основі логістичного підходу;
- набуття навичок логістичного мислення з оптимізації матеріальних потоків;
- засвоєння змісту і характеристик підсистем управління якістю, управління закупками, управління запасами, управління розподілом товарів, управління сервісом;
- опанування знаннями, що стосуються організації системи складів і здійснення перевезень в логістичних системах.
У результаті вивчення дисципліни студенти мають здобути наступні навички і уміння:
- визначати мету проектування логістичної системи та її підсистем: логістичної мережі, організаційної структури, корпоративної інформаційної системи; - розробляти підсистему якості у логістичній системі; - розробляти план підготовки до проходження сертифікації; - виконувати аналіз і узагальнення інформації про: наявність товарів на складі; попит на ринку; асортимент запасів у конкурентів; роздрібний продаж; замовлення оптових компаній; прогноз продаж; - розраховувати потребу в товарі по кількості, строках, асортименту і номенклатурі; - виконувати аналіз інформації про товар (аналіз інформації про асортимент і номенклатуру товару у постачальника; аналіз і оцінку споживчих якостей товару; аналіз цін); - виконувати огляд ринку постачальників (аналіз інформації про постачальників, прас-листів та інших носіїв інформації); - виконувати аналіз постачальників (аналіз надійності, репутації, фінансової історії та умов поставок) та оцінювати пропозиції постачальників; - вибирати критерії оцінки та вибору постачальників, на їх основі із застосуванням певних процедур складати методику вибору постачальників, за якою здійснювати вибір постачальника; - визначати оптимальний розмір партії товару; - розраховувати термін поставок; - формувати план закупок, виконувати попередню оцінку постачальника, готувати об’яву про подання пропозицій, виконувати оцінку пропозицій, здійснювати заключні переговори, відбір і прийняття зобов’язань, оформляти документацію, визначати поставки і контроль якості. - вибирати методику розрахунку потреб у запасах та за її допомогою встановлювати їх розмір; - вибирати методи одержання, прийняття, розміщення та обліку товарів; систему контролю запасів; систему інформаційного обміну між службами підприємства; - вибирати стратегію управління запасами; - будувати можливі структурні схеми каналів розподілу; - встановлювати доцільність використання різних видів посередників та вибирати оптимальну структурну схему каналів розподілу; - розраховувати параметри, що характеризують рівень сервісу: час поставок, частоту поставок, готовність поставок, безвідмовність поставок, якість поставок, готовність забезпечення комплектності, готовність до навантажувально-розвантажувальних робіт; - визначати оптимальний рівень сервісу; - визначати кількість складів та розміщення складської мережі; - визначати місце розташування окремого складу; - визначати вид та за певними методиками розраховувати розмір складу.

Місце дисципліни в структурно-логічній схемі навчання за освітньою програмою

Перелік дисциплін, або знань та умінь, володіння якими необхідні студенту (вимоги до рівня підготовки) для успішного засвоєння дисципліни

Для успішного засвоєння матеріалу необхідні знання з таких дисциплін:
- вища математика;
- вантажні перевезення;
- пасажирські перевезення;
- організація руху видів транспорту;
- проектування транспортно-складських комплексів.

Зміст навчальної дисципліни

Лекційний курс (формулювання тем)

Лекція 1. Понятійний апарат логістики
Виникнення і розвиток логістики, визначення. Фактори розвитку логістики. Наукові основи і методологія логістики. Характеристика логістичної системи. Логістична мережа. Організаційна структура логістичної системи. Корпоративна інформаційна система. Об'єкти логістичного управління.
Лекція 2. Управління якістю
Поняття якості. Системи якості. Сертифікація систем якості.
Лекція 3. Управління закупівлями
Маркетингові дослідження ринку. Дослідження ринку постачальників. Аналіз постачальників. Вибір постачальників. Механізм функціонування закупівельної логістики. Методи закупівель. Проблема вибору: закупівлі, або організація власного виробництва. Практична оцінка результатів роботи з постачальниками.
Лекція 4. Виробнича логістика
Суть і завдання виробничої логістики. Тривалість виробничого циклу та величина партії деталей. Розрахунок тривалості виробничого циклу виробу. Аналіз ABC.
Лекція 5. Управління запасами
Види запасів. Розрахунок потреби в запасах. Облік товарів. Системи управління запасами. Переваги і недоліки систем управління запасами.
Лекція 6. Управління розподілом товарів
Основні положення розподільчої логістики. Схеми каналів розподілу. Планування і оптимізація розподілу. Вибір схеми каналів розподілу.
Лекція 7. Управління сервісом
Логістичний сервіс. Оцінка рівня логістичного сервісу.
Лекція 8. Складська переробка продукції у логістичній системі
Складська мережа. Вибір місця для складу. Визначення розміру складу.
Лекція 9. Процес перевезень у логістичній системі
Вимоги до технологічного процесу перевезень у логістичній системі. Забезпечення функціонування логістичної системи.
Лекція 10. Інформаційна логістика
Інформаційна інфраструктура. Використання в логістиці технології автоматизованої ідентифікації штрихових кодів.

