Syllabus

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

Каф. радіотехнічних систем

Конструювання та технологія радіоелектронних засобів

Силабус

1. Освітні програми, для яких дисципліна є обов’язковою:

# Рівень освіти Галузь знань Спеціальність Освітня програма Курс(и) Семестр(и)
1 бакалавр 17. Електроніка та телекомунікації 172. Телекомунікації та радіотехніка (бакалавр) 3 6

2. Дисципліна пропонується як вибіркова для усіх рівнів вищої освіти і усіх освітніх програм.

3. Інформація про автора курсу

Прізвище, ім'я та по батькові Мишковець Олександр Пилипович
Науковий ступінь немає
Вчене звання немає
Посилання на сторінку викладача(ів) на офіційній веб-сторінці університету http://library.tntu.edu.ua/personaliji/a/m/myshkovec-oleksandr-pylypovych/
Е-mail (в домені tntu.edu.ua) myshkovets_o@tntu.edu.ua

4. Інформація про навчальну дисципліну

Розподіл аудиторних годин Лекції: 36
Практичні заняття: 0
Лабораторні заняття: 36

Кількість годин самостійної роботи: 63
Кількість кредитів ECTS: 4,5
Мова викладання українська
Вид підсумкового контрою екзамен
Посилання на електронний навчальний курс у СЕН університету ATutor https://dl.tntu.edu.ua/bounce.php?course=1280

5. Програма навчальної дисципліни

Опис навчальної дисципліни, її мета, предмет вивчання та результати навчання

Мета – опанування фундаментальними поняттями, теорією та методологією сучасних основ конструювання радіоелектронної апаратури, формування наукового світогляду студентів.

Завдання навчальної дисципліни - ознайомлення з основними методами основ конструювання телекомунікаційних засобів зв’язку, проектування конструкції, вивчення основ технології виготовлення радіоапаратури, використання навиків автоматизованих методів проектування.

Місце дисципліни в структурно-логічній схемі навчання за освітньою програмою

Перелік дисциплін, або знань та умінь, володіння якими необхідні студенту (вимоги до рівня підготовки) для успішного засвоєння дисципліни

Електронна компонентна база, креслення, нарисна геометрія.

Перелік дисциплін які базуються на результатах навчання з даної дисципліни

ПРИСТРОЇ НАДВИСОКИХ ЧАСТОТ (НВЧ) та АНТЕНИ
Системи контролю, діагностики і підвищення надійності

Зміст навчальної дисципліни

Лекційний курс (формулювання тем)

Тема 1. Технічне завдання на розробку РЕА. Основні вимоги до конструкції.
Тема 2. Вимоги до технологічності і експлуатації. Вимоги до безпеки та електромагнітної сумісності.
Тема 3. Комплексна оцінка якості конструкції РЕА. Нормативно технічна документація.
Тема 4. Класифікація РЕА. Основні напрямки конструювання.
Тема 5. Функційно – вузловий та функційно – блочний метод конструювання.
Тема 6. Основи стандартизації. ЄСКД. Основні положення.
Тема 7. Основні вимоги до графічної документації.
Тема 8. Загальні правила виконання схем електричних принципових.
Тема 9. Інші системи стандартів їх зв'язок з державною системою.
Тема 10. Загальні питання теплообміну.
Тема 11. Методи охолодження РЕА.
Тема 12. Екранування РЕА від дії електростатичних та електромагнітних полів.
Тема 13. Екранування РЕА від дії магнітостатичних та електроакустичних полів.
Тема 14. Функційні вузли нульового рівня. Друковані плати, матеріали та методи виготовлення.
Тема 15. Конструктивні та електричні параметри друкованих плат. Конструювання друкованих плат.
Тема 16. Конструювання РЕЗ першого структурного рівня.
Тема 17 Конструювання РЕЗ другого структурного рівня.
Тема 18. Конструювання РЕЗ третього структурного рівня.

Лабораторний практикум (теми)

Лаб №1 Вступне заняття до лабораторного практикуму. Інструктаж по техніці безпеки.
Лаб №2 Розробка креслення схеми електричної принципової.
Лаб №3 Вибір компонентної бази .
Лаб №4 Розробка переліка елементів.
Лаб №5 Оформлення креслення на друковану плату.
Лаб №6 Оформлення креслення вузла друкованого
Лаб №. Розрахунок ширини контактних доріжок
Лаб №8 Розрахунок розмірів контактних площадок
Лаб №9 Розробка загальної конструкції виробу

Навчальні матеріали та ресурси

1. Грачов А.О. Лега Ю.Г. Мельник А.А. Панов Л.І. Конструювання електронно-обчислювальної апаратури на основі поверхневого монтажу: Навч. Посібник. – К.: Кондор. 2005.- 384 с.
2. Конструювання електронних засобів. Механічні структури : довідник / А. А. Єфіменко, В. В. Сімонов. - О. : Політехперіодика, 2009. - 548 c.
3. Петров К.С. Радиоматериалы, радиокомпоненты и электроника Учебное пособие. — СПб.: Питер, 2003. — 506 с.
4. В. Т. Белинский, В. П. Гондюл, А. Б. Грозин, К. Б. Круковский – Синевич, Ю. Л. Мазор Практическое пособие по учебному конструированию РЕА. – под редакцией проф. К.Б. Круковского – Синевича, проф. Ю. Л. Мазора. – «Вища школа» 1992. – 493с
5. Радіотехніка: Енциклопедичний навчальний довідник: Навч. посібник / За ред.Ю. Л. Мазора, Є. А. Мачуського, В. І. Правди. – К. .: Вища шк., 1999. – 838с. : іл.

6. Політика та контроль навчальної дисципліни (освітнього компонента)

Види контролю та рейтингова система оцінювання результатів навчання

Поточне тестування та самостійна робота Екзамен Сума
ЗМ1 ЗМ2 ЗМ3 ЗМ4 ЗМ5 ЗМ6
Т1 Т2 Т3 Т1 Т2 Т3 Т1 Т2 Т3 Т1 Т2 Т3 Т1 Т2 Т3 Т1 Т2 Т3 до 25 100
3 4 3 4 5 4 5 4 4 5 4 5 5 6 5 3 3 3
ЗМ1, ЗМ2 … ЗМ6 – змістовні модулі
Т1, Т2 ... Т15 – теми змістових модулів.


Таблиця відповідності рейтингових балів оцінкам за університетською шкалою:

Шкала оцінок
ВНЗ
(100-бальна)
Національна
(4-бальна)
ECTS
90-100 Відмінно А
82-89 Добре B
75-81 C
67-74 Задовільно D
60-66 E
35-59 Незадовільно FX
1-34 F
Затверджено рішенням кафедри
(протокол №
від «
»
року).