Syllabus

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

Каф. промислового маркетингу

Маркетинг

Силабус

1. Освітні програми, для яких дисципліна є обов’язковою:

# Рівень освіти Галузь знань Спеціальність Освітня програма Курс(и) Семестр(и)
1 бакалавр 7. Управління та адміністрування 075. Маркетинг (бакалавр) 3 5

2. Дисципліна пропонується як вибіркова для усіх рівнів вищої освіти і усіх освітніх програм.

3. Інформація про автора курсу

Прізвище, ім'я та по батькові Шпилик Світлана Василівна
Науковий ступінь канд. екон. наук
Вчене звання доцент
Посилання на сторінку викладача(ів) на офіційній веб-сторінці університету http://library.tntu.edu.ua/personaliji/a/sh/shpylyk-svitlana-vasylivna/
Е-mail (в домені tntu.edu.ua)

4. Інформація про навчальну дисципліну

Розподіл аудиторних годин Лекції: 32
Практичні заняття: 32
Лабораторні заняття: 0

Кількість годин самостійної роботи: 116
Кількість кредитів ECTS: 6
Мова викладання українська
Вид підсумкового контрою екзамен
Посилання на електронний навчальний курс у СЕН університету ATutor https://dl.tntu.edu.ua/bounce.php?course=2742

5. Програма навчальної дисципліни

Опис навчальної дисципліни, її мета, предмет вивчання та результати навчання

“Маркетинг” відноситься до обов'язкових дисциплін з циклу професійно орієнтованих за фаховим спрямуванням підготовки бакалаврів галузі знань Управління та адміністрування
Мета: формування знань щодо базових категорій маркетингу, методологічних аспектів організації маркетингової діяльності та її пріоритетів у сучасних умовах.
Завдання: вивчення студентами категорій маркетингу та сучасних тенденцій у цій галузі знань, опанування методологічного апарату організації маркетингової діяльності на підприємствах, набуття здатностей до творчого пошуку напрямків удосконалення маркетингової діяльності.

Місце дисципліни в структурно-логічній схемі навчання за освітньою програмою

Перелік дисциплін, або знань та умінь, володіння якими необхідні студенту (вимоги до рівня підготовки) для успішного засвоєння дисципліни

Введення в спеціальність - Семенюк Світлана Богданівна
Комерційна справа - Шпилик Світлана Василівна
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА - Краузе Ольга Ігорівна

Перелік дисциплін які базуються на результатах навчання з даної дисципліни

Інформаційний маркетинг
Маркетингове планування
Маркетингові дослідження
Маркетингова товарна політика
Поведінка споживача
Маркетингове ціноутворення
Євромаркетинг
Маркетинг промислового підприємства
Маркетинг послуг
Маркетингові комунікації
УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ
МАРКЕТИНГ ПРОДАЖ
Інтернет-маркетинг
Дослідження ринку та розробка проєктів (Market Research and Project development)

Зміст навчальної дисципліни

Лекційний курс (формулювання тем)

Тема 1. Сутність маркетингу та його сучасна концепція
Тема 2. Система та характеристика сучасного маркетингу
Тема 3. Середовище діяльності підприємства
Тема 4.Поведінка покупців на ринку.
Тема 5. Сегментування ринку. Оцінка сегментів та вибір цільового ринку
Тема 6. Позиціювання товару
Тема 7. Маркетингова інформаційна система
Тема 8. Маркетингові дослідження
Тема 9. Маркетингова товарна політика
Тема 10. Маркетингова цінова політика
Тема 11 . Маркетингова політика розподілу
Тема 12. Маркетингова політика комунікацій

Практичні заняття (теми)

Тема 1. Сутність маркетингу та його сучасна концепція
Тема 2. Система та характеристика сучасного маркетингу
Тема 3. Середовище діяльності підприємства
Тема 4.Поведінка покупців на ринку.
Тема 5. Сегментування ринку. Оцінка сегментів та вибір цільового ринку
Тема 6. Позиціювання товару
Тема 7. Маркетингова інформаційна система
Тема 8. Маркетингові дослідження
Тема 9. Маркетингова товарна політика
Тема 10. Маркетингова цінова політика
Тема 11. Маркетингова політика розподілу
Тема 12. Маркетингова політика комунікацій

Навчальні матеріали та ресурси

1. Армстронг Г., Котлер Ф. Маркетинг. Загальний курс / пер. з англ.: Навч. пос. – М.: Видавничий Дім “Вільямс, 2001. – 608 с.
2. Гаркавенко С. С. Маркетинг, -К.: Лібра, 1996.- 384 с. Герасимчук В. Г. Маркетинг: теорія і практика: навч. посібник. - К.:Вища шк., 1994.-372 с.
3. Голубкова Е. Маркетинговые коммуникации. – М.: Издательство “Финпресс”, 2000. – 256 с.
4. Маркетинг: Учебник / под. ред. А.Н. Романова. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1995. – 558 с.
5. Мороз Л.А, Чухрай Н.І. Маркетинг: навчальний посібник. – Львів, 1999.
6. Пітер Гінгстон “Найкраща книжка про збут і маркетинг”, Львів: Сейбр-Світло, 1996.
7. Прауде В.Р., Білий О.Б, Маркетинг: Нав. посібник. – К.: Вища шк., 1994. – 256 с.
8. Промисловий маркетинг. Теорії та господарські ситуації / за ред. А.О.Старостіної – К.: Іван Федоров, 1997.
9. Старостіна А. О., Черваньов Д, М., Зозульов О. В. Маркетинг: Навч. посіб. – К.: Знання- Прес, 2002. – 191 с.

6. Політика та контроль навчальної дисципліни (освітнього компонента)

Види контролю та рейтингова система оцінювання результатів навчання

Оцінювання знань з курсу “Маркетинг” проводиться за рейтинговою системою. Загальний рейтинг з дисципліни складає 100 балів. Загальна кількість балів між видами контролю розподіляється наступним чином:

- 1-ий модуль (розділ 1) – 25 балів (до 20 балів оцінюються результати тестування по засвоєнню модуля, до 5 балів оцінюється усна відповідь студента за темами змістовного модуля);

- 2-ий модуль (розділ 2) – 25 балів (до 20 балів оцінюються результати тестування по засвоєнню модуля, до 5 балів оцінюється усна відповідь студента за темами змістовного модуля);

- 3-ий модуль (розділ 2) – 25 балів (до 20 балів оцінюються результати тестування по засвоєнню модуля, до 5 балів оцінюється усна відповідь студента за темами змістовного модуля)


Таблиця відповідності рейтингових балів оцінкам за університетською шкалою:

Шкала оцінок
ВНЗ
(100-бальна)
Національна
(4-бальна)
ECTS
90-100 Відмінно А
82-89 Добре B
75-81 C
67-74 Задовільно D
60-66 E
35-59 Незадовільно FX
1-34 F
Затверджено рішенням кафедри
(протокол №
від «
»
року).