Практичні заняття (теми)

Практична робота №1. Обґрунтування способу транспортування нафтопродуктів
Практична робота №2. Управління закупівлями
Практична робота №3 Обґрунтування використання послуг найманого складу
Практична робота №4. Планування потреби в матеріалах
Практична робота №5. Управління запасами
Практична робота №6. Визначення місця розташування розподільчого складу
Практична робота №7 Розрахунок точки беззбитковості діяльності складу
Практична робота №8. Складська переробка продукції
Практична робота №9. Обґрунтування вибору перевізника
Практична робота №10. Оптимізація витрат при зберіганні і транспортуванні

Самостійна робота студента/аспіранта

Підготовка до практичної роботи №1.
Опрацювання лекційного матеріалу за темами 1. (денна форма навчання 5год.) (заочна форма навчання 7год.)
Підготовка до практичної роботи №2.
Опрацювання лекційного матеріалу за темами 2. (денна форма навчання 5год.) (заочна форма навчання 7год.)
Підготовка до практичної роботи №3.
Опрацювання лекційного матеріалу за темою 3.
Підготовка до тестового опитування. (денна форма навчання 5год.) (заочна форма навчання 7год.)
Підготовка до практичної роботи №4.
Опрацювання лекційного матеріалу за темою 4. (денна форма навчання 5год.) (заочна форма навчання 7год.)
Підготовка до практичної роботи №5.
Опрацювання лекційного матеріалу за темами 5. (денна форма навчання 5год.) (заочна форма навчання 7год.)
Підготовка до практичної роботи №6.
Опрацювання лекційного матеріалу за темами 6. (денна форма навчання 5год.) (заочна форма навчання 7год.)
Підготовка до практичної роботи №7.
Опрацювання лекційного матеріалу за темою 7.
Підготовка до тестового опитування. (денна форма навчання 5год.) (заочна форма навчання 7год.)
Підготовка до практичної роботи №8.
Опрацювання лекційного матеріалу за темою 8 (денна форма навчання 5год.) (заочна форма навчання 7год.)
Підготовка до практичної роботи №9.
Опрацювання лекційного матеріалу за темою 9 (денна форма навчання 5год.) (заочна форма навчання 7год.)
Підготовка до практичної роботи №10.
Опрацювання лекційного матеріалу за темою 10 (денна форма навчання 5год.) (заочна форма навчання 7год.)
Виконання курсової роботи (денна форма навчання 24год.) (заочна форма навчання 25год.)
Підготовка до екзамену (денна форма навчання 10год.) (заочна форма навчання 20год.)

Навчальні матеріали та ресурси

1. Основи економіки транспорту: Підручник / Щелкунов В. І., Кулаєв Ю. Ф., Зайончик Л. Г., Загорулько В. М. та ін. — К.: Кондор, 2011. —392 с.
2. Корецька С.О., Якимчук А.Ю., Карпан Т.С. Економіка автомобільного транспорту Навчальний посібник. – Рівне: НУВГП, 2012. – 309 с.
3. Башкатова В.И. Планування роботи автотранспортного підприємства. Програмоване навчання / Башкатова В.И., Здерева Т.А., Стельмаховский Ю.С. – К.: Вища шк. Головне видав-во, 1988. – 288с.
4. Бойчик І. М. Економіка підприємств : навч. посібник / Бойчик І. М., Харів П. С., Хопчан М. І. - Львів: "Сподом", 2000.- 212 с.
5. Войнаренко М.П. Податковий облік і аудит : підручник / М.П. Войнаренко, Г.В. Пухальська. – К. : ВЦ «Академія», 2009. – 367 с.
6. Воркут А.И. Грузовые автомобильные перевозки. – К. : Вища школа, 1986. – 447 с.
7. Голованенко С.Л. Економіка автомобільного транспорту / Голованенко С.Л. – М.: Вища школа, 1983. – 352 с.
8. Голованенко С.Л. Збірник задач за курсом «Економіка автомобільного транспорту» / Голованенко С.Л., Жарова О.М., Посипай В.Г. М.: Вища школа, 1980.

