Syllabus

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

Каф. комп'ютерно-інтегрованих технологій

Комп'ютерно-інтегровані технології

Силабус

1. Освітні програми, для яких дисципліна є обов’язковою:

# Рівень освіти Галузь знань Спеціальність Освітня програма Курс(и) Семестр(и)
1 бакалавр 15. Автоматизація та приладобудування 151. Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (бакалавр) 1 1

2. Дисципліна пропонується як вибіркова для усіх рівнів вищої освіти і усіх освітніх програм.

3. Інформація про автора курсу

Прізвище, ім'я та по батькові Митник Микола Мирославович
Науковий ступінь канд. техн. наук
Вчене звання доцент
Посилання на сторінку викладача(ів) на офіційній веб-сторінці університету http://library.tntu.edu.ua/personaliji/a/m/mytnyk-mykola-myroslavovych/
Е-mail (в домені tntu.edu.ua)

4. Інформація про навчальну дисципліну

Розподіл аудиторних годин Лекції: 34
Практичні заняття: 34
Лабораторні заняття: 50

Кількість годин самостійної роботи: 92
Кількість кредитів ECTS: 7
Мова викладання українська
Вид підсумкового контрою залік
екзамен
Посилання на електронний навчальний курс у СЕН університету ATutor https://dl.tntu.edu.ua/bounce.php?course=114

5. Програма навчальної дисципліни

Місце дисципліни в структурно-логічній схемі навчання за освітньою програмою

Перелік дисциплін які базуються на результатах навчання з даної дисципліни

Автоматизовані системи керування технологічними процесами

Зміст навчальної дисципліни

Лекційний курс (формулювання тем)

Тема 1. Вступ до дисципліни KIT.
Загальне уявлення про керування автоматизованими об’єктами. Історія розвитку систем управління технологічним обладнанням. Основні визначення та класифікація систем ЧПК. Характеристика задач програмного керування Поняття про комп’ютерно-інтегровані виробництва і технології комплексної автоматизації.
Тема 2. Принципи програмування систем управління технологічним обладнанням на мові низького рівня ISO 7bit.
Принципи побудови керуючих програм. Програмоносії. Принципи побудови керуючих програм: структура керуючої програми; структура кадру; системи координат; системи координат. Основні підготовчі функції. Основні допоміжні функції. Технологічні функції. Формальні параметри і дії над ними.
Тема 3. Система автоматизованої підготовки керуючих програм “ТЕХТРАН”.
Структура системи ТЕХТРАН. Процесор системи ТЕХТРАН. Основні поняття мови "ТЕХТРАН". Опис геометричних примітивів. Програмування руху інструменту. Спеціальні оператори.
Тема 4. Принципи лінійноколової інтерполяції.
Інтерполятори. Класифікація інтерполяторів. Інтерполяція по методу оціночної функції. Метод цифрового інтегрування. Тема 5. Поняття про операційні системи реального часу (СРЧ).
"Жорсткі" і "м'які" СРЧ. Вимоги до ОС для забезпечення прогнозованості. Проблема інверсії пріоритетів. Загальна характеристика ОСРЧ.
Тема 6. Промислові мережі (огляд).
Поняття про модель OSI. Рівні OSI моделі. Взаємодія рівнів OSI моделі. Структура стеку протоколів TCP/IP (канальний рівень). Структура стеку протоколів TCP/IP (мережевий рівень). Структура стеку протоколів TCP/IP (транспортний рівень). Структура стеку протоколів TCP/IP (прикладний рівень). Мережеві пристрої в моделі OSI. З’єднання двох промислових мереж. Класифікація промислових мереж по рівнях і областях застосування. Промислові протоколи (шини)
Тема 7. Сучасні архітектури систем ЧПУ типу PCNC.
Загальна структура PCNC. Задачі і модулі в архітектурі PCNC. Взаємодія модулів прикладної компоненти. Однокомп’ютерний варіант PCNC. Двокомп’ютерний варіант PCNC.
Тема 8. Особливості та структура програмного забезпечення стандарту ІЕС 1131-3.
Програмна модель. Модель зв'язку. Модель програмування.
Тема 9. Загальні елементи стандарту ІЕС 1131-3. Змінні типи даних. Символи та набори символів. Ідентифікатори. Ключові слова. Коментарі.
Тема 10. Зовнішнє представлення даних в програмованих логічних контролерах (ПЛК).
Числові літери. Рядкові літери. Літери часу. Типи даних.
Тема 11. Архітектура та програмні додатки ПЛК.
Адресація каналів. Цикли роботи ПЛК. Структура програмних додатків. Структура розподілу пам'яті. Загальні поняття про числову обробку цілих чисел.
Тема 12. Загальні елементи мов програмування ПЛК.
Поняття про декларування (оголошення) зовнішніх даних. Ініціалізація даних. Змінні та їх задання. Змінні з одним елементом.
Тема 13. Мова драбинкових діаграм.
Обмежувачі. Елементи Зв'язку і стану. Контакти і їх типи. Котушки і їх типи.
Тема 14. Функціональні блоки в мові LD. Загальні принципи програмування і конфігурування функціональних блоків на мові LD.”
Типи функціональних блоків: таймери, реверсивні лічильники, моностабільні, регістри, барабанні контролери і таймери серії7. їх характеристика, часові діаграми роботи та правила програмування.
Тема 15. Функціональні блоки в мові ST. Загальні принципи програмування і конфігурування функціональних блоків на мові ST”
Типи функціональних блоків: таймери, реверсивні лічильники, моностабільні, регістри, барабанні контролери і таймери серії7. їх характеристика, часові діаграми роботи та правила програмування.
Тема 16. Функціональні блоки в мові IL. Загальні принципи програмування і конфігурування функціональних блоків на мові IL.
Типи функціональних блоків: таймери, реверсивні лічильники, моностабільні,
регістри, барабанні контролери і таймери серії7. їх характеристика, часові
діаграми роботи та правила програмування.
Тема 17. Поняття про ОРС. Базові компоненти та технології.
ОРС в єдиній структурі підприємства. Характеристика та об'єкти ОСР сервера.
Архітектура multiclient/server. Locate/remote архітектура.
Тема 18. Поняття про OFS. типи архітектур OFS.
Основні поняття про OFS. Мульти клієнтська, локальна та розподілена архітектура. Загальні характеристики концепції Transparent Factory.

