Syllabus

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

Каф. промислового маркетингу

Маркетингові комунікації

Силабус

1. Освітні програми, для яких дисципліна є обов’язковою:

# Рівень освіти Галузь знань Спеціальність Освітня програма Курс(и) Семестр(и)
1 бакалавр 7. Управління та адміністрування 075. Маркетинг (бакалавр) 3 6

2. Дисципліна пропонується як вибіркова для усіх рівнів вищої освіти і усіх освітніх програм.

3. Інформація про автора курсу

Прізвище, ім'я та по батькові Фалович володимир Андрійович
Науковий ступінь д-р екон. наук
Вчене звання доцент
Посилання на сторінку викладача(ів) на офіційній веб-сторінці університету http://library.tntu.edu.ua/personaliji/a/f/falovych-volodymyr-andrijovych/
Е-mail (в домені tntu.edu.ua)

4. Інформація про навчальну дисципліну

Розподіл аудиторних годин Лекції: 36
Практичні заняття: 36
Лабораторні заняття: 0

Кількість годин самостійної роботи: 93
Кількість кредитів ECTS: 4.6
Мова викладання українська
Вид підсумкового контрою екзамен
Посилання на електронний навчальний курс у СЕН університету ATutor https://dl.tntu.edu.ua/bounce.php?course=1362

5. Програма навчальної дисципліни

Опис навчальної дисципліни, її мета, предмет вивчання та результати навчання

Мета вивчення навчальної дисципліни полягає у формуванні системи знань щодо методів та алгоритмів маркетингових комунікацій, зарубіжного досвіду товаропросування.
Завдання навчальної дисципліни
За результатами вивчення дисципліни студент повинен продемонструвати такі результати навчання:

1. навички застосування методів наукового пізнання на практиці;
2. аналізувати стан розвитку наукової діяльності в Україні;
3. застосовувати загально філософські підходи до гносеологічної активності в процесі життєдіяльності;
4. уміння розрізняти методологічні підходи у дослідженнях провідних вчених та робити висновки про гносеологічні засади їх творчості;
5. вміння аналізувати процеси розвитку науки та наукової методології;
6. логічно будувати науковий дискурс та оформляти його.

Місце дисципліни в структурно-логічній схемі навчання за освітньою програмою

Перелік дисциплін які базуються на результатах навчання з даної дисципліни

Євромаркетинг
Зв'язки з громадськістю

Зміст навчальної дисципліни

Лекційний курс (формулювання тем)

1. Комунікації в системі маркетингу
2. Процес розробки та вибору системи маркетингових комунікацій
3. Процес розробки рекламної кампанії
4. Стимулювання збуту
5. Реклама на місці продажу
6. Комунікації з використанням прямого маркетингу
7. Особистий продаж
8. Організація роботи з громадськістю
9. Імідж підприємства: проблеми формування та реалізації
10. Синтетичні засоби маркетингових комунікацій

Практичні заняття (теми)

1. Комунікації в системі маркетингу
2. Процес розробки та вибору системи маркетингових комунікацій
3. Процес розробки рекламної кампанії
4. Стимулювання збуту
5. Реклама на місці продажу
6. Прямий маркетинг
7. Особистий продаж
8. Організація роботи з громадськістю
9. Імідж підприємства: проблеми формування та реалізації.
10. Синтетичні засоби маркетингових комунікацій

Навчальні матеріали та ресурси

1. Котлер Ф. Армстронг Г., и др. Маркетинг. Загальний курс, 5-те видання / Пер. с англ. - М.: Видавничий дім. «Вільямс», 2001.
2. Лук`янець Т.І. Маркетингова політика комунікацій. Навч. посіб / К.:КНЕУ, 2000. – 145 с.
3. Маркетинг: теорія і практика: зб. наук. пр. N 15 / Ред.: Т. С. Максимова; Східноукр. над. ун-т ім. В.Даля. — Луганськ, 2009. — 446 с.
4. Маркетинг: підручник / А. О. Старостіна, Н. П. Гончарова. Є. В. Крикавський, В. Я. Заруба, О. Л. Каніщенко. — К.: Знання, 2009. — 1071 с.
5. Маркетинг: підручник / А. О. Старостіна, Н. П. Гончарова. Є. В. Крикавський, В. Я. Заруба, О. Л. Каніщенко. — К.: Знання, 2009. — 1071 с

6. Політика та контроль навчальної дисципліни (освітнього компонента)

Види контролю та рейтингова система оцінювання результатів навчання

При викладанні дисципліни використовуються такі методи контролю:
- попередній;
- поточний
- рубіжний;
- підсумковий.
Сумарна максимальна рейтингова оцінка становить 100 балів. Розподіл балів проводиться згідно структури даної дисципліни за модульною системою


Таблиця відповідності рейтингових балів оцінкам за університетською шкалою:

Шкала оцінок
ВНЗ
(100-бальна)
Національна
(4-бальна)
ECTS
90-100 Відмінно А
82-89 Добре B
75-81 C
67-74 Задовільно D
60-66 E
35-59 Незадовільно FX
1-34 F
Затверджено рішенням кафедри
(протокол №
від «
»
року).