Syllabus

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

Каф. комп'ютерних наук

Консолідовані інформаційні ресурси баз даних та знань

Силабус

1. Освітні програми, для яких дисципліна є обов’язковою:

# Рівень освіти Галузь знань Спеціальність Освітня програма Курс(и) Семестр(и)
1 магістр 12. Інформаційні технології 124. Системний аналіз (магістр) 5 10

2. Дисципліна пропонується як вибіркова для усіх рівнів вищої освіти і усіх освітніх програм.

3. Інформація про автора курсу

Прізвище, ім'я та по батькові Никитюк Вячеслав Вячеславович
Науковий ступінь канд. техн. наук
Вчене звання немає
Посилання на сторінку викладача(ів) на офіційній веб-сторінці університету https://library.tntu.edu.ua/personaliji/a/n/nykytjuk-vjacheslav-vjacheslavovych/
Е-mail (в домені tntu.edu.ua)

4. Інформація про навчальну дисципліну

Розподіл аудиторних годин Лекції: 28
Практичні заняття: 0
Лабораторні заняття: 14

Кількість годин самостійної роботи: 78
Кількість кредитів ECTS: 4
Мова викладання українська
Вид підсумкового контрою залік
Посилання на електронний навчальний курс у СЕН університету ATutor https://dl.tntu.edu.ua/bounce.php?course=2774

5. Програма навчальної дисципліни

Опис навчальної дисципліни, її мета, предмет вивчання та результати навчання

Мета викладання навчальної дисципліни “Консолідовані інформаційні ресурси баз даних та знань” є вивчення основних принципів організації, побудови та застосування розподілених баз даних та знань в сучасних інформаційних системах. До складу курсу входять: цикл лекцій з основ технології організації розподілених баз даних та знань, цикл лабораторних робіт по застосуванню та експлуатації розподілених баз даних та знань в інформаційних системах.

Завдання дисципліни:

Основними завданнями вивчення дисципліни “Консолідовані інформаційні ресурси баз даних та знань” є практично розв'язувати основні задачі проектування та організації структур та елементів розподілених баз даних, проектувати та використовувати існуючі засоби інтеграції даних, вміти працювати з даними, що зберігаються у різних системах.

За результатами вивчення дисципліни студент повинен продемонструвати такі результати навчання

1. основні цілі побудови розподілених баз даних та знань;

2. методи їх організації, пошуку та опрацювання даних;

3. мовні засоби опису та маніпулювання даними;

4. методи побудови інформаційних систем на основі розподілених баз даних та знань;

5. практично розв'язувати основні задачі проектування та організації структур та елементів розподілених баз даних;

6. проектувати та використовувати існуючі засоби інтеграції даних;

7. працювати зданими, що зберігаються у різних системах.

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів компетентностей:

Загальні компетентності:

ЗК1 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

ЗК3. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.

ЗК4. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

ЗК7. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.

Фахові компетентності спеціальності:

ФК1. Здатність розробляти та аналізувати математичні моделі природних, техногенних, економічних і соціальних об’єктів та процесів.

ФК2. Здатність планувати і проводити системні дослідження, виконувати математичне та інформаційне моделювання динамічних процесів.

ФК3. Використовувати методологію системного аналізу для прийняття рішень в складних системах різної природи.

ФК10. Здатність застосовувати сучасні інформаційні технології при вирішенні задач системного аналізу.

ФК14. Здатність до самоосвіти та підвищення професійної кваліфікації.

Програмні результати навчання:

ПРН1. Знати та уміти застосовувати на практиці методи системного аналізу, методи математичного та інформаційного моделювання для побудови та дослідження моделей об’єктів і процесів інформатизації.

ПРН6. Знати та уміти застосовувати методи еволюційного моделювання та генетичні методи оптимізації, методи індуктивного моделювання та математичний апарат нечіткої логіки, нейронних мереж, теорії ігор та розподіленого штучного інтелекту, тощо.

ПРН7. Вміти розробляти експертні та рекомендаційні системи в умовах слабо структурованих даних різної природи.

ПРН10. Знати моделі, методи та алгоритми прийняття рішень в умовах конфлікту, нечіткої інформації, невизначеності і ризику.