Практичні заняття (теми)

«Програмування систем ЧПК на мовах низького рівня».

«Вивчення принципів алгоритму лінійної інтерполяції»

«Вивчення принципів алгоритму колової інтерполяції»

«Вивчення принципів програмування та розробки керуючих програм систем ЧПК НЦ – 31»

«Розробка керуючої програми обробки заданої деталі для системи ЧПК НЦ – 31»

«Ознайомлення з пультом оператора і принципами керування режимами роботи системи ЧПК НЦ – 31»

«Вивчення принципів програмування та розробки керуючих програм обробки деталі для системи ЧПК 2М43 – 55»

«Розробка керуючої програми обробки заданої деталі для системи ЧПК 2М43-55»

«Ознайомлення з пультом оператора і принципами керування режимами роботи верстату ЛФ250Ф3 системою ЧПК 2М43 – 55»

«Ввід, відладка і запуск керуючої програми обробки заданої деталі на верстаті моделі ЛФ205Ф3 з системою керування 2М43 – 55»

Лабораторний практикум (теми)

«Використання логічних команд при програмуванні ПЛК Zelio»

«Використання простих логічних команд при програмуванні ПЛК Zelio»

«Використання таймерів при програмуванні ПЛК Zelio»

«Розрока і випробування системи контролю та керування температурою повітря і воголості грунту в теплиці на базі ПЛК та її випробування»

«Ознайомлення з середовищем програми PL7 та створення простих програм»

«Числова обробка цілих чисел та чисел з плаваючою крапкою»

«Робота з функціональним блоком таймера»

«Робота з функціональним блоком реверсивного лічильника та моностабільним блоком»

«Робота з функціональним блоком регістра»

«Робота з функціональним блоком барабанного контролера»

«Розробка та випробування системи контролю та керування функціонуванням адміністративної будівлі на базі ПЛК»

Навчальні матеріали та ресурси

1. Деменков Н. П. Системы автоматического управления на основе программируемых логических контроллеров. / Н. П. Деменков. // ехническая коллекция Schneider Electric. – 2016. – №16.
2. Деменков Н. П. Языки програмирования промышленных контроллеров: Учебное пособие. / Н. П. Деменков. // М.: изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана. – 2004.
3. Парр Э. Программируемые контроллеры: руководство для инженера. / Э. Парр. // М.: БИНОМ. Лаборатория знаний.. – 2007.
4. Петров И. В. Программируемые контроллеры. Практичекое применение языков стандарта МЭК 61131-3 / И. В. Петров. – Москва: \"Солон Пресс - 2003\".
5. Елизаров И. А. Технические средства автоматизации. Программно-технические комплексы и контроллеры. / И. А. Елизаров. // Москва \"Издательство Машиностроение - 2004\". – 2010.
6. Бергер Г. Автоматизация посредством STEP 7 с использованием STL и SCL и програмируемых контроллеров SIMATIC S7-300/400 / Ганс Бергер.
7. TLX DR PL7 12Е/ PL7 Micro/Junior/Reference Manual (Version VI.2).
Затверджено рішенням кафедри
(протокол №
від «
»
року).