Syllabus

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

Каф. приладів і контрольно-вимірювальних систем

Математичне моделювання приладів і систем

Силабус

1. Освітні програми, для яких дисципліна є обов’язковою:

# Рівень освіти Галузь знань Спеціальність Освітня програма Курс(и) Семестр(и)
1 бакалавр 15. Автоматизація та приладобудування 152. Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (бакалавр) 4 7

2. Дисципліна пропонується як вибіркова для усіх рівнів вищої освіти і усіх освітніх програм.

3. Інформація про автора курсу

Прізвище, ім'я та по батькові
Науковий ступінь канд. техн. наук
Вчене звання доцент
Посилання на сторінку викладача(ів) на офіційній веб-сторінці університету
Е-mail (в домені tntu.edu.ua)

4. Інформація про навчальну дисципліну

Розподіл аудиторних годин Лекції: 16
Практичні заняття: 32
Лабораторні заняття: 0

Кількість годин самостійної роботи: 42
Кількість кредитів ECTS: 3
Мова викладання українська
Вид підсумкового контрою екзамен
Посилання на електронний навчальний курс у СЕН університету ATutor https://dl.tntu.edu.ua/bounce.php?course=1423

5. Програма навчальної дисципліни

Опис навчальної дисципліни, її мета, предмет вивчання та результати навчання

Завдання курсу - сформувати об"єм необхідних знань та розвинути навики для дослідження приладів як в автономному функцінуванні так і в складі окремих підсистем засобами математичного моделювання. Розглядаються основні принципи побудови математичних моделей, особливості моделювання підсистем конкретного функціонального призначення, дослідження роботи приладу на його ММ.

Місце дисципліни в структурно-логічній схемі навчання за освітньою програмою

Перелік дисциплін які базуються на результатах навчання з даної дисципліни

Математичне моделювання
Дослідження динамічних об'єктів і систем
Затверджено рішенням кафедри
(протокол №
від «
»
року).