Syllabus

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

Каф. української та іноземних мов

Іноземна мова професійного спрямування (німецька)

Силабус

1. Освітні програми, для яких дисципліна є обов’язковою:

# Рівень освіти Галузь знань Спеціальність Освітня програма Курс(и) Семестр(и)
1 бакалавр 14. Електрична інженерія 141. Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (бакалавр) 1 1-3
2 бакалавр 15. Автоматизація та приладобудування 151. Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (бакалавр) 1 1-3
3 бакалавр 15. Автоматизація та приладобудування 152. Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (бакалавр) 1 1-3
4 бакалавр 16. Хімічна та біоінженерія 163. Біомедична інженерія (бакалавр) 1 1-3
5 бакалавр 17. Електроніка та телекомунікації 172. Телекомунікації та радіотехніка (бакалавр) 1 1-3
6 бакалавр 12. Інформаційні технології 121. Інженерія програмного забезпечення (бакалавр) 1 1-3
7 бакалавр 12. Інформаційні технології 122. Комп’ютерні науки та інформаційні технології (бакалавр) 1 1-3
8 бакалавр 12. Інформаційні технології 123. Комп’ютерна інженерія (бакалавр) 1 1-3
9 бакалавр 12. Інформаційні технології 125. Кібербезпека (бакалавр) 1 1-3
10 бакалавр 12. Інформаційні технології 126. Інформаційні системи та технології (бакалавр) 1 1-3

2. Дисципліна пропонується як вибіркова для усіх рівнів вищої освіти і усіх освітніх програм.

3. Інформація про автора курсу

Прізвище, ім'я та по батькові Паласюк Михайло Іванович
Науковий ступінь канд. філос. наук
Вчене звання доцент
Посилання на сторінку викладача(ів) на офіційній веб-сторінці університету http://library.tntu.edu.ua/personaliji/a/p/palasjuk-myhajlo-ivanovych/
Е-mail (в домені tntu.edu.ua) palasiuk@tntu.edu.ua

4. Інформація про навчальну дисципліну

Розподіл аудиторних годин Лекції: 0
Практичні заняття: 100
Лабораторні заняття: 0

Кількість годин самостійної роботи: 45
Кількість кредитів ECTS: 6
Мова викладання українська
Вид підсумкового контрою екзамен
Посилання на електронний навчальний курс у СЕН університету ATutor https://dl.tntu.edu.ua/bounce.php?course=2449

5. Програма навчальної дисципліни

Опис навчальної дисципліни, її мета, предмет вивчання та результати навчання

Метою вивчення дисципліни є формування необхідної комунікативної спроможності в сферах професійного та ситуативного спілкування в усній і письмовій формах, навичок практичного володіння іноземною мовою в різних видах мовленнєвої діяльності в обсязі тематики, що обумовлена професійними потребами; оволодіння новітньою фаховою інформацією через іноземні джерела.

Місце дисципліни в структурно-логічній схемі навчання за освітньою програмою

Перелік дисциплін, або знань та умінь, володіння якими необхідні студенту (вимоги до рівня підготовки) для успішного засвоєння дисципліни

Курс німецької мови середньої школи

Зміст навчальної дисципліни

Лекційний курс (формулювання тем)

немає

Практичні заняття (теми)

Модуль 1, 2
1 Thema 1. Mein Lebenslauf
2 Thema 2. Iwan Puljujs Lebenslauf
3 Thema 3. Hochschulwesen in der Ukraine
4 Thema 4. Hochschulwesen in Deutschland
5 Thema 5. Das Studium
6 Thema 6. Unsere Universität
7 Thema 7. Das Studium in Deutschland
8 Thema 8. Forschung in der Ukraine
9 Hauslektüre.

Модуль 3, 4
1 Thema 9. Ternopil
2 Thema 10. Ukraine
3 Thema 11. Deutschland-Staat, Politik, Wirtschaft
4 Thema 12. Naturwissenschaften
5 Thema 13. Deutschland
6 Thema 14. Vom Beruf des Ingenieurs
7 Thema 15. Mathematik
8 Thema 16. Physik als Wissenschaft
9 Hauslektüre.

Модуль 5, 6
1 Thema 17. Im Labor
2 Thema 18. Deutsch-Ukrainische Zusammenarbeit
3 Thema 19. Informatik
4 Thema 20. Kybernetik
5 Thema 21. Betriebspraktikum der Studenten
6 Thema 22. Forschungsarbeit der Studenten
7 Thema 23. Einleitung in Chemie
8 Thema 24. Ökologische Aspekte
9 Hauslektüre.

Лабораторний практикум (теми)

немає

Навчальні матеріали та ресурси

1. Басова Н. В., Ватлина Л. И., Гайвоненко Т. Ф., Лысогорская Л. Е., Тимошенко В. Я., Шупляк Л. В. Немецкий для технических вузов. 2-е изд. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2002. – 512 с.
2. Журавський В.С., Згуровський М.З. Болонський процес: головні принципи входження в Європейський простір вищої освіти. – К.: Політехніка. – 2003. – 200 с
3. Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання / Наук. ред. д. пед. н. проф. С.Ю. Ніколаєва. – К.: Ленвіт, 2003. – 273 c
4. Постникова Е.М. Бизнес курс немецкого языка.– Киев: АСК, 2005. 432
5. Рамкова Програма з німецької мови для професійного спілкування для вищих навчальних закладів України. Колектив авторів: Амеліна С.М. та інш. – К.: Ленвіт, 2006. – 90 с.
6. Хайрова Н.В., Синельщикова Л.В., Бондарева В.Я. Немецкий язык для технических колледжей. – Рос¬тов-на-Дону: Феникс, 2006. – 384 с.
7. Jatel G.P., Gilenko I.O., Marynenko L.J., Myronenko T.S. Fortgeschrittenes Deutsch. Ein Lehrbuch für Studenten der technischen Hochschulen. – К.: Вища школа. – 2002.
8. Levy-Hillerich D., Krajewska-Markiewicz R.: Mit Deutsch in Europa studieren – arbeiten – leben. – Plzen: Verlag Fraus, 2004.

6. Політика та контроль навчальної дисципліни (освітнього компонента)

Види контролю та рейтингова система оцінювання результатів навчання

Модуль 1, 2 (1 семестр) Форма підсумкового семестрового контролю – залік

Практична робота
75 25 100
Вид робіт Бал
Аудіювання 10
Читання 15
Говоріння 10
Письмо 10
Модульна контрольна робота 30

Модуль 3, 4 (2 семестр) Форма підсумкового семестрового контролю – залік

Аудиторна та самостійна
робота
Практична робота
75 25 100
Вид робіт Бал
Аудіювання 10
Читання 15
Говоріння 10
Письмо 10
Модульна контрольна робота 30

Модуль 5, 6 (3 семестр) Форма підсумкового семестрового контролю – екзамен


Аудиторна та самостійна
Робота

Практична робота
75 25 100
Вид робіт Бал
Аудіювання 10
Читання 10
Говоріння 10
Письмо 10
Модульна контрольна робота 35


Таблиця відповідності рейтингових балів оцінкам за університетською шкалою:

Шкала оцінок
ВНЗ
(100-бальна)
Національна
(4-бальна)
ECTS
90-100 Відмінно А
82-89 Добре B
75-81 C
67-74 Задовільно D
60-66 E
35-59 Незадовільно FX
1-34 F
Затверджено рішенням кафедри
(протокол №
від «
»
року).