Syllabus

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

Каф. менеджменту та адміністрування

Комунікативний менеджмент

Силабус

1. Освітні програми, для яких дисципліна є обов’язковою:

# Рівень освіти Галузь знань Спеціальність Освітня програма Курс(и) Семестр(и)
1 бакалавр 7. Управління та адміністрування 073. Менеджмент (бакалавр) 3 6
2 бакалавр 28. Публічне управління та адміністрування 281. Публічне управління та адміністрування (бакалавр) 3 6

2. Дисципліна пропонується як вибіркова для усіх рівнів вищої освіти і усіх освітніх програм.

3. Інформація про автора курсу

Прізвище, ім'я та по батькові Гарматюк Оксана Олегівна
Науковий ступінь канд. екон. наук
Вчене звання доцент
Посилання на сторінку викладача(ів) на офіційній веб-сторінці університету http://library.tntu.edu.ua/personaliji/a/h/harmatjuk-oksana-olehivna/
Е-mail (в домені tntu.edu.ua)

4. Інформація про навчальну дисципліну

Розподіл аудиторних годин Лекції: 36
Практичні заняття: 18
Лабораторні заняття: 0

Кількість годин самостійної роботи: 81
Кількість кредитів ECTS: 4,5
Мова викладання українська
Вид підсумкового контрою залік
Посилання на електронний навчальний курс у СЕН університету ATutor https://dl.tntu.edu.ua/bounce.php?course=1688

5. Програма навчальної дисципліни

Опис навчальної дисципліни, її мета, предмет вивчання та результати навчання

Метою вивчення дисципліни «Комунікативний менеджмент» є формування комплексу теоретичних знань і практичних навичок щодо формування та реалізації системи комунікативного менеджменту в сучасних організаціях та підприємствах, спрямованого на управління комунікативними процесами в організації; розуміння ролі та значення комунікацій в організації; вміння ефективно використовувати техніку ділового спілкування, організовувати та проводити ділові зустрічі, наради, переговори, оперативно використовувати і подавати інформацію в ділових комунікаціях із партнерами в інтересах своєї справи і підприємства для зростання його конкурентоспроможності та позитивного іміджу.

Місце дисципліни в структурно-логічній схемі навчання за освітньою програмою

Перелік дисциплін, або знань та умінь, володіння якими необхідні студенту (вимоги до рівня підготовки) для успішного засвоєння дисципліни

Основи менеджменту

Зміст навчальної дисципліни

Лекційний курс (формулювання тем)

Тема 1. Комунікативний менеджмент: основні положення та базові характеристики.
Тема 2. Суть, природа і ціль бізнес-комунікацій. Роль комунікацій в організації.
Тема 3. Техніка ділового спілкування.
Тема 4. Особливості між особового спілкування в організаціях
Тема 5. Повсякденне (оперативне) спілкування керівників та менеджерів.
Тема 6. Організація та проведення ділових зустрічей.
Тема 7. Особливості проведення нарад.
Тема 8. Особливості ведення переговорів.
Тема 9. Публічні презентації.
Тема 10. Організація ділових прийомів.
Тема 11. Функції та основні напрямки відділу зв’язків з громадськістю.
Тема 12. Ділова атрибутика та одяг.
Тема 13. Службове спілкування.
Тема 14. Корпоративна культура.
Тема 15. Кризи та конфлікти в комунікативному менеджменті.

Практичні заняття (теми)

Тема 1. Суть, природа і ціль комунікативного менеджменту. Роль комунікацій в організації
Тема 2. Техніка ділового спілкування.
Тема 3. Організація та проведення ділових зустрічей.
Тема 4. Особливості проведення нарад.
Тема 5. Особливості ведення переговорів.
Тема 6. Організація ділових прийомів.
Тема 7. Функції та основні напрямки відділу зв’язків з громадськістю.
Тема 8. Ділова атрибутика та одяг.
Тема 9. Службове спілкування.
Затверджено рішенням кафедри
(протокол №
від «
»
року).