Syllabus

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

Каф. автоматизації технологічних процесів і виробництв

Математичне моделювання і оптимізація автоматизованих виробничих систем

Силабус

1. Освітні програми, для яких дисципліна є обов’язковою:

# Рівень освіти Галузь знань Спеціальність Освітня програма Курс(и) Семестр(и)
1 магістр 15. Автоматизація та приладобудування 151. Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (магістр) 5 9

2. Дисципліна пропонується як вибіркова для усіх рівнів вищої освіти і усіх освітніх програм.

3. Інформація про автора курсу

Прізвище, ім'я та по батькові Дмитрів Олена Романівна
Науковий ступінь канд. техн. наук
Вчене звання доцент
Посилання на сторінку викладача(ів) на офіційній веб-сторінці університету
Е-mail (в домені tntu.edu.ua)

4. Інформація про навчальну дисципліну

Розподіл аудиторних годин Лекції: 14
Практичні заняття: 0
Лабораторні заняття: 28

Кількість годин самостійної роботи: 78
Кількість кредитів ECTS: 4
Мова викладання українська
Вид підсумкового контрою залік
Посилання на електронний навчальний курс у СЕН університету ATutor https://dl.tntu.edu.ua/bounce.php?course=1540

5. Програма навчальної дисципліни

Місце дисципліни в структурно-логічній схемі навчання за освітньою програмою

Перелік дисциплін які базуються на результатах навчання з даної дисципліни

Системні принципи створення комплексної автоматизації виробництва

Зміст навчальної дисципліни

Лекційний курс (формулювання тем)

Тема 1. Показники функціонування автоматизованого складального виробництва.
Тема 2. Структурний аналіз багатопоточних гнучких ліній складання. Основні визначення та параметри вузлів. Математичне моделювання однопотокових гнучких автоматизованих ліній складання.
Тема 3. Математичне моделювання багатопотокових гнучких автоматизованих ліній складання.
Тема 4. Ймовірність працездатності системи з 2-х станів при усталеному та динамічному режимах роботи.
Тема 5. Ймовірність працездатності системи з 4-х станів при усталеному та динамічному режимах роботи.
Тема 6. Аналіз застосовності моделей гнучких автоматизованих ліній складання.
Затверджено рішенням кафедри
(протокол №
від «
»
року).