Syllabus

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

Каф. приладів і контрольно-вимірювальних систем

Конструювання приладів

Силабус

1. Освітні програми, для яких дисципліна є обов’язковою:

# Рівень освіти Галузь знань Спеціальність Освітня програма Курс(и) Семестр(и)
1 бакалавр 15. Автоматизація та приладобудування 152. Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (бакалавр) 3 6-7

2. Дисципліна пропонується як вибіркова для усіх рівнів вищої освіти і усіх освітніх програм.

3. Інформація про автора курсу

Прізвище, ім'я та по батькові Наконечний Юрій Іванович
Науковий ступінь немає
Вчене звання немає
Посилання на сторінку викладача(ів) на офіційній веб-сторінці університету http://library.tntu.edu.ua/personaliji/a/n/nakonechnyj-jurij-ivanovych/
Е-mail (в домені tntu.edu.ua)

4. Інформація про навчальну дисципліну

Розподіл аудиторних годин Лекції: 50
Практичні заняття: 34
Лабораторні заняття: 18

Кількість годин самостійної роботи: 108
Кількість кредитів ECTS: 7,0
Мова викладання українська
Вид підсумкового контрою залік
екзамен
Посилання на електронний навчальний курс у СЕН університету ATutor https://dl.tntu.edu.ua/bounce.php?course=1754

5. Програма навчальної дисципліни

Опис навчальної дисципліни, її мета, предмет вивчання та результати навчання

1. Мета вивчення навчальної дисципліни: набуття студентами приладобудівних спеціальностей основних принципів раціоналного конструювання вимірювальних приладів.
2. Завдання навчальної дисципліни: навчити студентів проектувати такі конструкції, в яких економічна ефективність поєднується з сучасними досягненнями науки і техніки, новизною конструкторського рішення, конкурентноздатністю та іншими показниками якості.

Місце дисципліни в структурно-логічній схемі навчання за освітньою програмою

Перелік дисциплін, або знань та умінь, володіння якими необхідні студенту (вимоги до рівня підготовки) для успішного засвоєння дисципліни

Теорія похибок вимірювальних приладів - Апостол Юрій Орестович Видалити
Основи конструювання елементів приладів - Наконечний Юрій Іванович Видалити
Матеріалознавство - Крамар Галина Михайлівна Видалити
Метрологія та взаємозамінність - Апостол Юрій Орестович

Перелік дисциплін які базуються на результатах навчання з даної дисципліни

Проєктування вимірювальних приладів
Перетворюючі пристрої приладів
Методи і засоби автоматизованого контролю

Зміст навчальної дисципліни

Лекційний курс (формулювання тем)

Тема 1. Основні поняття та визначення.
Тема 2 Процес конструкторської підготовки виробництва.
Тема 3 Творчий процес при конструюванні виробів.
Тема 4 Тточність і точнісна характеристика приладів.
Тема 5 Технічна надійність приладів.
Тема 6 Конструкційні матеріали в приладобудуванні.
Тема 7 Захист приладів і навколишнього середовища.
Тема 8 Художнє конструювання приладів.
Тема 9 Упаковка приладів.

Практичні заняття (теми)

„Правила виконання схемної документації. Види і типи схем”
„Технічне завдання на проектування”
„Виконання текстових конструкторських документів”
„Виконання специфікацій до реальних приладних механізмів”
„Розрахунки розмірних ланцюгів”
„Види кінематичних похибок зубчастих механізмів”
„Визначення точності приладних вузлів та механізмів”
„Вибір найкращого рішення при конструюванні”
„Вибір і проставлення розмірів на кресленнях деталей і вузлів приладів”
„Розрахунок кінематичної точності зубчастих механізмів методом максимума-мінімума”
„Розрахунок кінематичної точності зубчастих механізмів ймовірносним методом”
„Розрахунки точності кінематичних механізмів, спроектованих студентами в курсовій роботі з дисципліни ОКЕП”
„Аналіз помилок конструкцій вузлів та механізмів, взятих з конкретних курсових проектів, що виконуються по даній дисципліні”

Лабораторний практикум (теми)

„Дослідження точності механізмів приладів”
„Вивчення конструкції приладових механізмів”
„Метролгічний контроль скдальних та робочих креслень”
„Виконання специфікацій до реальних приладних механізмів”

Навчальні матеріали та ресурси

1. Агеева В.Н. Основы художественного конструирования. - М.: Высшая школа, 2018.
2. Щепетов А. Г. Основы проектирования приборов и систем : учебник и практикум для академического бакалавриата / А.
Г. Щепетов. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 458 с.
3. Моисеева Н.К. Выбор технических решений при создании нових изделий.- М.: Машиностроение, 1980.- 120 с.
4. Артемчук Д.В., Ергономічне забезпечення проектування систем та художнє конструювання в машинобудуванні.- К.:
Знання, 1982.- 62 с.
5. Борисюк А.А., Ергономіка в приладобудуванні.- К.: Техніка, 1986.- 152 с.

6. Політика та контроль навчальної дисципліни (освітнього компонента)

Види контролю та рейтингова система оцінювання результатів навчання

Оцінювання рівня знань студентів за результатами вивчення дисципліни за кредитно-модульної системи проводиться в такому порядку:

Сумарну максимальну рейтингову оцінку встановлено в 100 балів. Розподіл балів проводиться наступним чином: Максимальна сумарна кількість балів за здачу модулів – 75 балів; успішною є здача модуля, якщо студент набрав не менше 60% балів. Студент має право на повторну здачу модульного контролю з метою підвищення рейтингу. Підвищення рейтингу модульного контролю, як правило, проводиться в перший тиждень після проведеного модульного контролю. Підсумкове значення семестрової рейтингової оцінки отримується як сума оцінок модульних та підсумкового екзаменаційного контролів. Проте, якщо сума оцінок модульних контролів становить 70-75 балів то оцінка за екзаменаційний контроль проставляється автоматично і повинна становити 25 балів.


Таблиця відповідності рейтингових балів оцінкам за університетською шкалою:

Шкала оцінок
ВНЗ
(100-бальна)
Національна
(4-бальна)
ECTS
90-100 Відмінно А
82-89 Добре B
75-81 C
67-74 Задовільно D
60-66 E
35-59 Незадовільно FX
1-34 F
Затверджено рішенням кафедри
(протокол №
від «
»
року).