Syllabus

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

Каф. інформатики і математичного моделювання

Інформаційні технології та основи програмування в інженерії

Силабус

1. Освітні програми, для яких дисципліна є обов’язковою:

# Рівень освіти Галузь знань Спеціальність Освітня програма Курс(и) Семестр(и)
1 бакалавр 18. Виробництво та технології 181. Харчові технології (бакалавр) 1 1

2. Дисципліна пропонується як вибіркова для усіх рівнів вищої освіти і усіх освітніх програм.

3. Інформація про автора курсу

Прізвище, ім'я та по батькові Дячук Степан Федорович
Науковий ступінь канд. техн. наук
Вчене звання доцент
Посилання на сторінку викладача(ів) на офіційній веб-сторінці університету http://library.tntu.edu.ua/personaliji/a/d/djachuk-stepan-fedorovych/
Е-mail (в домені tntu.edu.ua)

4. Інформація про навчальну дисципліну

Розподіл аудиторних годин Лекції: 32
Практичні заняття: 0
Лабораторні заняття: 48

Кількість годин самостійної роботи: 70
Кількість кредитів ECTS: 5
Мова викладання українська
Вид підсумкового контрою екзамен
Посилання на електронний навчальний курс у СЕН університету ATutor https://dl.tntu.edu.ua/bounce.php?course=2350

5. Програма навчальної дисципліни

Опис навчальної дисципліни, її мета, предмет вивчання та результати навчання

Метою вивчення дисципліни є:
- отримання теоретичних і практичних навиків опрацювання даних з використанням пакету офісних програм Microsoft Office, вивчення методів і прийомів моделювання, розробки і реалізації процедур обробки даних використовуючи математичні методи і моделі рішення задач, алгоритмів обробки даних;
- отримання практичних навиків використання хмарних технологій при зберіганні і обробці даних;
- вивчення основ алгоритмізації, у тому числі алгоритмізації типових обчислювальних процесів та отримання практичних навиків розробки прикладних програм на мові програмування С++ з використанням вільного інтегрованого середовища розробки для мови програмування DEV C++ .

За результатами вивчення дисципліни студент повинен продемонструвати такі результати навчання:

1. Опрацьовувати дані з використанням інструментів пакету прикладних програм Microsoft Office;
2. Вміти використовувати хмарні сховища та хмарні технології при зберіганні та опрацюванні даних;
3. Вирішувати задачі алгоритмізації основних обчислювальних процесів;
4. Використовувати існуючі системи програмування для розроблення програм розв’язування прикладних задач;
5. Аналізувати програмний код на наявність помилок, у тому числі на наявність можливих загроз;
6. Вміти застосовувати мову програмування С++ для розробки прикладних програм з галузі Харчові технології.

Місце дисципліни в структурно-логічній схемі навчання за освітньою програмою

Перелік дисциплін, або знань та умінь, володіння якими необхідні студенту (вимоги до рівня підготовки) для успішного засвоєння дисципліни

Шкільна програма з курсу Інформатика

Зміст навчальної дисципліни

Лекційний курс (формулювання тем)

