Syllabus

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

Каф. управління інноваційною діяльністю та сферою послуг

Кошторисна справа

Силабус

1. Освітні програми, для яких дисципліна є обов’язковою:

# Рівень освіти Галузь знань Спеціальність Освітня програма Курс(и) Семестр(и)
1 магістр 19. Архітектура та будівництво 192. Будівництво та цивільна інженерія (магістр) 5 9

2. Дисципліна пропонується як вибіркова для усіх рівнів вищої освіти і усіх освітніх програм.

3. Інформація про автора курсу

Прізвище, ім'я та по батькові Мельник Лілія Миколаївна
Науковий ступінь д-р екон. наук
Вчене звання доцент
Посилання на сторінку викладача(ів) на офіційній веб-сторінці університету http://library.tntu.edu.ua/personaliji/a/m/melnyk-lilija-mykolajivna/
Е-mail (в домені tntu.edu.ua) melnyk_lilia@tntu.edu.ua

4. Інформація про навчальну дисципліну

Розподіл аудиторних годин Лекції: 28
Практичні заняття: 14
Лабораторні заняття: 0

Кількість годин самостійної роботи: 78
Кількість кредитів ECTS: 4
Мова викладання українська
Вид підсумкового контрою залік
Посилання на електронний навчальний курс у СЕН університету ATutor https://dl.tntu.edu.ua/bounce.php?course=2065

5. Програма навчальної дисципліни

Опис навчальної дисципліни, її мета, предмет вивчання та результати навчання

Метою вивчення навчальної дисципліни «Кошторисна справа» є формування та засвоєння знань майбутніх фахівців-будівельників щодо системного оцінювання вартості об’єкта, що проектується, практичних навичок з методології та методики розробки кошторисних документів

Місце дисципліни в структурно-логічній схемі навчання за освітньою програмою

Перелік дисциплін, або знань та умінь, володіння якими необхідні студенту (вимоги до рівня підготовки) для успішного засвоєння дисципліни

"Економіка будівництва", "Організація будівництва", "Економічна теорія"

Зміст навчальної дисципліни

Лекційний курс (формулювання тем)

Тема 1. Ціноутворення в будівництві в умовах нового господарського механізму
Тема 2. Сучасна методична і кошторисно-нормативна база ціноутворення в будівництві
Тема 3. Інвесторська кошторисна документація
Тема 4. Визначення кошторисної вартості проектних робіт та експертизи документації на будівництво
Тема 5. Визначення обсягів робіт з будівництва об’єкта
Тема 6. Визначення прямих витрат у вартості будівництва
Тема 7. Визначення суми коштів, необхідних для здійснення будівництва в цілому
Тема 8. Складання локальних та об’єктних кошторисів та відомостей ресурсів до них
Тема 9. Механізм формування зведеного кошторису вартості будівельного виробництва
Тема 10. Договірна ціна та особливості її узгодження
Тема 11. Складання кошторисної документації на капітальний ремонт та реконструкцію об’єктів
Тема 12. Визначення вартості пусконалагоджувальних робіт та монтажу устаткування
Тема 13. Взаєморозрахунки за виконані підрядні роботи
Тема 14. Конкурсне розміщення замовлень на будівництво об'єктів

Лабораторний практикум (теми)

1. Тема. Сучасна методична і кошторисно-нормативна база ціноутворення в будівництві
2. Тема. Визначення кошторисної вартості проектних робіт та експертизи документації на будівництво
3. Тема. Визначення суми прямих витрат будівельного проекту
4. Тема. Визначення загальновиробничих і адміністративних витрат та прибутку у вартості будівництва
5. Тема: Правила визначення вартості будівництва: розроблення локального, об’єктного кошторисів з використанням програмного продукту АВК-5
6. Тема: Правила визначення вартості будівництва: розроблення зведеного кошторисного розрахунку вартості будівельної продукції з використанням програмного продукту АВК-5
7. Тема: Складання договірної ціни. Складання Акту виконаних робіт з використанням програмного продукту АВК-5

Навчальні матеріали та ресурси

1. ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Правила визначення вартості будівництва [Електронний варіант] / Режим доступу: http://dbn.at.ua.
2. ДСТУ-Н Б Д. 1.1-2:2013 Настанова щодо визначення прямих витрат у вартості будівництва [Електронний варіант] / Режим доступу: http://dbn.at.ua.
3. ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 Правила визначення вартості проектно-вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво [Електронний варіант] / Режим доступу: http://dbn.at.ua.
4. ДБН А.2.2-3-2012 Склад та зміст проектної документації на будівництво [Електронний варіант] / Режим доступу: http://dbn.at.ua.
5. ДСТУ-Н Б Д. 1.1-3:2013 Настанова щодо визначення загальновиробничих і адміністративних витрат та прибутку у вартості будівництва [Електронний варіант] / Режим доступу: http://dbn.at.ua.
6. ДСТУ-Н Б Д. 1.1-4:2013 Настанова щодо визначення вартості експлуатації будівельних машин та механізмів у вартості будівництва [Електронний варіант] / Режим доступу: http://dbn.at.ua.
7. ДСТУ-Н Б Д. 1.1-8:2008 Кошторисна документація. Правила визначення вартості наукових та науково-технічних робіт у будівництві [Електронний варіант] / Режим доступу: http://dbn.at.ua.

6. Політика та контроль навчальної дисципліни (освітнього компонента)

Види контролю та рейтингова система оцінювання результатів навчання

Оцінювання знань з курсу «Кошторисна справа та управління будівельними проектами» проводиться за рейтинговою системою. Загальний рейтинг з кожної частини дисципліни складає 100 балів. Загальна кількість балів між видами контролю розподіляється наступним чином:
- 1-ий модуль – 40 балів (Робота містить два блоки завдань. Перший блок містить 200 тестових завдань, які студент здає за допомогою комп’ютера у системі Atutor. Максимальна сума балів за перший блок – 20. Другий блок ґрунтується на результатах поточного опитування, що оцінюється у 20 балів);
- 2-ий модуль – 40 балів (Робота містить три блоки завдань. Перший блок містить 200 тестових завдань, які студент здає за допомогою комп’ютера у системі Atutor. Максимальна сума балів за перший блок – 20. Другий блок передбачає роботу у команді над індивідуальним проектом (15 балів).


Таблиця відповідності рейтингових балів оцінкам за університетською шкалою:

Шкала оцінок
ВНЗ
(100-бальна)
Національна
(4-бальна)
ECTS
90-100 Відмінно А
82-89 Добре B
75-81 C
67-74 Задовільно D
60-66 E
35-59 Незадовільно FX
1-34 F
Затверджено рішенням кафедри
(протокол №
від «
»
року).