Syllabus

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

Каф. менеджменту та адміністрування

Інформаційні системи в менеджменті

Силабус

1. Освітні програми, для яких дисципліна є обов’язковою:

# Рівень освіти Галузь знань Спеціальність Освітня програма Курс(и) Семестр(и)
1 бакалавр 7. Управління та адміністрування 073. Менеджмент (бакалавр) 3 5

2. Дисципліна пропонується як вибіркова для усіх рівнів вищої освіти і усіх освітніх програм.

3. Інформація про автора курсу

Прізвище, ім'я та по батькові Кужда Тетяна Іванівна
Науковий ступінь канд. екон. наук
Вчене звання доцент
Посилання на сторінку викладача(ів) на офіційній веб-сторінці університету http://library.tntu.edu.ua/personaliji/a/k/kuzhda-tetjana-ivanivna/
Е-mail (в домені tntu.edu.ua)

4. Інформація про навчальну дисципліну

Розподіл аудиторних годин Лекції: 32
Практичні заняття: 16
Лабораторні заняття: 0

Кількість годин самостійної роботи: 42
Кількість кредитів ECTS: 3
Мова викладання українська
Вид підсумкового контрою залік
Посилання на електронний навчальний курс у СЕН університету ATutor https://dl.tntu.edu.ua/bounce.php?course=2343

5. Програма навчальної дисципліни

Опис навчальної дисципліни, її мета, предмет вивчання та результати навчання

Метою та завданням дисципліни "Інформаційні системи в менеджменті" є набуття студентами знань з інформаційних систем, автоматизованих інформаційних технологій, організаційно-методичних основ створення інформаційних систем, систем підтримки прийняття рішень та штучного інтелекту, основ електронної комерції, ефективності та безпеки інформаційних технологій

Зміст навчальної дисципліни

Лекційний курс (формулювання тем)

Тема 1. Інформаційні системи: основні поняття та визначення
Тема 2. Економічна інформація та засоби її формалізованого опису
Тема 3. Автоматизовані інформаційні технології, їх розвиток і класифікація
Тема 4. Концептуально-технологічні та організаційно-методичні основи створення інформаційних систем менеджменту
Тема 5. Еволюція інформаційних систем менеджменту
Тема 6. Систем підтримки прийняття рішень та технології штучного інтелекту
Тема 7. Основні положення електронної комерції
Тема 8. Ефективність інформаційних технологій
Тема 9. Безпека інформаційних систем

Практичні заняття (теми)

Тема 1. Інформаційні системи: основні поняття та визначення
Тема 2. Економічна інформація та засоби її формалізованого опису
Тема 3. Автоматизовані інформаційні технології, їх розвиток і класифікація
Тема 4. Концептуально-технологічні та організаційно-методичні основи створення інформаційних систем менеджменту
Тема 5. Еволюція інформаційних систем менеджменту
Тема 6. Систем підтримки прийняття рішень та технології штучного інтелекту
Тема 7. Основні положення електронної комерції
Тема 8. Ефективність інформаційних технологій
Тема 9. Безпека інформаційних систем

Навчальні матеріали та ресурси

1. Лізунов П. П., Івлева Н. П., Васильєва Г. Л. Інформаційні системи в менеджменті: навчальний посібник. – К.: КНУБА, 2010. – 128 с.
2. Василів В. Б. Інформаційні системи в менеджменті : Інтерактивний комплекс навчально-методичного забезпечення. – Рівне : НУВГП, 2014. – 148 с.
3. Новаківський І.І., Грибик І.І., Смолінська Н.В. Інформаційні системи в менеджменті: адаптивний підхід : підручник. – К. : Видавничий дім «Кондор», 2019. – 440 с.
4. Новак В.О., Матвєєв В.В., Бондар В.П., Карпенко М.О. Інформаційні системи в менеджменті : Підручник. - К.: Каравела, 2014. - 536 с.
5. Ромашко С.М. Опорний конспект лекцій з дисципліни "Інформаційні системи в менеджменті". - Львів: ЛІМ. - 2007. - 49с.

6. Політика та контроль навчальної дисципліни (освітнього компонента)

Види контролю та рейтингова система оцінювання результатів навчання

Оцінювання знань з курсу “Інформаційні системи в менеджменті” проводиться за рейтинговою системою. Загальний рейтинг з дисципліни складає 100 балів. Загальна кількість балів між видами контролю розподіляється наступним чином:
- максимальна сумарна кількість балів за здачу модулів – 75 балів:
- за перший модуль максимальна кількість балів – 38;
- за другий модуль максимальна кількість балів – 37;
- максимальна сумарна кількість балів за здачу залікового тесту – 25 балів.
Студенти, які набрали протягом семестру за підсумками двох модулів рейтингову оцінку 70-75 балів отримують залік автоматично. До модульної оцінки їм додається 25 балів.


Таблиця відповідності рейтингових балів оцінкам за університетською шкалою:

Шкала оцінок
ВНЗ
(100-бальна)
Національна
(4-бальна)
ECTS
90-100 Відмінно А
82-89 Добре B
75-81 C
67-74 Задовільно D
60-66 E
35-59 Незадовільно FX
1-34 F
Затверджено рішенням кафедри
(протокол №
від «
»
року).