Зміст навчальної дисципліни

Лекційний курс (формулювання тем)

ТЕМА 1: Роль фахівця з консолідованої інформації в інформаційному просторі.
ТЕМА 2: Консолідована інформація у системі інформаційних наук
ТЕМА 3: Становлення консолідованої інформації як науки і навчальної дисципліни: передумови виникненення, історія розвитку.
ТЕМА 4: Установи, що спеціалізуються на процесах консолідації інформації.
ТЕМА 5: Предмет і завдання курсу.
ТЕМА 6: Термінологічні засади.
ТЕМА 7: Види інформаційно-аналітичної діяльності у процесі створення консолідованої інформації.
ТЕМА 8: Форми представлення консолідованої інформації.
ТЕМА 9: Споживачі консолідованої інформації.
ТЕМА 10: Основні поняття та засади існування документно-комунікаційних систем.
ТЕМА 11: Сутність і стадії розвитку інформаційних систем.
ТЕМА 12: Класифікація інформаційних систем.
ТЕМА 13: Управління інформаційними системами.
ТЕМА 14: Характеристика окремих типів документів.
ТЕМА 15: Особливості документів на нових матеріальних носіях. Мікрографічні, магнітні, оптичні, голографічні документи.
ТЕМА 16: Методика та методологія консолідації інформації.
ТЕМА 17: Алгоритми моніторингу стану розвитку науки, техніки та суспільства для прогнозування перспектив їх розвитку.
ТЕМА 18: Основи проектування реляційних баз даних.
ТЕМА 19: Введення в структуровану мову запитів – SQL.
ТЕМА 20: Реалізація доступу до БД у середовищі DELPHI.
ТЕМА 21: Проектування модулів додатків.
ТЕМА 22: Створення та обробка реляційної бази даних в системі керування базами даних.

Лабораторний практикум (теми)

Створити та описати базу даних у середовищі (по вибору студента або згідно варіанту)
Створити та описати базу даних у середовищі (по вибору студента або згідно варіанту)
Синхронізація (злиття) двох баз даних.

