Syllabus

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

Каф. психології

Клінічна психологія

Силабус

1. Освітні програми, для яких дисципліна є обов’язковою:

# Рівень освіти Галузь знань Спеціальність Освітня програма Курс(и) Семестр(и)
1 бакалавр 5. Соціальні та поведінкові науки 053. Психологія (бакалавр) 4 8

2. Дисципліна пропонується як вибіркова для усіх рівнів вищої освіти і усіх освітніх програм.

3. Інформація про автора курсу

Прізвище, ім'я та по батькові Вишньовський Василь Володимирович
Науковий ступінь канд. психол. наук
Вчене звання доцент
Посилання на сторінку викладача(ів) на офіційній веб-сторінці університету http://library.tntu.edu.ua/personaliji/a/v/vyshnovskyj-vasyl-volodymyrovych/
Е-mail (в домені tntu.edu.ua)

4. Інформація про навчальну дисципліну

Розподіл аудиторних годин Лекції: 28
Практичні заняття: 28
Лабораторні заняття: 0

Кількість годин самостійної роботи: 94
Кількість кредитів ECTS: 5
Мова викладання українська
Вид підсумкового контрою залік
Посилання на електронний навчальний курс у СЕН університету ATutor https://dl.tntu.edu.ua/bounce.php?course=1553
Затверджено рішенням кафедри
(протокол №
від «
»
року).