Syllabus

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

Каф. комп'ютерних систем та мереж

КОМП'ЮТЕРНА ЕЛЕКТРОНІКА ТА СХЕМОТЕХНІКА

Силабус

1. Освітні програми, для яких дисципліна є обов’язковою:

# Рівень освіти Галузь знань Спеціальність Освітня програма Курс(и) Семестр(и)
1 бакалавр 12. Інформаційні технології 123. Комп’ютерна інженерія (бакалавр) 1 4

2. Дисципліна пропонується як вибіркова для усіх рівнів вищої освіти і усіх освітніх програм.

3. Інформація про автора курсу

Прізвище, ім'я та по батькові Лупенко Анатолій Миколайович
Науковий ступінь д-р техн. наук
Вчене звання професор
Посилання на сторінку викладача(ів) на офіційній веб-сторінці університету http://library.tntu.edu.ua/personaliji/a/l/lupenko-anatolij-mykolajovych/
Е-mail (в домені tntu.edu.ua)

4. Інформація про навчальну дисципліну

Розподіл аудиторних годин Лекції: 18
Практичні заняття: 0
Лабораторні заняття: 36

Кількість годин самостійної роботи: 0
Кількість кредитів ECTS: 3,5
Мова викладання українська
Вид підсумкового контрою екзамен
Посилання на електронний навчальний курс у СЕН університету ATutor https://dl.tntu.edu.ua/bounce.php?course=2095

5. Програма навчальної дисципліни

Місце дисципліни в структурно-логічній схемі навчання за освітньою програмою

Перелік дисциплін, або знань та умінь, володіння якими необхідні студенту (вимоги до рівня підготовки) для успішного засвоєння дисципліни

Комп'ютерна логіка

Перелік дисциплін які базуються на результатах навчання з даної дисципліни

Надійність, контроль, діагностика та експлуатація ЕОМ
Комп'ютерна електроніка та схемотехніка
Основи інтернету речей

Зміст навчальної дисципліни

Лекційний курс (формулювання тем)

1. Введення в дисципліну.
2. Фізичні явища в напівпровідниках.
3. Напівпро-відникові діоди
4. Біполярні транзистори
5. Польові транзистори.
6. Найпрості-ший підсилювальний каскад натранзисторі
7. Підсилю-вачі електричних сигналів.
8. Одно-каскадні підсилюва-чі на транзисторах.
9. Диференціаль-ний підсилювач Операційні підсилювачі.
10. Аналогові пристрої на базі операційних підсилювачів
11. Вибірні підсилювачі та фільтри.
12. Електроннні генератори гармонічних коливань.
13. Електронні ключі.
14. Генератори імпульсних сигналів.
15. Випрямлячі
16. Стабiлiзатори напруги

Практичні заняття (теми)

-

Лабораторний практикум (теми)

Лабораторна робота 1. Дослідження напівпровідникових діодів.
Лабораторна робота 2. Дослідження біполярних транзисторів в схемах із спільною базою та спільним емітером.
Лабораторна робота 3. Дослідження біполярних транзисторів в схемах із спільною базою та спільним емітером.
Лабораторна робота 4. Дослідження вольт-амперних характеристик польового транзистора.
Лабораторна робота 5. Однокаскадні підсилювачі на транзисторах. Диференціальний підсилювальний каскад
Лабораторна робота 6. Дослідження операційних підсилювачів.
Лабораторна робота 7. Дослідження неінвертуючого та інвертуючого підсилювачів та суматора сигналів на базі операційного підсилювача.
Лабораторна робота 8. Дослідження активних фільтрів на операційному підсилювачі.
Лабораторна робота 9. Однофазний двопівперіодний випрямляч із згладжувальними фільтрами.
Лабораторна робота 10. Напівпровідникові стабілізатори напруги
Лабораторна робота 11. Дослідження імпульсних пристроїв на базі операційного підсилювача.

Навчальні матеріали та ресурси

1. Колонтаєвський Ю.П., А.Г. Сосков. Електроніка та мікросхемотехніка. К.: Каравела, 2009.
2. Бойко В.І. Схемотехніка електронних систем. У 3-х кн. Підручник. К.: Вища школа, 2004.
3. Стахів П.Г. Основи електроніки: функціональні елементи та їх застосування. Львів,: Новий світ-2000, 2003.
4. Ю.І. Якименко, Т.О. Терещенко, Є.І. Сокол, Ю.С Петегеря. Мікропроцесорна техніка. К. "Кондор", 2004.- 440с.
5. Прянишников В.А. Электроника: Курс лекций[Текст] : - СПб .: КОРОНА принт, 1998.-400с.
6. Угрюмов Е.П. Цифровая схемотехника. СПб, 2000 528 с.
7. Промислова електроніка [Текст]: Методичні вказівки до лабораторних робіт і завдання для самостійної роботи / А.М. Лупенко Тернопіль.: Видавництво ТНТУ, 2009. 129с.
8. Пакет компютерного моделювання OrCAD, MicroCAP, Electronics WorkBench.

6. Політика та контроль навчальної дисципліни (освітнього компонента)

Види контролю та рейтингова система оцінювання результатів навчання

Форма підсумкового семестрового контролю – екзамен.
Підсумкова семестрова оцінка заліку складається з суми балів, отриманих студентом при проведенні проміжних (модульних) контролів рівня засвоєння теоретичних знань (за перший та другий модулі) та отриманих балів за лабораторні роботи. Захист звіту з лабораторної роботи оцінюється відповідною кількістю балів, поданою в таблиці.
До підсумкового семестрового контролю (складання семестрового екзамену) допускаються студенти, які протягом семестру виконали всі види навчальної роботи, успішно пройшли проміжні (модульні) контролі і набрали не менше 45 балів семестрової бальної оцінки та за умови отримання не менше 60% (15) балів за результатами кожного проміжного (модульного) контролю рівня знань.
Підсумкова оцінка записується за 100-бальною шкалою із подальшим переведенням її у шкалу Європейської кредитно-трансферної системи (ECTS) відповідно A, B, C, D, E, F, FX при цьому чотирибальна шкала оцінок (з записом семестрової оцінки «відмінно» – А, «добре» – B,C, «задовільно» – D, E відповідають підсумковому результату «зараховано», «незадовільно» – F, FX відповідає підсумковому результату «незараховано»).


Таблиця відповідності рейтингових балів оцінкам за університетською шкалою:

Шкала оцінок
ВНЗ
(100-бальна)
Національна
(4-бальна)
ECTS
90-100 Відмінно А
82-89 Добре B
75-81 C
67-74 Задовільно D
60-66 E
35-59 Незадовільно FX
1-34 F
Затверджено рішенням кафедри
(протокол №
від «
»
року).