6. Політика та контроль навчальної дисципліни (освітнього компонента)

Політика навчальної дисципліни

Система вимог, які ставляться перед студентом під час вивчення дисципліни:
- проходження студентами етапів модульного контролю у встановлені терміни;
- виконання і захист практичних робіт у встановлені терміни;
- виконання і захист курсового проекту у встановлені терміни;
- дотримання студентами правил внутрішнього розпорядку університету.

Види контролю та рейтингова система оцінювання результатів навчання

Модуль 1 = 20 балів;
Модуль 2 = 20 балів;
Практичні роботи = 35 балів;
Підсумковий контроль (екзамен) = 25 балів;


Таблиця відповідності рейтингових балів оцінкам за університетською шкалою:

Шкала оцінок
ВНЗ
(100-бальна)
Національна
(4-бальна)
ECTS
90-100 Відмінно А
82-89 Добре B
75-81 C
67-74 Задовільно D
60-66 E
35-59 Незадовільно FX
1-34 F

7. Додаткова інформація

Перелік питань теоретичних питань, що виносяться на семестровий контроль:

1. Причини і фактори логістизації сучасної економіки.
2. Проблеми економічного розвитку з позиції логістики.
3. Застосування логістики в маркетингових дослідженнях і розробках.
4. Застосування логістичних принципів в сучасній економіці.
5. Транспортна логістика в Україні.
6. Інформаційні технології в логістиці.
7. Створення інформаційних систем підприємства з використанням логістичних принципів.
8. Взаємозв'язок закупівельної й розподільної логістики.
9. Завдання і особливості вибору постачальників.
10. Система постачань "точно в термін».
11. Метод швидкого реагування.
12. Ефективність застосування логістичного підходу до управління матеріальними потоками.
13. Системи контролю стану запасів.
14. Вибір оптимального варіанту складських підсистем для логістичних систем мікрорівня.
15. Організація обслуговування споживачів з використанням логістичних принципів.
16. Виникнення і розвиток логістики, визначення. Фактори розвитку логістики.
17. Наукові основи і методологія логістики. Характеристика логістичної системи.
18. Характеристика логістичної системи. Організаційна структура логістичної системи.
19. Логістична мережа. Об'єкти логістичного управління.
20. Наукові основи і методологія логістики. Корпоративна інформаційна система.
21. Поняття якості. Системи якості. Сертифікація систем якості.
22. Маркетингові дослідження ринку. Дослідження ринку постачальників. Аналіз постачальників.
23. Дослідження ринку постачальників. Аналіз постачальників. Вибір постачальників.
24. Механізм функціонування закупівельної логістики. Методи закупівель.
25. Проблема вибору: закупівлі, або організація власного виробництва. Практична оцінка результатів роботи з постачальниками.
26. Суть і завдання виробничої логістики. Тривалість виробничого циклу та величина партії деталей. Розрахунок тривалості виробничого циклу виробу. Аналіз ABC.
27. Види запасів. Розрахунок потреби в запасах.
28. Види запасів. Облік товарів.
29. Системи управління запасами.
30. Переваги і недоліки систем управління запасами.
31. Основні положення розподільчої логістики. Схеми каналів розподілу.
32. Планування і оптимізація розподілу. Вибір схеми каналів розподілу.
33. Логістичний сервіс. Оцінка рівня логістичного сервісу.
34. Складська мережа.
35. Складська мережа. Визначення розміру складу.
36. Складська мережа. Вибір місця для складу.
37. Створення інформаційних систем підприємства з використанням логістичних принципів.
38. Взаємозв'язок закупівельної й розподільної логістики. Завдання і особливості вибору постачальників.
39. Склад як самостійна логістична система.
40. Використання методу Парето (80/20) для прийняття рішення про розміщення товарів на складі.
41. Управління інформаційною системою зі зворотним зв'язком в логістичній системі.
42. Організаційна структура логістичної системи. Логістична мережа.
43. Наукові основи і методологія логістики. Об'єкти логістичного управління.
44. Базові положення логістики розподілу, канали розподілу.
45. Планування розподілу, вибір схеми каналів розподілу.
46. Логістичний сервіс. Оцінка рівня логістичного сервісу.
47. Маркетингова логістика. Застосування логістики в маркетингових дослідженнях і розробках.
48. Аналіз і вибір постачальників.
49. Алгоритм функціонування закупівельної логістики. Методи закупівель. Обгрунтування вибору постачальників. Практична оцінка результатів роботи з постачальниками.
Затверджено рішенням кафедри
(протокол №
від «
»
року).