Syllabus

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

Каф. приладів і контрольно-вимірювальних систем

Інформаційні технології в приладобудуванні

Силабус

1. Освітні програми, для яких дисципліна є обов’язковою:

# Рівень освіти Галузь знань Спеціальність Освітня програма Курс(и) Семестр(и)
1 магістр 15. Автоматизація та приладобудування 152. Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (магістр) 5 10

2. Дисципліна пропонується як вибіркова для усіх рівнів вищої освіти і усіх освітніх програм.

3. Інформація про автора курсу

Прізвище, ім'я та по батькові Чайковський Андрій Вікторович
Науковий ступінь канд. техн. наук
Вчене звання доцент
Посилання на сторінку викладача(ів) на офіційній веб-сторінці університету http://library.tntu.edu.ua/personaliji/a/ch/chajkovskyj-andrij-viktorovych/
Е-mail (в домені tntu.edu.ua)

4. Інформація про навчальну дисципліну

Розподіл аудиторних годин Лекції: 28
Практичні заняття: 0
Лабораторні заняття: 14

Кількість годин самостійної роботи: 78
Кількість кредитів ECTS: 4.0
Мова викладання українська
Вид підсумкового контрою екзамен
Посилання на електронний навчальний курс у СЕН університету ATutor https://dl.tntu.edu.ua/bounce.php?course=1646

5. Програма навчальної дисципліни

Опис навчальної дисципліни, її мета, предмет вивчання та результати навчання

Мета вивчення навчальної дисципліни: набуття твердих навиків використання теоретичних і практичних знань, необхідних при розробці, дослідженні, виробництві і експлуатації інформаційних систем в приладобудуванні.
Завдання навчальної дисципліни: вивчити структуру типових інформаційних систем в приладобудуванні та методи їх проектування.

Місце дисципліни в структурно-логічній схемі навчання за освітньою програмою

Перелік дисциплін, або знань та умінь, володіння якими необхідні студенту (вимоги до рівня підготовки) для успішного засвоєння дисципліни

Електроніка
Схемотехніка електронни вузлів приладів

Зміст навчальної дисципліни

Лекційний курс (формулювання тем)

1. Загальні поняття про інформаційні технології в приладобудуванні
2. Загальний алгоритм збору і оброки вимірювальної інформації
3. Аналого-цифрове і цифро-аналогове перетворення сигналів
4. Методи спряження датчиків і вимірювальних вузлів з ПЕОМ.
5. Архітектура безпроводових сенсорних мереж
6. Характеристика інтелектуальних датчиків
7. Порядок проектування інформаційних систем.
8. Локальні вимірювально-обчислювальні системи
9. Інтерфейси передачі даних. Інтерфейсні мікросхеми, драйвери
10.Організація зв'язку OЕОМ з об'єктами вимірювання
11.Алгоритми обробки інформації. Цифрова фільтрація, спектральний і кореляційний аналіз
12.Методи контролю цілісності інформації. Контрольні суми. Алгоритм розрахунку CRC. Виправлення помилок з допомогою кодів Ріда-Соломона

Лабораторний практикум (теми)

1. Складання технічного завдання
2. Вивчення інтерфейсу RS485/довгі лінії
3. Вивчення інтерфейсу SPI
4. Вивчення інтерфейсу I2C
5. Вивчення аналогово-цифрового перетворення
6. Вивчення послідовних інтерфейсів передачі даних
7. Контроль цілісності даних з допомогою CRC

Навчальні матеріали та ресурси

1. Фрунзе А.В. Микроконтроллеры? Это же просто! Т. 2. – М: ООО «ИД СКИМЕИ», 2002. – 392 с, илл.
2. Войтович І.Д., Корсунський В.М. Інтелектуальні сенсори. - К., 2007 - 514 с.
3. М. П. Цапенко, Измерительные информационные системы: структуры и алгоритмы, системотехническое проектирование: Учеб. Пособие для вузов. – 2-е изд. Перераб. И доп. –М.: Энергоатомиздат, 1985. – 440 с.: ил.
4. Стухляк П. Д., Іванченко О. В., Букетов А. В., Долгов М. А. Теорія інформації (інформаційно-вимірювальні системи, похибки, ідентифікація): навчальний посібник. — Херсон: Айлант, 2011. - 371 с.
5. Чернявский Е. А. Измерительно-вычислительные средства автоматизации производственных процессов: Учебное пособие для вузов. / Е. А. Чернявский, Д. Д. Недосекин, В. В. Алексеев. [Текст]. – Л.: Энергоатомиздат, Ленингр. отделение, 1989.
6. Новоселов О. Н. Основы теории и расчета информационно-измерительных систем / О. Н. Новоселов, А. Ф. Фомин [Текст]. – М.: Машиностроение, 1991.
7. Матов В.И. и др. Бортовые цифровые вычислительные машины и системы.-М: Высшая школа, 1988.-216с.
8. Конспект опорних лекцій всіх тем курсу (електронний конспект лекцій) https://dl.tntu.edu.ua/bounce.php?course=1646
9. Чайковський А.В. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з курсу проектування вбудованих систем, Тернопіль:ТНТУ, 2014р., – 15с.
10. Чайковський А.В. Методичні вказівки для виконання курсової роботи з дисципліни «Інформаційні технології в приладобудуванні» для студентів спеціальності 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка». Тернопіль, 2017. 30 с.
Затверджено рішенням кафедри
(протокол №
від «
»
року).