1 Вступ до дисципліни.
Про дисципліну. Місце дисципліни у освітньому процесі підготовки бакалаврів за спеціальністю 181 «Харчові технології». Зміст, мета та завдання вивчення дисципліни. Використання засобів електронного навчання при організації освітнього процесу з дисципліни.
2 Системне програмне забезпечення ПК.
Інформаційна складова інформаційної системи. Системне програмне забезпечення. Операційні системи, призначення. Класифікація операційних систем. Основні функції. Інтерфейс Файл. Файлова система. Ім‘я файлу, шлях до файлів. Властивості файлів
3 Операційна система Windows Віконний, графічний інтерфейс.
Робота з вікнами. Структура вікон Windows. Робочий стіл. Панель задач. Технологічні механізми Windows. Буфер обміну. Система меню. Стандартні застосунки Windows. Об‘єкти Windows. Папки. Документи. Ярлики. Створення файлів. Дії визначені над об‘єктами Windows. Пошук об‘єктів. Властивості об‘єктів. Використання довідкової системи. Призначення та можливості програми Провідник.
4 Комп’ютерні мережі та хмарні сервіси.
Загальні відомості про комп'ютерні мережі. Топології мереж. Локальні та глобальні мережі. Мережа Internet. Коротка історія. Основні програми браузери. Програма браузер Internet Explorer. Налаштування та робота. Електронна пошта. Робота з електронною поштою через веб-інтерфейс: реєстрація поштової скриньки, надсилання, отримання й пере направлення повідомлень, навігація папками, видалення повідомлень, вкладання файлів. Використання адресної книги. Поняття про хмарні технології. Коротка історія виникнення та розвитку. Основні хмарні послуги. Безкоштовні хмарні технології Microsoft та Google. Створення облікового запису користувача та використання сервісів. Сховища файлів, спільний доступ. (Dropbox, SkyDrive, GoogleDrive). Середовище для спільної роботи з документами Google Docs.
5 Текстовий процесор Microsoft Word 2016.
Призначення, можливості. Налаштування середовища користувача текстового процесора. Інтерфейс програми MS Word. Робоче вікно Microsoft Word (меню, панелі інструментів, кнопки, лінійки). Створення, зберігання, завантаження документів. Поняття про шаблон документа; створення документа за допомогою майстра. Елементи тексту: символ, слово, абзац, сторінка, розділ тощо. Дії з фрагментами. Налаштування параметрів сторінок. Перевірка правопису. Форматування символів, абзаців, документів. Перегляд документа в різних режимах. Автоматичне створення змісту документа. Створення колонтитулів. Друк документа. Макроси - використання та створення.
6 Таблиці, математичні формули та ділова графіка у Word 2016.
Робота з таблицями в Microsoft Word. Таблиці в текстових документах. Форматування таблиць. Інструментальні засоби та команди редактора Microsoft EquationEditor. Створення та редагування формул. Використання стилів, поняття про схему документа. Ділова графіка MS Word. Ілюстративна графіка. Вбудований векторний графічний редактор. Робота з художнім текстом у WordArt.
7 Електронні таблиці. Табличний процесор Microsoft Excel 2016.
Запуск MS Exel, відкриття й збереження документа. Поняття про книги, аркуші, рядки, стовпці, клітинки. Навігація аркушем і книгою; виділення елементів книги й аркушу. Введення даних до клітинок і редагування їх вмісту. Копіювання, переміщення й видалення даних. Автозаповнення. Форматування даних, клітинок і діапазонів клітинок. Використання найпростіших формул. Абсолютні, відносні та мішані посилання на клітинки і діапазони клітинок. Посилання на клітинки інших аркушів та інших книг. Копіювання формул та модифікація посилань під час копіювання.
8 Аналіз даних та ділова графіка MS Exel.
Поняття ділової графіки. Графічний аналіз рядів даних. Типи діаграм. Створення найпростішої діаграми з використанням майстра діаграм. Редагування та оформлення діаграм.Сортування й фільтрація даних у таблицях. Призначення й використання основних математичних, статистичних, логічних, текстових і фінансових функцій табличного процесора.
9 Основи алгоритмізації.
Означення алгоритму. Властивості алгоритмів. Способи опису алгоритмів. Поняття величини. Типи величин. Аргументи, результати проміжні величини. Структура лінійного алгоритму. Логічні значення та логічні операції. Алгоритмічна конструкція розгалуження. Команди розгалуження. Розгалужені алгоритми. Алгоритмічна конструкція повторення та її різновиди: визначені та невизначені цикли, цикли з після умовою та з передумовою. Циклічні алгоритми. Алгоритми обчислення сум, добутків, середніх значень наборів чисел.
10 Мова програмування С++
Історія розвитку мови програмування. Алфавіт мови. Структура програми. Імена (ідентифікатори) об’єктів у мові програмування. Поняття констант, змінних. Типи даних Класифікація типів. Стандартні типи. Введення виведення даних. Найпростіша програма. Арифметичні вирази у програмі. Програмування лінійних алгоритмів.
11 Оператори управління (умовні оператори).
Операції відношення та логічні операції. Оператор вибору if (ЯКЩО). Оператор вибору if/else (ЯКЩО/ІНАКШЕ). Оператор множинного вибору switch. Оператор безумовного переходу goto. Тернарна умовна операція ?. Блок програми. Складений оператор та оператор послідовного обчислення. Програмування розгалужених алгоритмів.
12 Оператори повторення (циклу)
Різновиди операторів повторення. Оператор циклу з лічильником for. Оператор циклу з передумовою while. Оператор циклу з післяумовою do while. Порівняння операторів циклу. Оператори переривання виконання.
13 Функції у мові С++
Поняття функції. Поняття прототипу. Опис функцій. Аргументи функцій. Локальні та глобальні змінні. Рекурсивні функції.
14 Масиви
Поняття масиву. Елементи масиву. Одновимірні масиви. Двовимірні масиви. Ініціалізація масивів. Типові програми обробки масивів.
15 Динамічні змінні.
Динамічні змінні. Покажчики. Оголошення покажчиків. Операції з покажчиками. Арифметичні операції для покажчиків. Динамічна пам'ять. Команди роботи з динамічною пам’яттю. Динамічні масиви. Динамічні масиви і функції.
16 Символи і рядки. Типи даних користувача.
Символьна змінна. Оголошення і ініціалізація. Рядки. Способи оголошення рядків. Масиви символів. Типи даних користувачів. Структури. Основні прийоми програмування з використанням структур.