Навчальні матеріали та ресурси

1. Жежнич П. І. Консолідовані інформаційні ресурси баз даних та знань. Навчальний посібник. Львівська Політехніка. Консолідована інформація серія 7. Львів, 2010 р. – 212с.
2. Оксана Мулеса. Інформаційні системи та реляційні бази даних. Навчальний посібник для студентів математичних спеціальностей – Електронне видання. Ужгород, 2018. – 118 с
3. Н.Е. Кунанець, В.В. Пасічник. Вступ до спеціальності: “КОНСОЛІДОВАНА ІНФОРМАЦІЯ”. Навчальний посібник Національного університету “Львівська політехніка”. Львів, 2010 р. – 196с.
4. О.М. Верес. Технології підтримання прийняття рішень. Навчальний посібник. Серія “КОНСОЛІДОВАНА ІНФОРМАЦІЯ”. Випуск 3. Національного університету “Львівська політехніка”. Львів, 2010 р. – 252с.
5. Дейт, К. Дж. Введение в системы баз данных, 8-е издание.: Пер. с англ. — М.: Издательский дом "Вильяме", 2005. — 1328 с.
Допоміжна
6. Андон Ф., Резниченко В. Язык запросов SQL. Учебный курс. – СПб.: Питер; Киев: Издательская группа BHV, 2006. – 416 с: ил.
7. Архангельский А.Я. Программирование в Delphi 7. – М.: ООО "Бином-Пресс", 2003, – 1152с.
8. Архангельский А.Я. Язык SQL в Delphi 5. – М.: ЗАО "Издательство Бином", 2000, – 208с.
9. Аткинсон, Леон. MySQL. Библиотека профессионала.: Пер. с англ. – М.: Издательский дом "Вильямс", 2002. – 624 с.: ил. – Парал. тит. англ.
10. Барсегян, А.А. Технологии анализа данных: Data Mining, Visual Mining, Text Mining, OLAP / А.А. Барсегян, М.С. Куприянов, В.В. Степаненко, И.И. Холод.
– 2-е изд, перераб. и доп. – СПб.: БХВ-Петербург, 2007. – 384 с. ил. + CD-ROM.
11. Брауде Э. Технологий разработки программного обеспечения. – СПб.: Питер, 2004. – 655 с.: ил.
12. Гаврилова Т.А., Хорошевский В.Ф. Базы знаний интеллектуальных систем. СПб.: Питер, 2001.
13. Гарсиа-Молина, Гектор, Ульман, Джеффри, Д., Уидом, Дженнифер. Системы баз данных. Полный курс.: Пер. с англ. – М.: Издательский дом "Вильямс",2003. – 1088 с.: – Парал. тит. англ.
14. Гончаров А.Ю. Access 2003. Самоучитель с примерами. – М.: Кудиц-образ, 2004. – 272 с.
15. Дейт К. Дж. Введение в системы баз данных –К.; М.; СПб.: Изд. дом "Вильямс", 1999. -848 с.
16. Дунаев В.В. Базы данных. Язык SQL. –СПб.: БХВ-Петербург, 2006. – 288 с.: ил.
17. Дунаев С.Б. Доступ к базам данных и техника работы в сети. –М.: Диалог МИФИ, 1999.
18. Дунаев С.Б. Технологии интернет-программирования. – СПб.: БХВ-Петербург, 2001. – 480 с.: ил.
19. Каратыгин С.А. Access 2000. Руководство пользователя с примерами. М: Лаборатория Базовых Знаний, 2000 –376 с.
20. Каррано Ф.М., Причард Дж.Дж. Абстракция данных и решение задач на C++. Стены и зеркала, 3-е издание.: Пер. с англ. – М.: Издательский дом "Вильямс", 2003. – 848 с: ил. – Парал. тит. англ.
21. Керри Н. Праг, Майкл Р. Ирвин, Microsoft Acces 2000. Библия пользователя, М:-С-П:-К:, 2000, 1072 с.
22. Конноли Томас, Бегг Каротин, Страчан Анна. Базы данных: проектирование, реализация и сопровождение. Теория и практика, 2-е изд.: Пер. с англ.: уч. пос. – М.: Издательский дом "Вильямс", 2000. – 1120 с.
23. Маклаков С. В. BPwin и ERwin: CASE-средства для разработки информационных систем.
24. Роберт Дж. Мюллер. Базы данных и UML. Проектирование. ¬– М.: Лори, 2002. – 420 с.
25. С. Байдачный, Д. Маленко, Ю. Лозинский. SQL Server 2005: Новые возможности для разработчиков. – М.: СОЛОН-Пресс, 2006. – 208 с.: ил.
26. Станек Уильям Р. Microsoft SQL Server 2005. Спавочник администратора/ Пер. с англ. – М.: Издательство "Русская редакция", 2006. – 544 с.: ил.
27. Уокенбах, Джон. Microsoft Office Excel 2007. Библия пользователя.: Пер. с англ. – М.: ООО "И.Д. Вильямс", 2008. – 816 с.: ил. – Парал. тит. англ.
28. Фаронов В. Программирование баз данних в Delphi 6.; –СПб.: Питер, 2002. –352 с.
29. Фролов А. В., Фролов Г. В. Базы данных в Интернете: практическое руководство по созданию Web-приложений с базами данных. – Изд. 2-ое, испр. – М.: Издательско-торговый дом "Русская Редакция", 2000. – 448 с.: ил.
30. Хендерсон К. Профессиональное руководство по SQL Server: хранимые процедуры, XML, HTML (+CD). – СПб.: Питер, 2005. – 620 с.: ил.
31. Шумаков П. В. ADO.NET и создание приложений баз данных в среде Microsoft Visual Studio. NET. Руководство разработчика с примерами на C#. – М.: ДИАЛОГ-МИФИ, 2003. – 528 с.

6. Політика та контроль навчальної дисципліни (освітнього компонента)

Види контролю та рейтингова система оцінювання результатів навчання

Кожне лабораторне заняття оцінюється за 10-бальною шкалою.
За матеріалом кожного з двох модулів (які оцінюються у 45 балів) проводиться електронне тестування у електронному навчальному курсі на сервері дистанційного навчання:


Таблиця відповідності рейтингових балів оцінкам за університетською шкалою:

Шкала оцінок
ВНЗ
(100-бальна)
Національна
(4-бальна)
ECTS
90-100 Відмінно А
82-89 Добре B
75-81 C
67-74 Задовільно D
60-66 E
35-59 Незадовільно FX
1-34 F
Затверджено рішенням кафедри
(протокол №
від «
»
року).