Syllabus

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

Каф. програмної інженерії

Менеджмент проєктів програмного забезпечення

Силабус

1. Освітні програми, для яких дисципліна є обов’язковою:

# Рівень освіти Галузь знань Спеціальність Освітня програма Курс(и) Семестр(и)
1 бакалавр 12. Інформаційні технології 121. Інженерія програмного забезпечення (бакалавр) 4 7

2. Дисципліна пропонується як вибіркова для усіх рівнів вищої освіти і усіх освітніх програм.

3. Інформація про автора курсу

Прізвище, ім'я та по батькові Кінах Ярослав Ігорович
Науковий ступінь канд. техн. наук
Вчене звання доцент
Посилання на сторінку викладача(ів) на офіційній веб-сторінці університету http://library.tntu.edu.ua/personaliji/a/k/kinah-jaroslav-ihorovych/
Е-mail (в домені tntu.edu.ua)

4. Інформація про навчальну дисципліну

Розподіл аудиторних годин Лекції: 48
Практичні заняття: 0
Лабораторні заняття: 32

Кількість годин самостійної роботи: 55
Кількість кредитів ECTS: 4,5
Мова викладання українська
Вид підсумкового контрою екзамен
Посилання на електронний навчальний курс у СЕН університету ATutor https://dl.tntu.edu.ua/bounce.php?course=1623

5. Програма навчальної дисципліни

Опис навчальної дисципліни, її мета, предмет вивчання та результати навчання

Засвоєння знань про керування проектом, основних підходів і методів керування проектами, шляхом вибору методу та побудови оптимального процесу менеджменту програмного забезпечення.

Місце дисципліни в структурно-логічній схемі навчання за освітньою програмою

Перелік дисциплін, або знань та умінь, володіння якими необхідні студенту (вимоги до рівня підготовки) для успішного засвоєння дисципліни

розробляти структуру проекту, створювати зв’язки між задачами проекту, створювати ресурси і назначати їх на задачі, створювати звіти, перехресні таблиці, знати всі види представлень, знаходити перевантаження ресурсів і виправляти їх.

Перелік дисциплін які базуються на результатах навчання з даної дисципліни

Процеси розробки програмного забезпечення

Зміст навчальної дисципліни

Лекційний курс (формулювання тем)

Тема №1. Історія та загальні засади керування проектами. Історія становлення керування проектами. Особливості керування проектами в Україні. Основні поняття проектного менеджменту.
Тема №2. Середовище керування проектами. Структура проекту. Учасники й оточення проекту. Життєвий цикл проекту. Класифікація проектів. Схеми керування проектами.
Тема №3. 3 Системний підхід в управлінні проектами. Процеси керування проектами. Проект і система. Системні властивості проекту. Методологія системного аналізу. Групи процесів керування проектами.
Тема №4. Проектний аналіз. Організація робіт на етапі розробки проекту. Загальна послідовність проектного аналізу.
Тема №5. Інвестиційні дослідження та фінансування проекту. Зміст передінвестиційних досліджень. Основні лекціяи ТЕО інвестиційного проекту. Інвестиційні потреби проекту й джерела їх фінансування. Основні критерії ефективності інвестиційного проекту й методи їх оцінки.
Тема №6. Організаційні й накладні витрати. Організація і управління підприємством. Етапи розробки організаційної структури. Визначення комерційних цілей і завдань. розробка організаційної структури.
Тема №7. Програмно-технічне забезпечення керування проектами. Системи календарного планування і контролю. Системи управління проектами професійного рівня. Вибір системи управління проектами. Упровадження системи управління проектами на підприємстві.
Тема №8. Керування інтеграцією проекту. Розробка плану проекту. Визначення критеріїв успіху проекту. Виконання плану проекту. Загальне управління змінами.
Тема №9. . Керування змістом проекту. Ініціація проекту. Планування цілей проекту. Розробка ієрархічної структури робіт (WBS). Підтвердження цілей проекту. Контроль над змінами цілей.
Тема №10. Керування часом проекту. Визначення операцій проекту. Визначення взаємозв’язків операцій. Оцінка тривалості операцій. Складання розкладу виконання проекту. Аналіз строків.
Тема №11. Керування вартістю проекту. Планування ресурсів проекту. Оцінка вартості операцій. Розробка бюджету проекту. Аналіз ресурсів проекту. Контроль бюджету проекту.
Тема №12. Керування ризиком проекту. Ідентифікація ризиків проекту. Оцінка ризиків проекту. Розробка реагування. Моніторинг і контроль ризиків.
Тема №13. Керування трудовими ресурсами проекту. Планування організації проекту. Вплив структури організації. Призначення персоналу проекту. Розвиток команди проекту.
Тема №14. Керування комунікаціями проекту. Планування взаємодії. Розподіл інформації. Облік виконання. Адміністративне завершення проекту.
Тема №15. Керування закупівлями проекту. Планування контрактів. Підготовка умов. Підготовка пропозицій. Вибір пос
тачальників. Адміністрування контракту. Контроль контрактів. Закриття контракту.
Тема №16. Керування якістю проекту. Планування якості. Підтвердження якості. Аналіз якості. Контроль якості. Комплексна система забезпечення якості продукції проекту.

Практичні заняття (теми)

Не передбачено.

Лабораторний практикум (теми)

Лабораторна робота №1. “ Робота з шаблоном MS Project.”
Лабораторна робота №2. “ Створення технічного завдання.”
Лабораторна робота №3. “ Створення структури проекту.”
Лабораторна робота №4. “ Планування ресурсів і створення назначень в MS Project.”
Лабораторна робота №5. “ Планування бюджету проекту.”

Навчальні матеріали та ресурси

1. Опорний конспект лекцій у системі дистанційного навчання ATutor.
2. Методичні вказівки до лабораторного практикуму з дисципліни «Менеджмент проектів програмного забезпечення» для студентів спеціальності «Інженерія програмного забезпечення» /Укладачі А.О. Данильченко, С.М.Кравченко. – Житомир: ЖДТУ, 2016. – 20с.
3. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи студентів з кредитного модуля «Менеджмент проектів програмного забезпечення» для студентів напряму підготовки 6.050103 Програмна інженерія програми професійного спрямування «Програмне забезпечення систем» « Інженерія програмного забезпечення» / Уклад.: О.Ф. Шульженко – К.: НТУУ «КПІ», 2016. – 11 с.
4. Самоучитель «Microsoft Project 2020. Управление проектами»
5. Бабаєв В. М. Управління проектами / Навчальний посібник для студентів спеціальності «Управління проектами» / Харків, Сектор оперативної поліграфії при ІОЦ ХНАМГ, 2016. . – 244 с.

6. Політика та контроль навчальної дисципліни (освітнього компонента)

Види контролю та рейтингова система оцінювання результатів навчання

Оцінювання за шкалою: національна та ECTS


Таблиця відповідності рейтингових балів оцінкам за університетською шкалою:

Шкала оцінок
ВНЗ
(100-бальна)
Національна
(4-бальна)
ECTS
90-100 Відмінно А
82-89 Добре B
75-81 C
67-74 Задовільно D
60-66 E
35-59 Незадовільно FX
1-34 F
Затверджено рішенням кафедри
(протокол №
від «
»
року).