Лабораторний практикум (теми)

1 Лабораторна робота №1.
Робочий стіл ОC Windows. Поняття вікна. Маніпуляції з вікном. Головне меню ОС Windows. Операції з папками, файлами.
2 Лабораторна робота №2.
Хмарні сховища та технології. Створення облікових записів та використання хмарних сервісів.
3 Лабораторна робота №3.
Текстовий редактор Microsoft Word 2013. Створення документа. Форматування текстових документів
4 Лабораторна робота №4.
Word 2013. Робота з таблицями. Основні операції з таблицями
Лабораторна робота № 5.
Microsoft Excel 2013. Робота з таблицями. Побудова графіків і діаграм.
5 Лабораторна робота №6.
Етапи розв’язування задач на ЕОМ. Основи алгоритмізації. Складання блок–схем алгоритмів
6 Лабораторна робота №7. Робота в інтегрованому середовищі DEV C++
7 Лабораторна робота №8.
Програмування лінійних алгоритмів
8 Лабораторна робота № 9.
Програмування розгалужень. Умовний оператор if
9 Лабораторна робота № 10.
Програмування циклів. Оператор циклу з параметром for.
10 Лабораторна робота № 11.
Вкладені цикли
11 Лабораторна робота № 12.
Оператори циклу while та do-while
12 Лабораторна робота № 13.
Організація функцій в С++
13 Лабораторна робота № 14.
Одновимірні масиви
14 Лабораторна робота № 15.
Двовимірні масиви

Навчальні матеріали та ресурси

1. Глинський Я. М. С++ і С++ Builder / Я. М. Глинський, В. Є. Анохін, В. А. Ряжська. – Львів: Деол, СПД Глинський, 2003. – 192 с.
2. Глушаков С.В., Коваль А.В., Смирнов С.В. Язык программирования C++: Учебный курс.- Харьков: Фолио; М.:000 "Издательство ACT", 2001.-500 с.
3. Шпак З. Я. Програмування мовою С. / З. Я. Шпак. – Львів: Оріяна-Нова, 2006. – 432 с.

6. Політика та контроль навчальної дисципліни (освітнього компонента)

Види контролю та рейтингова система оцінювання результатів навчання

Для оцінювання результатів навчання використовується накопичувальна система. Кeрс поділений на 2 модулі?????


Таблиця відповідності рейтингових балів оцінкам за університетською шкалою:

Шкала оцінок
ВНЗ
(100-бальна)
Національна
(4-бальна)
ECTS
90-100 Відмінно А
82-89 Добре B
75-81 C
67-74 Задовільно D
60-66 E
35-59 Незадовільно FX
1-34 F
Затверджено рішенням кафедри
(протокол №
від «
»
року).