Syllabus

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

Каф. комп'ютерних наук

Крос-платформне програмування

Силабус

1. Освітні програми, для яких дисципліна є обов’язковою:

# Рівень освіти Галузь знань Спеціальність Освітня програма Курс(и) Семестр(и)
1 бакалавр 12. Інформаційні технології 122. Комп’ютерні науки та інформаційні технології (бакалавр) 4 8

2. Дисципліна пропонується як вибіркова для усіх рівнів вищої освіти і усіх освітніх програм.

3. Інформація про автора курсу

Прізвище, ім'я та по батькові Готович Володимир Анатолійович
Науковий ступінь канд. техн. наук
Вчене звання немає
Посилання на сторінку викладача(ів) на офіційній веб-сторінці університету https://library.tntu.edu.ua/personaliji/a/h/hotovych-volodymyr-anatolijovych/
Е-mail (в домені tntu.edu.ua)

4. Інформація про навчальну дисципліну

Розподіл аудиторних годин Лекції: 14
Практичні заняття: 0
Лабораторні заняття: 28

Кількість годин самостійної роботи: 48
Кількість кредитів ECTS: 3
Мова викладання українська
Вид підсумкового контрою залік
Посилання на електронний навчальний курс у СЕН університету ATutor https://dl.tntu.edu.ua/bounce.php?course=2551

5. Програма навчальної дисципліни

Опис навчальної дисципліни, її мета, предмет вивчання та результати навчання

Метою дисципліни є вивчення основ створення крос-платформного програмного забезпечення на основі використання сучасних технологій та методологій.

Місце дисципліни в структурно-логічній схемі навчання за освітньою програмою

Перелік дисциплін, або знань та умінь, володіння якими необхідні студенту (вимоги до рівня підготовки) для успішного засвоєння дисципліни

Студент повинен знати основи дисциплін:
Об'єктно-орієнтоване програмування,
Архітектура та проєктування програмного забезпечення,
Веб-технології.

Зміст навчальної дисципліни

Лекційний курс (формулювання тем)

Лекція 1. Вступ до крос-платформного програмування
Лекція 2. Визначення та властивості компонентів
Лекція 3. Стратегії інтеграції програмного забезпечення
Лекція 4. Основні види архітектур розподілених кросплатформенних ПС
Лекція 5. Технологічний стандарт CORBA
Лекція 6. Технологія COM
Лекція 7. ORM-технологія
Лекція 8. Виклик віддалених процедур
Лекція 9. Компонентні технології ActiveX, DCOM, COM+
Лекція 10. Технологія Entity Framework. Основи LINQ to Entities
Лекція 11. Архітектурний шаблон MVC

Лабораторний практикум (теми)

Лабораторна робота 1. Компонентно-орієнтоване проектування.
Лабораторна робота 2. Створення та робота із простою веб-службою на платформі .Net
Лабораторна робота 3. Cтворення простого WebAPI на основі Rest засобами платформи .Net
Лабораторна робота 4. Створення простого додатку на основі Xamarin.Forms
Лабораторна робота 5. Створення багатоекранного додатку на основі Xamarin.Forms
Лабораторна робота 6. Доповідь про сучасні крос-платоформні мови/засоби/технології

Навчальні матеріали та ресурси

Creating Mobile Apps with Xamarin.Forms. Charles Petzold. https://docs.microsoft.com/en-us/xamarin/xamarin-forms/creating-mobile-apps-xamarin-forms/
https://metanit.com/sharp/xamarin/
https://dotnet.microsoft.com/apps/xamarin

6. Політика та контроль навчальної дисципліни (освітнього компонента)

Види контролю та рейтингова система оцінювання результатів навчання

Підсумкова семестрова оцінка заліку складається з суми балів, отриманих студентом при проведенні проміжних (модульних) контролів рівня засвоєння теоретичних знань (за перший та другий модулі) та отриманих балів за лабораторні роботи.
До підсумкового семестрового контролю (складання семестрового заліку) допускаються студенти, які протягом семестру виконали всі види навчальної роботи, успішно пройшли проміжні (модульні) контролі і набрали не менше 45 балів семестрової бальної оцінки та за умови отримання не менше 60% (15) балів за результатами кожного проміжного (модульного) контролю рівня знань.
Підсумкова оцінка записується за 100-бальною шкалою із подальшим переведенням її у шкалу Європейської кредитно-трансферної системи (ECTS) відповідно A, B, C, D, E, F, FX при цьому чотирибальна шкала оцінок (з записом семестрової оцінки «відмінно» - А, «добре» - B,C, «задовільно» - D, E відповідають підсумковому результату «зараховано», «незадовільно» - F, FX відповідає підсумковому результату «не зараховано»).


Таблиця відповідності рейтингових балів оцінкам за університетською шкалою:

Шкала оцінок
ВНЗ
(100-бальна)
Національна
(4-бальна)
ECTS
90-100 Відмінно А
82-89 Добре B
75-81 C
67-74 Задовільно D
60-66 E
35-59 Незадовільно FX
1-34 F
Затверджено рішенням кафедри
(протокол №
від «
»
року).