Syllabus

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

Каф. приладів і контрольно-вимірювальних систем

Комп'ютерна електроніка, схемотехніка і програмування

Силабус

1. Освітні програми, для яких дисципліна є обов’язковою:

# Рівень освіти Галузь знань Спеціальність Освітня програма Курс(и) Семестр(и)
1 бакалавр 15. Автоматизація та приладобудування 152. Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (бакалавр) 3 5-6

2. Дисципліна пропонується як вибіркова для усіх рівнів вищої освіти і усіх освітніх програм.

3. Інформація про автора курсу

Прізвище, ім'я та по батькові Пастернак Юрій Володимирович
Науковий ступінь немає
Вчене звання немає
Посилання на сторінку викладача(ів) на офіційній веб-сторінці університету http://library.tntu.edu.ua/personaliji/a/p/pasternak-jurij-volodymyrovych/
Е-mail (в домені tntu.edu.ua)

4. Інформація про навчальну дисципліну

Розподіл аудиторних годин Лекції: 34
Практичні заняття: 0
Лабораторні заняття: 34

Кількість годин самостійної роботи: 108
Кількість кредитів ECTS: 7
Мова викладання українська
Вид підсумкового контрою екзамен
Посилання на електронний навчальний курс у СЕН університету ATutor https://dl.tntu.edu.ua/bounce.php?course=1444

5. Програма навчальної дисципліни

Місце дисципліни в структурно-логічній схемі навчання за освітньою програмою

Перелік дисциплін які базуються на результатах навчання з даної дисципліни

Програмні засоби інформаційно-вимірювальних систем
Затверджено рішенням кафедри
(протокол №
від «
»
року).